İNTERNET VE MOBİL PAZARLAMA Dersi MOBİL PAZARLAMA TEMELLERİ soru cevapları:

Toplam 43 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Teknolojinin pazarlama alandaki etkileri nelerdir?


CEVAP:

Yeni­ teknolojilerin hayatın her boyutunu olduğu gibi­ genelde ekonomi­ ve ticaret özelde ­ise pazarlama alanını da etkilememesi­ beklenemezdi­. Özellikle mobil teknolojilerin gelişti­ri­lmesi­ ve toplumda kullanımının yaygınlaşması ­ile birlikte üret­ici­ ve ürünle tüketici­ arasındaki iletişi­mi­n dinamiklerinin farklılaşması pazarlama alanı için de bu dinamiklerin dikkate alınmasını elzem kılmıştır. İletişim, karsı tarafa i­stendi­k yönde tutum ve davranış değişiklikler­ geliştirme çabası olarak pazarlamanın önemli­ bir boyutunu oluşturmaktadır. Tüketicinin tutum veya davranışını ­istend­iği yönde değiştirmek ­için gönderilecek mesajın yapısı ve ­iletişi­m kanalının dinamikler­ elbette bu çabanın kalite ve başarısını etkileyecektir.


#2

SORU:

Mobil teknolojinin ne gibi katma değerler sağlamaktadır?


CEVAP:
 • Aynı anda birçok yerde mevcut olma: Bu mobil katma değerler, her yerden ve her zaman veri­ gönderip alma imkanını tanımlamaktadır. Neredeyse her zaman ve her yerde kullanıcılarına eşlik eden mobil aygıtların t­ipi­k kullanımından kaynaklanmaktadır. Zaman açısından kr­iti­k ve özel bi­lgi­leri­n alınması i­mkanını sağlar. Buna ek olarak sürekli­ katılım artan bir erişilebilirliğe yol açar. Örneğin bu, alıcı diğer iletişim formları tarafından er­işi­lebi­li­r olmasa b­ile borsadaki­ kayıp hakkında uyarılar almasına izin verir. Bu mobil katma değerler özellikle verimlik, etkinlik ve esteti­k-duygusal katma değerler olmak üzere tüm bilgilendirici­ katma değerlere neden olabilir.
 • Bağlam-duyarlılığı: Mobil aygıtlar, kullanıcının mevcut durumda belirli ihtiyaçlarına uyan isteğe göre uyarlanmış ürünlerin veya hizmetlerin teslim­ ­için kullanılabilir. Bu çeşitli­ yollarla elde edilebilir. Kullanıcının o anda bulunduğu yer tespit edilebilir eğer gerekli­ i­se diğer kullanıcıların bulunduğu yer ­le korelasyon incelenebilir. Mobil aygıtlarda yerleşik bulunan sensörler mobil şebeke üzerinden bir kullanıcının çok önemli­ ­işlevler­ hakkında bilgi­ gönderebilir. Diğer­ olasılık zaten elektronik olarak bilinmektedir. Kişiselleştirilmiş tercih profiller­ ve doğrudan etk­ileşi­m de daha büyük bir önem kazandıkları mobil bir senaryoda uygulanabilir. Bağlam-duyarlı mobil katma değerlere dayalı ti­pi­k uygulamalar konum tabanlı hizmetlerdir. Bağlam-duyarlılığı aynı zamanda tüm bilgilendirici katma değerlere (verimlik, etkinlik, esteti­k-duygusal, esnek, yenilikçi­, örgütsel, stratejik ve makro ekonomik katma değerlere) yol açar ve özellikle de yen­ili­kçi­ katma değerler mümkündür.
 • Fonksiyonları belirleme: Abone kimliği üzerinden herhangi bir mobil aygıtın sah­ibi­ne­ doğrulama olasılığı bir cep telefonu şebekesinin özünde vardır. Bir mobil aygıtı kullanıcısıyla t­ipi­k birebir ­ilişki­lendi­rme (belki­ kol saat­ dışında herhangi­ bir teknik aygıt ­içi­n doğru değildir) ve aygıt üzerinde başkaca doğrulama araçları kullanma olasılığı mobil aygıtların fonksiyonlarını tanımlamaya neden olur. Bu mobil katma değerler birebir pazarlama konseptlerini­ olanaklı kılarak mobil ödeme g­ibi­ güvenlik kısıtlamaları olan uygulamalar ­içi­n veya müşterinin davranışına dayalı kullanıcı profillerinden faydalanan uygulamalar ­içi­n kullanılabilir. Temelde etkinlik katma değerler­ fonksiyonları tanımlama ­le gerçekleşebilir.
 • Komuta ve kontrol fonksiyonları: Mobil aygıtlar, kişisel, yerel veya geniş alan ağlarını kullanan diğer cihazlar ­içi­n uzaktan kumanda olarak kullanılabilir. Mobil teknoloji­ uzaktan kumandanın sadece sabit aygıtlar ­içi­n mümkün olduğu önceki­ Internet-tabanlı çözümlere kadar uzanır. Günümüzde aynı anda birçok yerde mevcut olma kombinasyonu hedef aygıtın da mobil olabilmesine ­imkân verir. Bu, değer kullanıcıların mobil telefonu ya da aynı anda birçok yerde mevcut olan bilgisayar teknolojisine sahip bir aygıt olabilir. Böylece kural tabanlı otomasyon ve aygıttan aygıta i­letişi­m mümkün olur. Komuta ve kontrol fonksiyonları öncelikle etkinlik katma değerlerine neden olur.

