PAZARLAMA İLETİŞİMİ Dersi HALKLA İLİŞKİLER soru cevapları:

Toplam 21 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Halkla ilişkiler tanımında kullanılan kavramlar ve bu kavramlara atfedilen anlamlar nelerdir?


CEVAP:

Organizasyon: Sağlık, kültür ve eğitimle ilgili bir organ olabileceği gibi bir devlet organı, ticari bir kuruluş, bir meslek örgütü de olabilir.

İlgili çevre: Organizasyon için önemli olan hedef kitlelerdir. Mevcut/ potansiyel müşteriler, çalışanlar ve yönetim, yatırımcılar, medya, devlet, tedarikçiler, kamuoyunu şekillendiren kişiler, gruplar ilgili çevre olabilir.

Anlayış: İki yönlü bir süreçtir. Etkili olmak için organizasyonun ilgili hedef kitlenin fikirlerini dinlemesi gerekir


#2

SORU:

Pazarlama hedeflerine ulaşmada halkla ilişkilerin hizmet edebileceği yollar nelerdir?


CEVAP:

1. Haberlerde bir ürün lansmanı duyduktan ya da gördükten sonra araştırma yapan kişi gibi yeni pazarlar için olası müşteriler yaratmak,

2. Organizasyonun ürünleri, hizmetleri, toplumsal katılımı, icatları ve yeni planları kanalıyla- gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon aracılığıylaüçüncü kişilerin desteğini almak,

3. Yeni ürün ve hizmetler hakkında ekonomi basınında yer alan makaleler yoluyla satış lideri yaratmak,

4. Satış görüşmelerine yol açmak,

5. Organizasyonun reklam ve satış artırıcı çabalara yönelik bütçesini azaltmak,

6. Reklam bütçesi küçük olan ürünlerin satışına yardımcı olmak. 


#3

SORU:

İnternet’in ve İnternet’te online içeriğin (bloglar, pod yayınları, basın bültenleri) yaygınlaşması ile birlikte, pazarlama ve halkla ilişkilerin yeni kuralları neler olmuştur?


CEVAP:

Pazarlama sadece reklamdan ibaret değildir, halkla ilişkiler sadece ana medya izleyicisine yönelik olmanın ötesindedir. Ne yayınlıyorsanız onunla tanınırsınız. İnsanlar yorum değil gerçekleri isterler. İnsanlar propaganda değil katılım isterler. Pazarlama, tek yönlü bir müdahale yerine, hedef kitlenin tam gereksinim duyduğu anda içeriği sunma işidir. Halkla ilişkiler patronun şirketini televizyonda görmesini sağlamak değildir, alıcıların şirketi internette görmesidir. İnternet, yıllardır neredeyse sadece medyaya odaklanmış halkla ilişkileri yeniden halkla ilişkilendirmiştir. Şirketler, insanları satın alma süreçlerine harika online içeriklerle çekmelidir. Bloglar, pod yayınları, e-kitaplar, basın bültenleri ve diğer online içerik çeşitleri, organizasyonların alıcılarla doğrudan doğruya ve onların değer vereceği bir biçimde iletişim kurmalarını sağlar. İnternet’te pazarlama ve halkla ilişkiler birbirlerine yakınlaşmışlardır.


#4

SORU:

Halkla ilişkiler ve pazarlama arasındaki ayrımı nasıl açıklarsınız?


CEVAP:

Pazarlama fonksiyonu organizasyonun ürünleri ve hizmetleri için, pazarlarla iletişim kurmalıdır. Halkla ilişkiler organizasyonun bütün hedef kitleleriyle ilgilenmelidir. Pazarlamanın ana amacı, talep eğrisinin eğimini artırarak organizasyonun para kazanmasını sağlamaktır. Halkla ilişkilerin ana amacı, organizasyonun misyonunu yerine getirme yeteneğini kısıtlayan ya da artıran hedef kitlelerle ilişki yapılandırarak organizasyon için para biriktirmektir.


#5

SORU:

Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, şirketler ve ürünlerini tüketicilerin çıkarları, ilgileri, istekleri ve ihtiyaçları ile bir tutan izlenimler ve bilginin inanılır bir şekilde iletilmesi aracılığıyla tüketicilerin tatmini ve satın almaya cesaretlendirilmesine yönelik programların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir.


