Stratejik Performans Yönetimi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Örgütün mevcut konumu ile, olmayı arzu ettiği konumu arasındaki farka ne ad verilir?


Stratejik açıklık

Stratejik kontrol

Strateji uygulama

Stratejik yapılandırma

Stratejik çürüme


2.Soru

Hangisi, iç çevre unsurlarından biridir?


İkame Ürünler

Mevcut Rakipler

Kaynaklar

Satıcılar

Potansiyel Rakipler


3.Soru

GZFT analizi aşağıdakilerden hangisidir?


Geliştirilecek yönler ve Zayıflıklar, Faydalar, Temkinler

Güçlü yönler, Zayıflıklar, Fırsatlar, Tehditler

Güçlükler, Zayıflıklar, Fırsatlar, Temkinler

Güçlü Yönler, Zorluklar, Faydalar, Tehditler

Gelişim, Zorluklar, Fırsatlar, Tesadüfler


4.Soru

Bir işletmenin bilanço, gelir ve kârlılık gibi verilerine bakılarak rakiplerle kıyaslanıp başarılı ve başarısız olunan alanlar tespit edilebilmesi ne tür bir analizdir?


Finansal analiz

Değer analizi

Fonksiyonel analiz

Genel analiz

Faaliyet analizi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Peters ve Waterman tarafından öne sürülen "kritik başarı faktörleri"nden biri değildir?


Beceri

Paylaşılan değer

Sistem

Personel

Çevre


6.Soru

Igor Ansoff'un "Analiz Felci" olarak tanımladığı sorun aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


Pazar ve ürün geliştirme konusunda agresif davranma

Kendileri karar vermek yerine piyasa güçlerine tepki verme

Stratejiye katı bir şekilde bağlanma

Stratejilerin gücünü kaybetmesi

Örgütün mevcut konumu ile, olmayı arzu ettiği konumu arasındaki fark


7.Soru

İç çevre ile ilgili hangisi yanlıştır?


Örgütü etkilediği gibi örgüt tarafından da etkilenen unsurlardır

İşletmenin sahip olduğu varlıklar, yetenekler ve temel yetenekler analiz edilebilmektedir

Bilgi kaynaklarına erişim, dış çevreye oranla çok daha kolaydır

Muhasebe kayıtları, yönetim kurulu kararları, bölüm raporları, çalışan düşüncelerinden yararlanılır

Dış çevre analizinde tespit yapılırken, iç çevre analizinde tahmin yapılmaktadır


8.Soru

Başlangıçta sadece perakende ayakkabı mağazaları olan A firması, büyümeye karar vererek ayakkabı imalathanesi açış ve kendi ürünlerini satmaya başlamıştır.

Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?


Geriye dikey bütünleşme

Stratejik ittifak kurma

Uzun dönemli sözleşme

İleriye dikey bütünleşme

Yatay bütünleşme


9.Soru

Maliyetlerin düşürülmesi yoluyla elde edilen kazançları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Maliyet dezavantajları

Erken uyarı sistemi

Aracısızlaştırma

Ölçek ekonomileri

Öğrenme eğrisi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dikey bütünleşmenin işletmeye sağlayacağı üstünlükler arasında yer almaz?


Artan eş güdüm ve denetim olanakları sayesinde maliyetleri düşürürken kaliteyi  yükseltebilme

İşleme özgü varlıklara yatırımın kolaylaşması

İşlemlerin zamanlamasının ve planlanmasının kolaylaşması 

Talep dalgalanmaları ve teknolojik değişimler gibi çevresel değişimler karşısında gereken esnekliğin sağlanması

İşletme açısından çok önemli girdilerin ve dağıtım kanallarının, rakiplere karşı güvenliğini sağlama


11.Soru

Tedarik gücünün yüksek müşterilerin pazarlık gücünün düşük olması arzu edilir.

Yukarıdaki ifade hangi ikili arasındaki süreçlerde olması beklenir?


Tedarikçi-İşletme

Müşteri-Müşteri

Tedarikçi-Müşteri

Tedarikçi-Tedarikçi

İşletme-Müşteri


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rekabet stratejileri arasında yer almaz?


Maliyet liderliği

Değişiklik yönetimi

Fiyat Farklılaştırma Stratejisi

Destek Farklılaştırma Stratejisi

Odaklanma


13.Soru

"Üreticilerin, aynı fiyattan satmakta oldukları ürünlerin pazar paylarını artırmak amacıyla reklam, kampanya, servis, dağıtım veya paketleme gibi rekabet unsurlarını kullanmalarıdır" şeklinde tanımlayabileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Fiyat dışı rekabet

Ortak amaç

Rekabet analizi

Kâr yönelimi

Stratejik yönetim


14.Soru

Olaylara bütünlük içinde bakabilme yeteceğinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?


Holistik görüş

Tümcü bakış

Tümden gelim görüşü

Eleştirel bakış

Savunmacı bakış


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel yetenek analizinin bileşenlerinden biri değildir?


Değerli olması

Nadir olması

Taklit edilememesi

İkame edilememesi

Üretim faaliyetler


16.Soru

Olaylara daha genel ve etraflı bakabilme ve çözüm getirme becerisine sahip yöneticiler hangi düzeyde düşünme kabiliyetine sahiptir?


Cevap veren

Davranış düzeyi

Olaylarla düşünen

Olayları kavrama

Sistemler düzeyinde düşünme


17.Soru

 1. Basit olmalıdır.
 2. Ekonomik olmalıdır.
 3. Hedeflerle uyumlu olmalıdır.
 4. Güçlü ve zayıf yönleri ortaya koymalıdır.
 5. Örgütün gidişatı hakkındaki gerekli sayısal bilgileri içermelidir.

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri etkin bir stratejik kontrol sisteminin taşıması gereken özelliklerdendir? 


I ve II

Yalnız II

I, II ve III

I, II, III ve V

Yalnız IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik kontrol sisteminin taşıması gereken özelliklerden biri değildir?


Karmaşık olmalıdır.

Ekonomik olmalıdır.

Hedeflerle uyumlu olmalıdır.

Bilgiyi zamanında sağlamalıdır.

Sayısal bilgileri içermelidir.


19.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi birbirin yerine ikade mal veya hizmet olabilmektedir?


Kağıt üreticisi-kalem üreticisi

Havayolları-Gümrük işlemleri

Havayolları-Demiryolları

Araba üreticisi-benzin üreticisi

yakıt işletmeleri-havayolları


20.Soru

 1. İlgili sektörün tanımlanması,
 2. Katılımcıların tespit edilerek uygun guruplara bölünmesi,
 3. Her kuvvette olumlu ya da olumsuz mevcut ve olası değişkenlerin analiz edilmesi,
 4. Genel sektör yapısının belirlenerek, analizin tutarlılık testine tabi tutulması,
 5. Her rekabet gücünün ardındaki itici kuvvetlerin değerlendirilerek hangilerinin etkili, hangilerinin zayıf olduğunun ve bunun nedeninin belirlenmesi,
 6.  Rakiplerin, yeni girişimcilerin ya da şirketin etkileyebileceği sektör yapısı yönlerinin tespit edilmesi.

Sektör analizinde atılması gereken tipik adımlar sıralanmak istendiğinde yukarıdaki hangi adımların yer değiştirmesi gerekir?


I ve II

I ve IV

III ve V

III ve IV

II ve VI