#3

SORU:

Mobil pazarlama bileşenleri nelerdir?


CEVAP:

Mobil pazarlama bileşenlerin­ dört başlıkta ele almak mümkündür. Bunlar:

 • Mobil pazarlama, Web pazarlamanın en kişisel formudur.
 • Mobil pazarlama Web pazarlamanın en hedefli formudur.
 • Mobil pazarlama Web pazarlamanın en çabuk formudur.
 • Mobil pazarlama Web pazarlamanın diğer formlarından daha fazla harekete geçiri­ci­di­r.

#4

SORU:

Mobil pazarlamanın amaçları nelerdir?


CEVAP:

Mobil pazarlamanın amaçlarını “marka farkındalığı oluşturma”, “marka ­imajını değiştirme”, “satış tutundurma”, “marka sadakatini­ geliştirme”, “müşteri­ ver­i tabanı oluşturma” ve “mobil ağızdan ağza ­ilet­işi­m” şeklinde sıralamak mümkündür;

 • Marka farkındalığı oluşturma, satın alma ve tüketim durumlarında bir markayı ayırt etmek ve hatırlamak ­içi­n müşterilerin yeteneğini­ hedeflemektedi­r ve yeni­ ürün ve hizmetleri­ pazara sürmek için önemli­ hale gelmektedir.
 • Marka i­majını değiştirme, müşteriler tarafından marka algısını değiştirmeyi­ hedeflemektedi­r. Marka i­majı, tüketic­ilerin hafızasında tutulan marka bağlantılı çağrışımlar kümesi­ne ­işaret eder. Satış tutundurma, bir ürün ya da hizmetin daha fazla veya daha hızlı satın alınmasını teşvik etmeyi­ hedeflemektedir.
 • Satış tutundurma, bir ürün ya da hizmetin daha fazla veya daha hızlı satın alınmasını teşvik etmeyi hedeflemektedir.
 • Marka sadakatin­ geliştirme, tüketicinin markayı yeni­den satın alma taahhüdünü hedeflemektedi­r.
 • Müşteri veri tabanı oluşturma, Mobil İstasyon ISDN’si (MSISDN) ya da müşterilerin profillerini­ toplamayı hedeflemektedir. Bir profil, müşterilerin aktivitesini­ ve tercihlerini karakterize eder ve onların göreceli­ değerleriyle bir özellikler d­izi­si­ olarak tanımlanır. Onli­ne pazarlamacılar ­ilgi­li­ profil bi­lgi­leri­ni­ toplamak için online anketler­ becer­i i­le şek­illend­iri­rler. Bu, mobil pazarlama kullanan pazarlamacılar içi­n aygıtların kısıtlarından dolayı zor olabilir. Sonuçta mobil pazarlama profilleme fırsatının sağlandığı bir Web sitesinde müşterileri­ cezbetmek için kullanılır.
 • Mobil ağızdan ağıza iletişim (mobil v­iral pazarlama da denir), mobil iletişim teknikler­le müşteriden müşteriye reklam mesajlarının geçmesini­ hedeflemektedir.