#6

SORU:

Halkla ilişkilerin pazarlama amaçlı kullanımının önem kazanmasının sebepleri nelerdir?


CEVAP:

1. Halkla ilişkilerin büyük ve kârlı bir iş hâline gelmesi,

2. Hızlı büyüyen endüstrinin yine en hızlı gelişen segmentinin pazarlama amaçlı halkla ilişkiler olması,

3. Şirketlerin pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin artan öneminin farkına varmaları, 4. Halkla ilişkilerin, pazarlama ve medya işinde artan bir öneme sahip olması,

5. Akademik çevrelerin, halkla ilişkilere daha büyük bir ilgi göstermesi.


#7

SORU:

Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin avantajları sınırlılıkları hangi ana başlıklarda ifade edilir?


CEVAP:

Bu avantaj ve sınırlılıklar, kendi aralarında güvenilirlik, görünürlük ve erişim, maliyet ve kontrol olmak üzere dört gruba ayrılırlar.


#8

SORU:

Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin araçları nelerdir?


CEVAP:

Medya bültenleri, medya konferansları, medyaya yönelik toplantı ve davetler, lobicilik, kuruma ve ürüne yönelik promosyon malzemeleri, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler reklamları, sponsorluk ve bağışlar, advertorials, kurumsal kimlik materyalleri, şirket web siteleri, kurum-içi dergiler, müşteriye yönelik dergiler, özel görüşmeler, görüşmeler, fotoğraf çekimleri, konuşmalar, konuşma yazımı ve sunuşlar pazarlama amaçlı halkla ilişkiler araçları ve etkinlikleri olarak sıralanırlar.


#9

SORU:

Yatırımcı ilişkilerinin asıl rolü nedir?


CEVAP:

Yatırımcı ilişkilerinin asıl rolü, bir şirket için uygun bir pazar değeri sağlamaktır. Geleneksel yaklaşıma göre, yatırımcı ilişkileri şirketler için biçilmiş değer üzerine odaklanır.


#10

SORU:

Finansal halkla ilişkiler çalışanlarının sorumlu oldukları iletişim etkinlikleri nelerdir?


CEVAP:

Yıllık Rapor: 

İşletme tanıtmı

Paydaşlara mektup

Finansal incelemeler

Açıklama ve analiz

Yönetim/pazarlama kararı 

Grafikler

Üç Yıllık Rapor

Yıllık Toplantı

Görüşme Çağrıları

Medya İlişkileri ve Medya İzleme

Proxy Mailler


#11

SORU:

Başarılı bir halkla ilişkiler programının esasları nelerdir?


CEVAP:

Halkla ilişkilerin gerçekten nasıl işlediğini anlamak

Muhabirlerin gerçekten ne istediğini anlamak

Bütün haberlerin eşit yaratılmadığını anlamak

Acı eşiğini ölçmek İlk kötü haberin sürüye öncülük ettiğini bilmek

Muhabirlerin arkadaşımız olmadığını anlamak

Yapaylığın saçmalık olduğunun farkına varmak

Bilmediğimiz şeyi bildiremeyeceğimizi anlamak


#12

SORU:

Halkla ilişkilerde iç iletişim ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

ç iletişim, organizasyonun içindeki bütün hedef kitleler ile örneğin, üretim hattında çalışanlar, yöneticiler, idareciler ve benzerleri ile ilişki oluşturma ve bu ilişkiyi sürdürme anlamına gelir.


#13

SORU:

Organizasyonun imajını savunmada hasar kontrolü hangi yollarla yapılır?


CEVAP:

Organizasyonun imajını savunmada hasar kontrolü iki yolla yapılır: Bunlardan ilki reaktif stratejiler, ikincisi ise proaktif stratejilerdir. İlki olan reaktif strateji, organizasyon bir hata yaptığında ya da tüketici şikayetine sebep olan bir durum yaşandığında meydana gelir. Proaktif strateji ise genelde pasif değil de aktif bir halkla ilişkiler uygulamasıdır ve sorun çözücülükten çok fırsat arar.


#14

SORU:

Kriz yönetiminin basamakları nelerdir?


