Stratejik Performans Yönetimi Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Endüstri değer zincirinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Montaj ya da imalat

Ham maddelerin tedarik edilmesi

Satış sonrası hizmet ve destek

Tasarım

Pazarlama


2.Soru

Aşağıdaki stratejilerden hangisi rakipleri taklit etme temeline dayalı olan bir anlayıştır ve genellikle işletmeleri başarısızlığa sürükleyen bir strateji olarak kabul edilmektedir?


İşlevsel strateji

Tepkisel strateji

Analizci strateji

Savunmacı strateji

Öncü Strateji


3.Soru

İşletmenin üretim miktarı arttıkça birim maliyetlerinde ortaya çıkan düşüşü aşağıdakilerden hangi ile ifade edilmektedir?


Ölçek ekonomileri

Temel yetenekler

Kapsam ekonomileri

İşlem maliyetleri

Asil-vekil sorunu


4.Soru

Ahmet Bey ünlü bir otel zincirinin bir şubesini Eskişehir'e açmış, bunun için hem başlangıçta hem de otel çalıştıkça edindiği gelirden otel zincirine ödeme yapmayı taahhüt etmiştir.

Bu durum aşağıdaki stratejik ittifak türlerinden hangisine örnek oluşturur?


Lisans sözleşmesi

Kısa dönemli sözleşme

Franchise sözleşmesi

Ortak girişim

Ortaklık ittifakı


5.Soru

"............., müşterilerin satın alma isteklerinden doğan ve bu nedenle işletme üzerinde oluşturdukları baskıyı ifade etmektedir" cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile tamamlamalıyız?


Rekabetçi güçler modeli

Müşterilerin pazarlık gücü

Rekabet analizi

Tedarikçilerin pazarlık gücü

Piyasaya yeni giren işletmeler


6.Soru

Bir esas işin yanında, o işe benzer işleri de olan ve toplam satış gelirlerinin % 70’ten daha az miktarı esas işten gelen işletmelerde benimsenen strateji aşağıdakilerden hangisidir?


Esas iş ağırlıklı çeşitlendirme

İlişkili-kısıtlı çeşitlendirme

İlişkili-bağlı çeşitlendirme

Ağ tiği çeşitlendirme

Dikey çeşitlendirme


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi davranışlar düzeyinde düşünen bir yöneticinin eğilimlerinden biridir?


Olaylara daha genel  ve etraflı bakabilme

Ayrıntılara önem veren, önlem alan

Olaylara çözüm getirebilme

İşletmenin stratejik niyetini gerçekleştirme çabalarına katkı sağlayabilme 

Astların işlerine sık sık müdahale eden


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi piyasaya yeni girenlerin karşılaştıkları giriş engellerinden birisi değildir?


Ölçek Ekonomileri

Kendini yok ederek var olma

Ürün Farklılaştırması

Sermaye Gerekleri

Dağıtım Kanallarına Erişim


9.Soru

İşletmenin faaliyette bulunduğu ülkenin dışındaki yabancı ülkelerdeki politik, yasal, ekonomik ve sektörel olayları ve oyuncuları kapsayan çevre faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Demografik Çevre

Politik Çevre

Ekonomik Çevre

Sosyo-Kültürel Çevre

Uluslararası Çevre


10.Soru

Etnik yapı ve gelir dağılımı, hangi dış çevre boyutunun alt unsurlarıdır?


Sosyo-Kültürel 

Ekonomik

Politik

Demografik

Teknolojik


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik boyutun alt unsurlarındandır?


Nüfus büyüklüğü

İşgücü çeşitliliği

Çalışma hayatının kalitesine yönelik tutumlar

Ürün yeniliği

Kadın iş gücü


12.Soru

Yöneticilerin birden fazla rekabet stratejisini aynı anda kullanması aşağıdakilerden hangisini meydana getirir?


Rekabet avantajı kaybedilir

Rekabet avantajı kazanılır

Sektörel rekabet konusunda veriler elde edilir

Teknolojik gelişmeler takip edilir

İşletmenin kâr etmesi sağlanır


13.Soru

Stratejik yönetim kavramını ilk kez kullanan, bu kavramın literatüre girmesini sağlayan, Corporate Strategy adlı kitabın yazarı teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?


Henry Mintzberg

Sun Tzu

Michael E. Porter

Gary P. Hamel

Igor Ansoff


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ana pazarın incelenmesinde dikkat edilecek  unsurlar doğru verilmiştir?


 • tedarikçilerin pazarlık gücü
 • pazar sınırlarının belirlenmesi
 • pazar hayat evresi
 • pazarın yapısı
 • pazar sınırlarının belirlenmesi
 • piyasaya yeni girenler
 • pazarın yapısı
 • pazar sınırlarının belirlenmesi
 • pazarın büyüme hızı
 • tedarikçilerin pazarlık gücü
 • pazar sınırlarının belirlenmesi
 • pazarın büyüme hızı
 • müşterilerin pazarlık gücü
 • pazar sınırlarının belirlenmesi
 • pazar hayat evresi

15.Soru

Garanti süreleri, satış sonrası hizmetler, satılan ürünün yanı sıra promosyon ürünler gibi ilave imkanlar hangi satış stratejisinin ilgi alanındadır?


İmaj Farklılastırma

Kalite Farklılastırma

Destek Farklılaştırma

Dizayn Farklılastırma

Fiyat Farklılastırma


16.Soru

 1. Geleceğe yönelik olarak belirlenirler.
 2. Yönlendiricilik özelliği bulunmaktadır.
 3. Hedeflerle uyumlu olmalıdır
 4. Örgütün gidişatı hakkındaki gerekli sayısal bilgileri içermelidir.
 5. İnsan etkinlikleri ile ilgili ve devamlı bir süreçtir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri stratejilerin ortak özelliklerindendir?


I ve II

Yalnız I

I, II ve V

IV ve V

III ve IV


17.Soru

Sermayenin nereden sağlanacağı, nasıl kullanılacağı ve ihtiyaç duyulan kaynağın ne şekilde karşılanacağına ilişkin öngörüde bulunmaya yarayan politika aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama politikaları

Para politikaları

Finansman

Muhasebe politikaları

İnsan kaynakları


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dikey bütünleşmenin üstünlüklerindendir?


Artan eş güdüm ve denetim olanakları sayesinde maliyetleri düşürürken kaliteyi yükseltebilme

İşletme sahipleri ile yöneticileri arasında asil-vekil sorunu yaşanma olasılığı

Piyasa ile kıyaslandığında rekabet yoksunluğu ve öğrenme teşviklerinin eksikliği nedeniyle kalitenin düşmesi

Olası tekelleşme yüzünden yasal soruşturma olasılığının artması.

Yüksek düzeydeki dikey bütünleşmenin, talep dalgalanmaları ve teknolojik değişimler gibi çevresel değişimler karşısında gereken esnekliği ortadan kaldırması


19.Soru

I. Ana pazarın incelenmesi II. Rekabet analizi III. Esas rakip analizi. IV. Ürün yeniliği. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri sektör çevresi analizinde yapılmaktadır?


Yalnız I

II ve IV

I ve III

Yalnız III

I, II ve III


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sektör çevresi analizinin boyutlarından biridir?


Esas Rakip Analizi

Değer Zinciri Analizi

GZFT analizi

Fonksiyonel Analiz

PEST Analizi