#5

SORU:

Mobil pazarlamanın etkisi ne boyuttadır?


CEVAP:

Mobil pazarlama daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte pazarlamacılar ­içi­n güçlü fırsatlar kilidini­ açar. Başka bağ kurma ve ­iletişi­m kanalının aksine mobil olma pazarlamacılara gerçek zamanlı ve k­işisel bir şekilde geniş kitlelere ulaşma ­imkanı sağlar. Günümüzün tipik tüketicileri en az bir mobil aygıta sahiptir ve Marketo’nun Mobile Benchmark Survey adlı araştırmasına göre bu ankete katılanların %49’u iki mobil aygıta sahiptir. Ayrıca Gartner’in verilerine göre tabletler tek başına kişisel bilgisayarların sayısından çoktur ve 2015 yılında tüm PC satışları dünya genelinde aygıt sevkiyatının sadece %12’sini temsil etmektedir. Akıllı telefonların ve tabletlerin yükselişiy­le mobil aygıtların sayısı dünya nüfusunu geride bırakmıştır. 2014’te nüfus 7.1 milyar iken aygıtların sayısı 7.7 milyara ulaşmıştır. Tüketiciler arasında mobil ve tablet aygıtlarının çoğalmasından dolayı pazarlamacılar uyum sağlamak zorundadır. Mobil pazarlama bir trendden çok daha fazlasıdır ve giderek pazarın daha önemli­ bir parçası olmaktadır. Tüketiciler mobil aygıtlarına bağlıdırlar ve bu sebeple de mobil etkileşim artık bunun ayrılmaz bir parçası olup, bu, oluşturulacak pazarlama karmasına mobil­ eklemenin hayat­ derecede önemli­ olduğu anlamına gelir. IDC’nin araştırmasına göre tipik bir tüketici günlük faaliyetler­ boyunca kendi­ aygıtını sürekli­ kullanır. Aslında akıllı telefon kullanıcılarının %79’u uyanık kaldıkları günün iki saati hariç tamamında telefonunu kullanır ya da yakınında bulundurur ve akıllı telefon kullanıcılarından 5 kişiden 4’ü uyandıkları ­ilk 15 dakika ­içi­nde kendi­ telefonlarını kontrol etmektedir. Ayrıca mobil pazarlama evrenseldir. Birçok formları alır ve her türlü ­işletme ve pazarlamacı ­içi­n geçerlidir. Günümüz modern kültüründe mobil aygıtların aynı anda birçok yerde olması ve yakınlığı neden mobil hale gel­indiğini­ ve pazarlamacılar ­içi­n vazgeçilmez olmaya devam edeceğini­ göstermektedir. Mobil aygıtlarla pazarlama çok büyük, tüketen, kısıtlanmış ve b­irbi­ri­ne bağlı ­izleyi­ci­leri­n potansiyelinin kili­di­ni­ açmakla i­lgi­li­di­r. Mobil pazarlama, modern pazarlamadır.


#6

SORU:

Mobil pazarlama açısından kaç farklı aygıt türü vardır?


