PAZARLAMA İLETİŞİMİ Dersi PAZARLAMA İLETİŞİMİ PLANLAMA SÜREÇLERİ soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Bir pazarlama iletişimi planlama sürecinin ilk aşamasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

 1. Stratejiler
 2. Taktikler
 3. Uygulama
 4. Durum analizi
 5. Kontrol


CEVAP:

Problem ya da fırsatlar kapsamlı olarak yapılan durum analizinden sonra ortaya konulmaktadır. Pazarlama iletişimi planının oluşturulmasında öncelikli olarak durum analizinin yapılması gerekmektedir. İşletmenin, kendisini ve çevresini en doğru ve gerçekçi bir şekilde tanımak amacıyla yaptığı durum analizinde, iç ve dış çevreye ilişkin bilgi sağlanarak zayıf ve güçlü yönler ortaya konulmaya çalışıl­maktadır. Cevap D


#2

SORU:

İşletmenin zayıf, güçlü, fırsat ve tehditlerini ortaya koymak amacıyla yapılan analiz türüne verilen isim hangisidir?

 1. Hedef kitle seçimi
 2. Pazarlama iletişimi karması
 3. Doğrudan pazarlama
 4. Kontrol
 5. SWOT analizi


CEVAP:

Pazarlama İletişimi planında gerçekleştirilen SWOT analizi işletmenin iç ve dış çevresini değerlendiren bir analiz tekniğidir. İşletme, kendi iç yapısı, pazar du­rumu ve rakiplerin konumu ile ilgili verilerle analiz yapar. Bu bakımdan, hem şimdiki hem de gelecekteki durum analiz edilmiş olur. Cevap E


#3

SORU:

Aşağıdakilerden hangisi satışı etkileyen faktörlerden biri olduğu söylenebilir?

 1.  Pazarlama iletişimi
 2. Ürün kalitesi
 3. Fiyat
 4. Rekabet
 5. Hepsi


CEVAP:

Satışları doğrudan veya dolaylı etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Seçeneklerde verilenlerin hepsi de satışları doğrudan etkileyen faktörlerdir.


#4

SORU:

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminde hedef kitle belirlenirken dikkat edilmesi gereken kriterlerden biri değildir?

 1. Hedef kitlenin ölçülebilir olması
 2. Rakiplerin takip edilmesi
 3. Hedef kitlenin yeterli olması
 4. Hedef kitlenin ulaşılabilir olması
 5. Hedef kitleye uygun olması


CEVAP:

Rakiplerin takip edilmesi dikkat edilmesi gereken bir kriter değildir. Her işletmenin kendi ürünlerini ve bu ürünleri talep edenleri belirleyerek pazarlama iletişimini gerçekleştirmesi en uygun olanıdır. Sadece rakiplerin takip edilmesi onların yaptığı yanlışları da takip etmek anlamına gelir. Bu açıdan her işletmenin kendine uygun bir analiz yapması önerilir.


#5

SORU:

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi karması elemanlarından biri değildir?

 1. Reklam
 2. Kişisel satış
 3. Satış tutundurma
 4. Halkla ilişkiler
 5. Dağıtım


CEVAP:

Dağıtım pazarlama iletişimi karması değil pazarlama karması elemanlarından biridir. Pazarlama iletişimi karmasını reklam, kişisel satış, satış tutundurma, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama oluşturmaktadır.


#6

SORU:

Mesajların belirli bir kaynak tarafından gönderildiği, bir örgüt, ürün, hizmet ya da fikir hakkında belirli bir ücret ödenerek gerçekleştirilen ve kişisel olmayan iletişim biçimi hangisidir?

 1. Satış tutundurma
 2. Halkla ilişkiler
 3. Doğrudan pazarlama
 4. Reklam
 5. Sponsorluk


CEVAP:

Söz konusu iletişim biçimi reklamdır.