CEVAP:

Genel anlamda kriz yönetiminin basamakları şunlardan oluşur:

1. Herhangi bir kriz için ön hazırlık

2. Krizin gerçekliğini anlamak

3. Krizi kontrol altına almak

4. Krizi çözümlemek

5. Krizden avantaj çıkarmak


#15

SORU:

Olumsuz duyuruma cevap vermede iyileştirici taktikler nelerdir?


CEVAP:

İyileştirici taktikler şunları içerir: 1. Suçsuzluğun ifade edilmesi 2. Özür dileme 3. Mazeret gösterme


#16

SORU:

Halkla ilişkiler çalışmalarında temel aşamalar nelerdir?


CEVAP:
 1. Belirli bir sorunu ya da fırsatı açıkça tanımlayabilmek ve konuyla ilgili hedef kitleleri belirlemek için araştırma yapmak ve bilgi toplamak
 2. Bir strateji oluşturmak amacıyla planlama ve programlama
 3. Stratejiyi uygulamak için iletişim ve eylem
 4. Kitlenin tepkisini belirlemek ve varsa sonraki basamakta ne yapılacağını kararlaştırmak için değerlendirme.

#17

SORU:

Halka ilişkilerde stratejik planlama süreci aşamaları nelerdir?


CEVAP:

Halka ilişkilerde Stratejik Planlama Süreci

 1. Sorun belirleme ve durum analizi
 2. Hedefler Hedef kitle Amaçlar
 3. İletişim stratejileri 
  1. Mesaj stratejilerinin belirlenmesi
  2. Medya stratejilerinin belirlenmesi
 4. Etkinlik stratejileri
 5. Uygulama planları
 6. Ölçümleme ve değerlendirme

#18

SORU:

Sorun belirleme ve durum analizi yöntemlerinden olan SWOT analizi bileşenleri nelerdir?


CEVAP:

SWOT Analizi

Güçlü yanlar: Analize konu olan ürün/kurum/fikrin kamuoyunca algılanan olumlu özellikleri, rakiplerine göre avantajlarının neler olduğu

Zayıf yanlar: Zayıflıklar, zaaf noktaları, geliştirilmesi gereken yönler

Fırsatlar: Ortaya çıkabilecek ve fırsat olarak değerlendirilebilecek durumlar, teknolojik gelişmeler, yenilikler ve rakiplerin zayıf oldukları noktalar

Tehditler: Yapılacak planları etkilemesi olası etkinlik ya da planlar, rakiplerin yeni projeleri, kuruma ya da fikre yönelik tehditler, toplumsal hareketler ve benzerleri


#19

SORU:

Bir halkla ilişkiler programında ulaşılabilecek hedefler neler olabilir?


CEVAP:

• Tanınırlığı artırmak,

• İlişkileri geliştirmek,

• Tercih yaratmak,

• İmaj değiştirmek,

• Yeni bir kimlik oluşturmak,

• Güvenilirliği artırmak,

• Tüketici, kullanıcı ya da ilgilileri eğitmek,

• Sempati yaratmak,

• Kamuoyunu herhangi bir konu hakkında bilgilendirmek.


#20

SORU:

Organizasyonların dikkate alması gereken çeşitli dış hedef kitleler hangileridir?


CEVAP:

Dış Hedef Kitle

Medya ve eşik bekçileri Basın (ulusal, bölgesel, günlük, haftalık, gazete, dergi ve diğerleri)

Yayın (TV, radyo, uluslararası, ulusal ve yerel)

Finansal Ürün sahipleri, paydaşlar, üreticiler, dağıtımcılar

Genel kamu işleri Baskı grupları, destekçiler (belli bir mesajı yaymaya çalışan kişiler),eğitimciler, bilgi sağlayanlar, ticari birlikler, topluluklar (cemaat, camia).


#21

SORU:

Halkla ilişkiler programında yer alacak bir iletişimde bulunması gereken özellikler nelerdir?


CEVAP:

1. İnandırıcılık, 2. Mesajın oluşturulduğu şartlar çevre, 3. İçerik, 4. Açıklık, 5. Süreklilik tutarlılık, 6. İletişim kanalları, 7. Hedef kitlenin kapasitesi.