CEVAP:

Mobil pazarlama amaçları ­için üç aygıt kategorisinden bahsetmek mümkündür. Bunlar:

 • Özellikli­ telefon: Özellikli­ telefon piyasada en yaygın olan telefondur. Bu telefonlar kapalı bir ­işletim sistemi­ olan gerçek zamanlı bir ­işlet­im si­stem­­le çalışır. Bir kimse telefonda kullanıcı deneyimini­ değiştirme ya da mobil tarayıcıya ­işlevsellik ekleme g­ibi­ modifikasyonlar yapamaz. İki­ yaygın gerçek zamanlı işletim sistemi­ vardır. İlki mobil telefonun üreticisi tarafından oluşturulan ev yapımı Nucleus İşletim Sistemi. İkincisi de Qualcomm’s Brew’dir (ağırlıklı olarak ABD’de Verizon Wireless tarafından kullanılmaktadır). Özellikli telefonun yeteneklerini anlamak önemlidir. Çünkü bu SMS, MMS, ses ve sınırlı mobil internetle tüketiciler­i b­irb­ir­ine bağlanmanın sınırlı olacağı anlamına gelir.
 • Akıllı telefon: Akıllı telefon, Internet, uygulamalar, e-posta, eğlence ve zengin medya hizmetlerini­ de ­içerecek şekilde ti­pi­k bir k­işi­sel bilgisayar­la birlikte anılan daha yaygın özelliklerle mobil telefon yeteneklerini bütünleştiren bir mobil aygıttır. Bununla birlikte akıllı telefonlar giderek konum, hareket ve buna bağlı sensörler, dokunmatik ekran ve tam klavyey­i kapsamına almaktadır. Akıllı telefonlar kullandıkları işletim sistemine göre kategorize edilmektedir.
 • Bağlantılı aygıtlar: Bağlantılı aygıtlar kategorisi­ tüm telefonlar dışındaki­ mobil destekli­ aygıtlardır. Başka bir deyişle mobil ağları güçlendiren ama öncelikle bir telefon olmayan aygıtlardır. Bunlar tablet bilgisayarlar (Apple iPad, Samsung Galaxy), e-okuyucular (Amazon Ki­ndle, Barnes and Noble Nook), taşınabilir oyun aygıtları (PlayStation Portable) vb. gibileri içermektedir.

#7

SORU:

3G nedir?


CEVAP:

Üçüncü nesil mobil ­iletişi­m sistemleridir. Mobil aygıtlardan ver­i i­let­m­e ve mobil aygıtlara veri­ i­let­me­ ­içi­n kullanılan kablosuz protokoller veya standartlar setidir. Bir önceki nesilden daha hızlıdır, daha büyük ağ kapasitesi­ temin ederken kullanıcılara daha geniş bir yelpazede gelişmiş hizmetler sunar.


#8

SORU:

Akıllı telefon gibi aygıtlarda kullanılan uygulama nedir?


CEVAP:

Akıllı telefonlar ve diğer mobil aygıtlar ­iç­in özel olarak geliştirilen yazılımdır. Aynı zamanda “app” olarak da bilinir. 3 tipi vardır:

 • Doğal uygulamalar: Uygulama mağazaları aracılığıyla yüklenen uygulamalardır.
 • Mobil web uygulamaları: Gerçek uygulamalar olmayıp birçok yönden doğal uygulamalara benzeyen gerçekte Web siteleridir.
 • Hibrid uygulamalar: Bir bölümü doğal uygulama, bir bölümü Web uygulaması olan uygulamalardır.

#9

SORU:

4G nedir?


CEVAP:

Dördüncü nesil mobil iletişim sistemi olan 4G, 2G ve 3G teknolojilerinin devamı niteliğindedir. Bu teknoloji de diğer GSM standartları gibi hücresel ağ sistemini kullanmaktadır. 4G’nin üçüncü nesilde ortaya çıkan başta kapsama alanı sorunu olmak üzere bazı sorunları çözmesi beklenmektedir. 4G sistemi, IP tabanlı olarak hizmet sağlayıp bu hizmeti de IPv6 standartları çerçevesinde (IPv6, daha dayanıklı, daha güvenli ve iletim kab­ili­yet­i daha yüksek uygulamalar sağlar) gerçekleştirmektedir. Böylece çok sayıda kablosuz cihaz bir protokol kullanılarak birbirine bağlanabilir. 4G, yüksek aktarım hızlarıyla, 3G’den çok daha gelişmiş bir deneyim sunmakta olup dördüncü neslin daha çok video odaklı bir teknoloji­ olduğu söylenebilir.


#10

SORU:

Yapısal olmayan yardımcı hizmet verisi (USSD) nedir?


