Stratejik Performans Yönetimi Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir havayolu şirketinin yolcu ve uçak sayısı arttıkça yolcu çıkış kapılarına ödediği kiralarda, bakım tesislerine ödediği ücretlerde ve yer ulaşım maliyetlerinde düşüş olmaktadır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?


Temel yetenekler

Ölçek ekonomileri

Kapsam ekonomileri

İşlem maliyetleri

Asil - vekil sorunu


2.Soru

Eski Yunan'da "Generaller Saltanatı" olarak da yorumlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Taht

Savaş

Yönetim

Emir-komuta zinciri

Strategos


3.Soru

Rekabet üstünlüğü sağlayacak süreçler veya ürünler geliştirme amacıyla bilgi, kaynak ve yetenek paylaşımını kapsayan işletmeler arası düzenlemelere ne ad verilir?


Yönetim stratejileri

Kısa dönemli sözleşmeler

Ana-bağlı işletme ilişkisi

Stratejik ittifaklar

Uzun dönemli sözleşmeler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rekabet stratejilerinde alternatif stratejiler arasında yer almaz?


Öncü Strateji

Savunmacı Strateji

Analizci Strateji:

Toplamacı Strateji

Tepkici Strateji


5.Soru

Stratejik yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kısa dönemdeki faaliyetler ile uzun dönemli amaçlar arasında denge sağlamayı hedefler.

Yöneticilerin dengeli bir planlama/uygulama anlayışı benimsemelerine dayanır.

Çevresel uyum yaklaşımları olarak bilinen yönetim anlayışı çerçevesinde ele alınmaktadır.

Yöneticilerin, dış çevredeki değişimlere göre örgüt yapılarını uyumlaştırabilmelerini hedefler.

“Stratejik bilinç” aşaması, işletmede alt kademede çalışanların başlattığı bir süreçtir. 


6.Soru

Stratejik yönetim kavramını bulan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?


Henry Mintzberg

Michael E. Porter

Igor Ansoff

Raymond E. Miles

Gary P. Hamel


7.Soru

Maliyetlerin düşürülmesi yoluyla elde edilen kazançları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


ölçek ekonomileri

ürün farklılaştırması

sermaye gerekleri

dağıtım kanallarına erişim

kapsam ekonomisi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış çevrenin boyutları arasında yer almaz?


Demografik Çevre

Uluslararası Çevre

Genel Çevre

Ekonomik Çevre

Politik Çevre


9.Soru

I. işletme endüstri değer zincirinin hangi aşamalarında bulunacak?

II. işletmenin ürün hattının genişliği ne kadar olacak?

III. Bölgesel, ulusal ya da uluslararası temelde hangi pazarlarda rekabet edilecek?

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri üst yönetim stratejik kararları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

GZFT analizinde matrisin yatay ekseni iç unsurları, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 


Güçlü Yönler ve Zayıflıklar

Fırsat ve Tehdit

Güçlü yönler ve Fırsatlar

Zayıflıklar ve Tehditler

Güçlü Yönler ve Tehdit


11.Soru

Gerçekçi bir insan kaynakları yönetiminin gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi yol göstericidir?


İşletme stratejisi

Araştırma geliştirme stratejisi

Pazarlama stratejisi

Piyasa stratejisi

Müşteri stratejisi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerindendir?

  1. Uzun dönemli sonuçlara odaklanmaktadır,
  2. Sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü elde etmeyi amaçlamaktadır,
  3. Rakipler, çevresel koşullar ve örgütsel özelliklere göre konumlandırma yapmaktadır,
  4. Mevcut durumların yanı sıra muhtemel durumların da düşünüldüğü yönetimsel bir süreçtir.


Hiçbiri

Yalnız I, II, III

Yalnız II, III,

Yalnız I, IV

Hepsi


13.Soru

İşletmenin hedeflerine ulaşabilmesine dair eylemlerine ne ad verilir?


Misyon

Vizyon

Değerler

Strateji

Amaçlar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış çevrenin analiz unsurlarından biri olan politik çevre unsurlardan biridir?


Ürün yeniliği

Anti-tröst yasaları

Enflasyon oranları

Ticaret açığı veya fazlalığı

Faiz oranları


15.Soru

Stratejik yönetim sürecinin tarihsel gelişimine göre 2000 ve sonrasına ait dönemde rekabet avantajının dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?


Bütçe ve prosedürler

Trend yönetimi

Pazar pozisyonu

Örgüt kültürü

Bilgi yönetimi


16.Soru

Tek işte yoğunlaşmayan, farklı işleri de bulunan, ancak toplam satış gelirlerinin % 70-95’i tek bir işten gelen işletmeler hangi tür çeşitlendirmeyi benimsemiş olurlar?


Tek İşte Yoğunlaşma

Esas İş Ağırlıklı Çeşitlendirme

İlişkili-Kısıtlı Çeşitlendirme

İlişkili-Bağlı Çeşitlendirme

İlişkisiz Çeşitlendirme


17.Soru

Genellikle kitle üretimi yapan ve yüksek pazar payına sahip işletmeler tarafından benimsenen strateji aşağıdakilerden hangisidir?


İmaj farklılaştırma

Odaklanma

Maliyet liderliği

Destek farklılaştırma

Savunmacı strateji


18.Soru

Aşağıdaki tarih aralıklarından hangisi, stratejik yönetim anlayışının başlangıcı olarak kabul edilmektedir?


1950-1960

1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-2000


19.Soru

Rekabet Stratejisi adlı kitabında rekabetin yoğunluğunun yapısal belirleyicilerini “Beş Rekabet Gücü” olarak ifade eden kişi kimdir ?


Igor Ansoff

Andreas Vesalius

Cahit Arf

Rudolf Virchow

Micheal Porter


20.Soru

I. Stratejilerin yönlendiricilik özelliği bulunmaktadır.

II. Strateji insan etkinlikleri ile ilgili ve devamlı bir süreçtir.

III. Stratejiler kısa vadede uygulamalar planlar. 

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri stratejilerin ortak özellikleridir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II ve III

Yalnız III