#7

SORU:

Pazarlama iletişimi ögelerinden hangisi ya da hangilerinin hangi ortam ve araçlarda kullanılacağı ile ilgili kararın alınmasında şu etkenler önem ta­şımaktadır. İşletmenin amacı ve yetenekleri, ürünün türü, itme ve çekme stratejisinin kullanımı, ürünün yaşam sürecinde bulunduğu aşama ve pazarın gelişimi, pazarın yapısı ve rakipler şeklindedir. Dolayısıyla ürünlerinin denenmesini sağlamak isteyen bir işletme için en uygun pazarlama iletişimi aracı hangisi olmalıdır?

 1. Reklam
 2. Kişisel satış
 3. Halkla ilişkiler
 4. Satış tutundurma
 5. Doğrudan pazarlama


CEVAP:

Eğer işletmenin hedefi pazarda farkındalığı arttırmaksa reklam kullanılacak en açık araçtır. Öte yandan, işletme ürünün de­nenmesini sağlamak isterse satış tutundurma caziptir. Örnek ürünler, kuponlar ürünleri denettirme açısından reklama göre daha güçlüdür. Cevap D


#8

SORU:

Pazarlama bileşiminin belirlenmesinde en büyük etken, pazarlama iletişimi büt­çesi ve seçilecek pazarlama iletişimi araçlarının maliyetleridir. Bütçenin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan bütçe belirleme yöntemleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 1. Satışların yüzdesi yöntemi
 2. Ürün sınıfı ve yaşam eğrisi yöntemi
 3. Rakiplere göre bütçeleme yöntemi
 4. Yatırımın kârlılığı yöntemi
 5. Amaç ve görev yöntemi


CEVAP:

Bütçenin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan bütçe belirleme yöntemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Satışların yüzdesi yöntemi
 • Ayrılabildiği kadar bütçeleme yöntemi
 • Rakiplere göre bütçeleme yöntemi
 • Yatırımın kârlılığı yöntemi
 • Amaç ve görev yöntemi
 • Keyfî ele alış yöntemi. Cevap B

#9

SORU:

Bu yöntemde karar alıcıların deneyimlerine ve sez­gilerine dayalı olarak bütçe belirlenmektedir. Karmaşık yöntemlere göre pratik görünmekle birlikte objektif bir yöntem değildir. Bütçe konusundaki deneyimler bütçe belirlemede yardımcı bir faktör olarak ele alınmaktadır. Sözü edilen bu yöntem hangisidir?

 1. Satışların yüzdesi yöntemi
 2. Rakiplere göre bütçeleme yöntemi
 3. Yatırımın kârlılığı yöntemi
 4. Amaç ve görev yöntemi
 5.  Keyfî ele alış yöntemi


CEVAP:

Sözü edilen yöntem keyfi ele alış yöntemidir.


#10

SORU:

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi planlama sürecinin son aşamasını oluşturur?

 1. Durum analizi
 2. Amaçlar
 3. Stratejiler
 4. Kontrol
 5. Taktikler


CEVAP:

pazarlama iletişimi planlama sürecinin son aşamasını kontrol oluşturur.


#11

SORU:

Bir ürün ya da hizmetin satışını ya da satın alınmasını
özendiren kısa-dönemli teşviklerdir. Sözü edilen olgu hangisidir?

 1. Reklam
 2. Kişisel Satış
 3. Satış Tutundurma
 4. Halkla İlişkiler
 5. Doğrudan Pazarlama


CEVAP:

Cevap C'dir. 


#12

SORU:

Tüketicilerle hem anında bir tepki elde etmek hem de müşteri ilişkileri oluşturmak için e-mail, telefon, televizyon, İnternet gibi araçları kullanarak doğrudan bağlantılar kurmaktır. Sözü edilen pazarlama iletişimi aracı hangisidir?

 1. Reklam
 2. Kişisel satış
 3. Satış tutundurma
 4. Halkla ilişkiler
 5. Doğrudan pazarlama


CEVAP:

Cevap E'dir. 


#13

SORU:

Olumlu duyurumlar çıkmasını sağlayarak iyi bir kurum imajı oluşturmak ve işletme hakkında çıkan olumsuz söylentilerle, olaylarla, hikâyelerle mücadele ederek halkla olumlu ilişkiler kurmaktır. sözü edilen pazarlama iletişimi aracı hangisidir?