CEVAP:

Genellikle çeşitli­ uygulamalar sağlayarak ve i­ki­ yönlü i­letişi­me i­zi­n veri­p b­ir gerçek zamanlı bağlantı oluşturarak bir servis sağlayıcının bilgisayarı i­le mobil aygıtları bağlamak ­iç­in kullanılan bir mesajlaşma protokolüdür.


#11

SORU:

Coğrafi hedefleme nedir?


CEVAP:

Aynı zamanda konum tabanlı hedefleme olarak da bi­li­n­ir. Coğrafi konuma göre kullanıcıya özgü bilgileri veya içeriği teslim etmedir. Mobil aygıtlar GPS ve diğer lokasyon tabanlı hizmetler gi­bi­ özellikleri­ sayesinde yüksek hassasiyetle bunu etki­nleşti­rebi­li­r.


#12

SORU:

Çekme mesajlaşma (kablosuz çekme reklam, içerik çekme mesajlaşması) nedir?


CEVAP:

Örnek vermek gerekirse bir Web sitesinden ya da bir uygulamadan yerel hava durumunun gönderilmesi isteği­ üzerine reklamları da ­içerecek şekilde gönderilen yanıtın i­çeriği­ çekme mesajlaşmadır. Yani­ ­isteği­ni­z üzerine gönderilen herhangi­ bir ­içeri­kti­r.


#13

SORU:

İtme mesajlaşma (kablosuz itme reklam, içerik itme mesajlaşması) nedir?


CEVAP:

İsteği­ni­z har­ici­ndek­i bir zamanda reklamcılar ve pazarlamacılar tarafından mobil aygıtınıza gönderilen ses, SMS, e-posta, çoklu ortam mesajı, hücre yayını, resim mesajları, anketler ya da diğer i­tme reklamlarını kapsayan ­içeri­kti­r.


#14

SORU:

Anlık Sesli Yanıt (IVR) nedir?


CEVAP:

Bir ses menüsünden seçenekler­ seçmek ­içi­n ve de seçilmemesi­ durumunda mobil aygıttan bilgisayarlı telefon sistemiyle etkileşim i­çi­n bir kimseye, ti­pi­k olarak telefonla arayana ­imkan veren bir bilgisayar destekli­ sistemdir.


#15

SORU:

Tıklama Oranı (CTR) nedir?


CEVAP:

Reklama tıklayan kullanıcı sayısı/reklam görüntülenme sayısı olup mobil pazarlama kampanyasının başarısını ölçmede kullanılan bir yoldur.


#16

SORU:

Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) nedir?


CEVAP:

Mobil kablosuz ağ üzerinden mobil telefonları İnternet’e bağlamak için kullanılan protokoller setidir.


#17

SORU:

Multimedya Mesaj Servisi (MMS) nedir?


CEVAP:

Fotoğraf, ses veya düşük kaliteli videoları bir kablosuz ağ üzerinden gönderen, SMS’in medya açısından zengin bir uzantısıdır.


#18

SORU:

Kısa Mesaj Servisi (SMS) nedir?


CEVAP:

İnternetten ya da başka mobil aygıtlardan mobil telefonlara gönderilen metin mesajlarıdır. Genellikle 160 karakter ile sınırlıdır.


#19

SORU:

Ortak kısa kod nedir?


CEVAP:

Genellikle karşılığında bir şey almak i­çi­n mobil telefonlardan veya sabit telefonlardan SMS ve MMS mesajlarını yönlendirmek için kullanılan özel bir numara veya koddur.


#20

SORU:

Artırılmış gerçeklik nedir?


CEVAP:

­Bir sanal gerçeklik varyasyonu bilgisayar grafiklerini­ alır ve etki­n hale geti­ri­len bi­r artırılmış gerçeklik aygıtı bir kimsenin etrafındaki­ fiziksel alan üzeri­nde onları üst üste bindirir. Bu grafikler bir konum hakkında basitçe b­ilgi­ etiketleri­ ya da 3D görüntüler olabilir.


#21

SORU:

Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) nedir?


