Stratejik Performans Yönetimi Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmelerin piyasada rekabet avantajı kazanabilmesi için dikkat etmesi gereken hususları açıklayan ve bu alanda ilk matrisi geliştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir ?


Pisagor

Igor Ansoff

Albert Einstein

Cahit Arf

Nicola Tesla


2.Soru

Hangisi, değer zinciri analizindeki destek faaliyetlerinden biridir? 


Teknoloji Geliştirme Faaliyetleri

Üretim Faaliyetleri

İçe Yönelik Lojistik Faaliyetleri

Dışa Yönelik Lojistik Faaliyetleri

Pazarlama ve Satış Faaliyetleri


3.Soru

Türk Hava Yolları ve Do&Co işletmelerinin %50 ortaklık yapısıyla kurmuş oldukları havayollarına ikram hizmeti vermek üzere kurulan Turkish Do&Co işletmesi hangi stratejiye girmektedir?


Ortaklık ittifakı

Ortak girişim

Dış kaynak kullanımı

Birleşme stratejisi

Satın alma stratejisi


4.Soru

İki ya da daha çok işletmenin bir araya gelerek ayrı bir tüzel kişiliği olan üçüncü bir işletmeyi kurmaları, stratejik ittifak türlerinden hangisidir? 


Uzun dönemli sözleşmeler

Ortaklık ittifakı

Lisans sözleşmesi

Franchise sözleşmesi

Ortak girişim


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, yatay bütünleşmenin üstünlükleri arasında değildir?


Fiyatlandırmada işletmenin elini rahatlatarak kârı artırması

Tek yerine iki satış ekibi ile kaynak çeşitliliği sağlaması

İşletmenin tedarikçi ve alıcılarla pazarlık gücünü yükseltmesi

Endüstri dışı işletmelerin ve girişimcilerin gözünü korkutarak pazara giriş tehdidini azaltması

Ürün sunumundaki boşlukları doldurarak rakiplerden farklılaşmayı sağlaması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim kavramını ilk kez kullanan teorisyendir?


Raymond E. Miles

Gary P. Hamel

Michael E. Porter

Henry Mintzberg

Igor Ansoff


7.Soru

  1. İkame ürünler
  2. Sektöre yeni girenler
  3. Alıcılar
  4. Mali direktörler
  5. Örgüt iklimi

Yukarıdakilerden hangileri rekabetin durumunu belirleyen güçler arasında yer alır?


Yalnız III

I ve V

II ve IV

I, II ve III

II, IV ve V


8.Soru

Çeşitlendirmenin söz konusu olduğu, esas işin gelirinin, toplam gelirin % 70’inden daha düşük olduğu ve esas iş ile diğer işler arasında hiçbir yetenek ve kaynak bağının olmadığı duruma ne ad verilir?


Satın alma

İlişkisiz çeşitlendirme

Birleşme

Tek işte yoğunlaşma

Stratejik planlama


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uzun dönemde gerçekleştirmeyi amaçladığı sonuçları ifade eder?


Vizyon

Misyon

Hedef

Amaç

Değer


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik karar ve uygulamalarında da kriterleri ortaya koyan bir rehber olma niteliği taşımaktadır?


Rekabet

Plan

Strateji

Taktik

Politika


11.Soru

Aşağıdakilerden hangileri GZFT analizinin kısıtlarındandır?

I. GZFT analizinde işletmenin Güçlü yanları üzerinde gereğinden fazla durulurken dış çevre tehdit unsurları göz ardı edilmektedir.

II. GZFT analizi statik olabilir ve değişen koşulları göz ardı edilmektedir

III. GZFT analizinde zaman zaman yöneticiler işletmenin güçlü bir yanına veya mevcut işletme stratejilerine odaklanarak bunların rekabet avantajı elde etmede ve rekabet üstünlüğünün sürdürülebilirliğinde yeterli olacağı şeklinde bir yanılgıya düşebilirler

IV. GZFT analizi basit ve yalın şekilde çevreyi analiz eder

V. GZFT analizi sonucu belirlenen işletmenin güçlü yanları her zaman bir rekabet avantajı sağlamayacaktır


I-II-III-V

I-II-III-IV

II-III-IV-V

I-II-IV-V

I-II-III-IV-V


12.Soru

Bir esas işin yanında, o işe benzer işleri de olan ve toplam satış gelirlerinin % 70’ten daha az miktarı esas işten gelen işletmelerde benimsenen stratejiye ne ad verilir?


İlişkili-kısıtlı çeşitlendirme

Esas iş ağırlıklı çeşitlendirme

İlişkili-bağlı çeşitlendirme

İlişkisiz çeşitlendirme

Tek işte yoğunlaşma


13.Soru

 Bir kuruluşun ulaşmayı arzuladığı nihai noktaya ne ad verilir?


Vizyon

Misyon

İş tanımı

Değerler

Amaçlar


14.Soru

Tutumlar, inanışlar ve değer yargıları, hangi tür dış çevre unsurlarına örnektir?


Demografik Çevre

Politik Çevre

Uluslararası Çevre

Ekonomik Çevre

Sosyo-Kültürel Çevre


15.Soru

I. Tedarik şartları

II. Üretim sürecinin ve teknolojisinin özellikleri

III. Kalite kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri üretim işlevine ilişkin stratejiler kapsamında ön plana çıkan konular arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

 

I ve III

II ve III

I, II ve III


16.Soru

"Gelirlerimizin %65'i yazıcı, %35'de toner kartuşundan oluşmaktadır" diyen bir yöneticinin işletmesi hangi tür çeşitlenmeye gitmiştir?


İlişkisiz çeşitlenme

Esas iş ağrlıklı

Çeşitlenmemiş

İlişkili-kısıtlı

İlişkili-bağlı


17.Soru

İşletmelerin fiyatları artırma ve daha fazla kazanç elde edebilme imkânın ortaya çıkabilmesi için bir sanayi kolunda faaliyet gösteren işletmeler arasındaki rekabetin seviyesinin nasıl olması gerekir?


Zararlı

Yüksek

Güçlü

Haksız

Düşük


18.Soru

Üretim süreçlerine yönelik ya da hizmet sunmaya yönelik faaliyetlerde işletmeler arasındaki rekabet her zaman için var olmuştur. Süregelen bu rekabet, hangisine katkıda bulunmuştur ?


İşletme karlılığı artması 

Fiyatların daha makul seviyelere gelmesi

Kaliteyi artırmak

Hepsi

Verimliliği yükseltmek


19.Soru

Rekabet analizi yapabilmek için işletmelerin öncelikli olarak yapması gereken şey nedir?


Finansal sorunları belirlemek.

Stratejik planlama yapmak.

İyi kalitede mal ve hizmet üretmek.

Faaliyetleri planlamak.

Rakiplerini ve onların amaç ve stratejilerini belirlemek.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dikey bütünleşmenin avantajları arasında yer almamaktadır?


İşletme açısından çok önemli girdilerin ve dağıtım kanallarının, rakiplere karşı güvenliğini sağlama

Artan eş güdüm ve denetim olanakları sayesinde maliyetleri düşürürken kaliteyi yükseltebilme

İşlemlerin zamanlamasının ve planlanmasının kolaylaşması

Yüksek düzeydeki dikey bütünleşmenin, talep dalgalanmaları ve teknolojik değişimler gibi çevresel değişimler karşısında gereken esnekliği ortadan kaldırması,

İşletme içerisinde, işletmeye sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazandırabilecek bilgiyi oluşturan, paylaşan, kullanan ve koruyan bir topluluğun ortaya çıkacak olması.