 1. Halkla İlişkiler
 2. Kişisel satış
 3. Satış tutundurma
 4. Reklam
 5. Doğrudan pazarlama


CEVAP:

Doğru cevap A'dır. 


#14

SORU:

Pazarlama iletişimi öğelerinden hangi ikisinin geniş kitlelere ulaşma yönü daha güçlüdür?

 1. Reklam ve Kişisel satış
 2. Kişisel satış ve satış tutundurma
 3. Reklam ve Halkla ilişkiler
 4. Halkla ilişkiler ve satış tutundurma
 5. Satış tutundurma ve doğrudan pazarlama


CEVAP:

Cevap C'dir. 


#15

SORU:

Etkilerin kısa dönemli olması, uzun dönemli marka tercihi, oluşturmada etkili olmaması, kolaylıkla taklit edilebilir olması, promosyon savaşlarına yol açabilmesi gibi zayıf yönleri bulunan pazarlama iletişimi öğesi hangisidir?

 1. Reklam
 2. Kişisel satış
 3. Halkla ilişkiler
 4. Doğrudan pazarlama
 5. Satış tutundurma


CEVAP:

Doğru cevap E'dir. 


#16

SORU:

Maliyetlerin yüksekliği, mesajların satış elemanları arasında farklılaşabilmesi, satış elemanlarının bulunması, eğitimi ve denetiminin zaman alıcı bir süreç olması, tüketicide rahatsızlık yaratabilme gibi zayıf yönleri bulunan iletişim öğesi hangisidir?

 1. Reklam
 2. Kişisel satış
 3. Halkla ilişkiler
 4. Satış tutundurma
 5. Doğrudan pazarlama


CEVAP:

Cevap B'dir. 


#17

SORU:

Bu yöntemde pazarlama iletişimi harcamaları birmaliyet ögesi olarak değil de yatırım ögesi olarak görülür. Pazarlama iletişimi yatırımındanelde edilmesi umulan kârın, yapılan yatırıma oranı ile bulunur. sözü edilen bütçe belirleme yöntemi hangisidir?

 1. Satışların yüzdesi yöntemi
 2. Ayrılabildiği kadar bütçeleme yöntemi
 3. Rakiplere göre bütçeleme yöntemi
 4. Yatırımın kârlılığı yöntemi
 5. Amaç ve görev yöntemi


CEVAP:

Doğru cevap D'dir. 


#18

SORU:

Pazarlama iletişiminde, iletişim çabalarının yöneltileceği mesajın hedefini
oluşturan kişi ya da gruplara verilen isim hangisidir?

 1. Medya
 2. Kamu
 3. Rakipler
 4. Hedef kitle
 5. Pazar bölümlendirme


CEVAP:

Doğru cevap D'dir. Pazarlama iletişiminde hedef kitle, iletişim çabalarının yöneltileceği mesajın hedefini oluşturan kişi ya da gruplardan oluşmaktadır. Pazarlama planlarındaki
hedef kitleden farklılaşabilir. Örneğin, çikolata için hedef kitle çocuklar olabilir. 


#19

SORU:

Herhangi bir ürün ürettiğinizi varsayalım. Bu ürünün hedef kitlesini belirlerken hangi kriteri dikkate almazsınız?

 1. Ölçülebilir olmasını
 2. Yeterli alıcı olmasını
 3. Rakisiz olmasını
 4. Ulaşılabilir olmasını
 5. Sunulan yerin uygunluğu 


CEVAP:

Cevap C'dir. Rakipsiz olmasını beklemek rasyonel olmayan bir durumdur. Her pazarda rakipler olacaktır. Önemli olan bu rakiplerle yarışarak başarılı olmaktır. Yoksa rakipsiz bir hedef kitle bulma dikkat edilecek bir ölçüt değildir. 


#20

SORU:

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin bir amacı değildir?

 1. Tanıtım
 2.  Kar
 3.  İletişim
 4.  Satış
 5.  Rakipleri kötülemek


CEVAP:

Ceavap E'dir.