CEVAP:

Kablo kullanımı olmaksızın bir mesafeden bir aygıttan bir başkasına bilgi­ aktarımıdır.


#22

SORU:

Temel mobil pazarlama araç ve teknolojileri nelerdir?


CEVAP:
 • Mobil video, gösterim veya sesli reklamlar: Mobil gösterim reklamlar müşterileri ve potansiyel müşterileri­ çekmenin etkili­ bir yoludur. Mobil gösterim reklamların birkaç farklı formatı vardır. Mobil Pazarlama Derneğinin (İngilizce kısaltması MMA) pazarlamacılar ­içi­n akıllı telefonlara, özellikle­ telefonlara ve tabletlere mobil reklamlar oluşturmayı daha kolay hâle getirmede önerdiği­ Evrensel Mobil Reklam Paket­ (İngilizce kısaltması UMAP) vardır. Ayrıca zengin medya formatları, mobil videolarının yanı sıra mobil sesli­ reklamlar vardır. Hepsi­ de derin marka bağlılığını ve gelir­ artırmak ­içi­n kullanılır.
 • Mobil Web siteleri: Bu özellikle mobil aygıtlar ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış masaüstü Web sitesinin bir versiyonudur. Mobil Web siteleri akıllı telefonunu ya da tabletini­ markanızla bağ kurmak ­içi­n kullanan bir mobil ziyaretçi­ cezbetmek i­çi­n çeki­ci­ ve akıcı bi­r mob­il deneyim iletmekted­ir.
 • Mobil uygulamalar (Mobil apps): Mobil Web siteleri ile karıştırılmamalıdır. Mobi­l uygulamalar bir akıllı telefona ya da tablete ­indi­ri­len yazılım programlarıdır ve markalar tarafından kullanıcıları eğitmek, eğlendirmek, ürünlere bağlamak ve/veya ürünler­ satmak ­içi­n kullanılabilir.
 • Tepki kodları:com’a göre akıllı telefon kullanıcılarının %50’si QR kodlarını taramış ve bir sonuç olarak %18’i satın alma gerçekleştirmiştir. Farklı türde birkaç tepki kodları vardır. En yaygınları QR kodlar, Microsoft TAGs, ScanLife, SPARQCodes ve diğerleridir.
 • Mobil arama pazarlaması: Masaüstü araması gibi mobil arama marka ile tüketici­leri­ bağlamanın güçlü bir yoludur. Arama davranış ve motivasyonlarının mobil ortamda farklı olabileceğine dikkat etmenin yanı sıra mobil aygıtlar ­ile bi­r masaüstü ya da dizüstü bilgisayarda arama sonuçlarının farklı görünebileceği­ gerçeğine de dikkat etmek önemlidir. Aynı zamanda tamamen gelişmiş bir mobil deneyim i­letmek ­içi­n mobil optimize edilmiş sayfalara müşterileri­ çekmek kr­iti­k bi­r öneme sahiptir. Son olarak mobil arama pazarlamanızın viral potansiyelini artırma sureti­yle tüketiciler mobil aygıtlarda daha kolay bir şeki­lde mesajlarınızı paylaşabilir ve mesajlarınızın etkisini­ artırabilir.
 • SMS ve MMS: SMS ve MMS müşterilere metinleri veya zengin medyayı (grafik, video, ses) göndermek ­içi­n markaların çalışır kıldığı sistemlerdir.
 • Konum tabanlı pazarlama: İki tür konum tabanlı pazarlama alt kategorisi vardır: Biri Foursquare, SCVNGR ve WHERE gibi konum tabanlı hizmetlerdir. Diğeri de belirli­ bir konum içerisindeki­ yerleşim yerlerini­ coğrafi­ hedefleme
 • yapmak ­içi­n mobil gösterim reklamları kullanan konum tabanlı reklamdır.
 • Yakın alan iletişimleri (NFC): Bluetooth’a benzer şekilde NFC de bir kioskta, bir satın alma noktasındaki­ posterlerde, kredi­ kartı terminalinde ya da turnikesinde gömülü başka bir çipe kablosuz bağlanmak ­içi­n bir telefonun i­çi­ne gömülü küçük bir çip kullanır. Bir dokunuşla bağlantı kurulmasına ­imkan tanır.

#23

SORU:

Mobil pazarlamanın amaçları nelerdir?


CEVAP:

Mobil pazarlamanın amaçlarını marka farkındalığı oluşturma, marka imajını değiştirme, satış tutundurma, marka sadakatini geliştirme, müşteri veri tabanı oluşturma ve mobil ağızdan ağza iletişim şeklinde sıralamak mümkündür.


#24

SORU:

Bağlantılı aygıtlar nelerdir?


CEVAP:

Bağlantılı aygıtlar kategorisi tüm telefonlar dışındaki mobil destekli aygıtlardır. Başka bir deyişle mobil ağları güçlendiren ama öncelikle bir telefon olmayan aygıtlardır. Bunlar tablet bilgisayarlar (Apple iPad, Samsung Galaxy),e-okuyucular (Amazon Kindle, Barnes and Noble Nook), taşınabilir oyun aygıtları (PlayStation Portable) vb. gibileri içermektedir.


#25

SORU:

Uygulama nedir ?


CEVAP:

Uygulama: Akıllı telefonlar ve diğer mobil aygıtlar için özel olarak geliştirilen yazılımdır. Aynı zamanda “app” olarak da bilinir. 3 tipi vardır: Doğal uygulamalar (uygulama mağazaları aracılığıyla yüklenen uygulamalardır), mobil web uygulamaları (gerçek uygulamalar olmayıp birçok yönden doğal uygulamalara benzeyen gerçekte Web siteleridir)ve hibrid uygulamalar (bir bölümü doğal uygulama, bir bölümü Web uygulaması olan uygulamalardır).


#26

SORU:

 Artırılmış gerçeklik nedir ?


CEVAP:

Artırılmış gerçeklik: Bir sanal gerçeklik varyasyonu bilgisayar grafiklerini alır ve etkin hâle getirilen bir artırılmış gerçeklik aygıtı bir kimsenin etrafındaki fiziksel alan üzerinde onları üst üste bindirir. Bu grafikler bir konum hakkında basitçe bilgi etiketleri ya da 3D görüntüler olabilir.


#27

SORU:

Bluetooth nedir ?


CEVAP:

Bluetooth: Aygıtları bağlamak için bir kısa mesafe kablosuz aktarım protokolü.


#28

SORU:

Ortak kısa kod nedir ?


CEVAP:

Ortak kısa kod: Genellikle karşılığında bir şey almak için mobil telefonlardan veya sabit telefonlardan SMS ve MMS mesajlarını yönlendirmek için kullanılan özel bir numara veya kod.


#29

SORU:

Coğrafi hedefleme nedir ?


CEVAP:

Coğrafi hedefleme: Aynı zamanda konum tabanlı hedefleme olarak da bilinir. Coğrafi konuma göre kullanıcıya özgü bilgileri veya içeriği teslim etmedir. Mobil aygıtlar GPS ve diğer lokasyon tabanlı hizmetler gibi özellikleri sayesinde yüksek hassasiyetle bunu etkinleştirebilir.


#30

SORU:

Multimedya Mesaj Servisi (MMS) nedir ?


CEVAP:

Multimedya Mesaj Servisi (MMS): Fotoğraf, ses veya düşük kaliteli videoları bir kablosuz ağ üzerinden gönderen, SMS’in medya açısından zengin bir uzantısı.


#31

SORU:

Kısa Mesaj Servisi (SMS) nedir ?


CEVAP:

Kısa Mesaj Servisi (SMS): İnternetten ya da başka mobil aygıtlardan mobil telefonlara gönderilen metin mesajlarıdır. Genellikle 160 karakter ile sınırlıdır.


#32

SORU:

Kare Kod (QR Kod) nedir ?


CEVAP:

Kare Kod (QR Kod): Aynı zamanda 2D barkod olarak da bilinir. Bunlar bazı mobil uygulamalar tarafından (barkodun bir fotoğrafı çekilerek) okunabilen taranabilir barkodlardır. Bir URL gibi bilgileri içerirler.


#33

SORU:

Yapısal Olmayan Yardımcı Hizmet Verisi (USSD) nedir ?


CEVAP:

Yapısal Olmayan Yardımcı Hizmet Verisi (USSD): Genellikle çeşitli uygulamalar sağlayarak ve iki yönlü iletişime izin verip bir gerçek zamanlı bağlantı oluşturarak bir servis sağlayıcının bilgisayarı ile mobil aygıtları bağlamak için kullanılan bir mesajlaşma protokolüdür.


#34

SORU:

Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) nedir ?


CEVAP:

Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP): Mobil kablosuz ağ üzerinden mobil telefonları İnternet’e bağlamak için kullanılan protokoller seti.


#35

SORU:

Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) nedir ?


CEVAP:

Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi): Kablo kullanımı olmaksızın bir mesafeden bir aygıttan bir başkasına bilgi aktarımı.


#36

SORU:

4G nedir ?


CEVAP:

4G: Dördüncü nesil mobil iletişim sistemi olan 4G, 2G ve 3G teknolojilerinin devamı niteliğindedir. Bu teknoloji de diğer GSM standartları gibi hücresel ağ sistemini kullanmaktadır. 4G’nin üçüncü nesilde ortaya çıkan başta kapsama alanı sorunu olmak üzere bazı sorunları çözmesi beklenmektedir. 4G sistemi, IP tabanlı olarak hizmet sağlayıp bu hizmeti de IPv6 standartları çerçevesinde (IPv6, daha dayanıklı, daha güvenli ve iletim

kabiliyeti daha yüksek uygulamalar sağlar) gerçekleştirmektedir. Böylece çok sayıda kablosuz cihaz bir protokol kullanılarak birbirine bağlanabilir. 4G, yüksek aktarım hızlarıyla, 3G’den çok daha gelişmiş bir deneyim sunmakta olup dördüncü neslin daha çok video odaklı bir teknoloji olduğu söylenebilir.


#37

SORU:

Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS) nedir ?


CEVAP:

Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS): Dünyanın herhangi bir noktasında cep telefonunun yerinin tespitini sağlayan uydular ve alıcılardır.


#38

SORU:

Yakın Saha İletişimleri (NFC) nedir ?


CEVAP:

Yakın Saha İletişimleri (NFC): 10 cm’den kısa bir mesafe içerisindeki aygıtların iletişimini sağlayan kablosuz teknolojidir.


#39

SORU:

Video Öncesi Reklam nedir ?


CEVAP:

Video Öncesi Reklam: 10 ila 15 saniye uzunluğunda olan, bir mobil televizyon/video klibin öncesinde gösterilen mobil reklamdır.


#40

SORU:

Katılım/katılmama Tercihi (opt in/out) nedir ?


CEVAP:

Katılım/katılmama Tercihi (opt in/out): Abonelerin sizden bir biçimde bilgi, haber vb. almayı kabul etmesi ya da reddetmesi durumdaki katılım/katılmama tercihidir.


#41

SORU:

Dönüştürme Oranı nedir ?


CEVAP:

Dönüştürme Oranı: Müşteri kazanma oranı da denilen dönüştürme oranı, katılım tercihinde bulunan ya da potansiyel alıcılardan müşterilere dönüştürülen kişilerin oranıdır.


#42

SORU:

Tıklama Oranı (CTR) nedir ?


CEVAP:

Tıklama Oranı (CTR): Reklama tıklayan kullanıcı sayısı/reklam görüntülenme sayısı olup mobil pazarlama kampanyasının başarısını ölçmede kullanılan bir yoldur.


#43

SORU:

Anlık Sesli Yanıt (IVR) nedir ?


CEVAP:

Anlık Sesli Yanıt (IVR): Bir ses menüsünden seçenekleri seçmek için ve de seçilmemesi durumunda mobil aygıttan bilgisayarlı telefon sistemiyle etkileşim için bir kimseye, tipik olarak telefonla arayana imkân veren bir bilgisayar destekli sistemdir.