Stratejik Performans Yönetimi Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Değerli olması II. Nadir olması III. Taklit edilememesi IV. İkame edilememesi İşletmelerde bir yeteneğin temel yetenek olabilmesi için yukarıda verilenlerden hangisi/hangilerine sahip olması gerekmektedir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

Seçeneklerden hangisi başarılı bir performans yönetimi uygulamak için örgütlerin göz önüne alacağı faktörlerdendir?


Organizasyonun, performans ölçütlerini geliştirme ve uygulamaya hazır olup olmamasının dikkate alınmaması

Organizasyondaki içsel ve dışsal menfaat gruplarının sürece dahil edilmemesi ve tanımlanmaması

Çalışan sendikalarının sürece dahil edilmesi

Performans ölçütlerinin iptal edilmesiyle farkındalık ve kültürün oluşturulması

Performans ölçüm kültürünün yokluğu


3.Soru

I. İş ortamı

II. Dış çevre koşulları

III. Şirketin kârı

IV. Personelin yaş ortalaması

V. Yönetim uygulamaları

Yukarıdakilerden hangileri örgütün performans düzeyinin belirleyen faktörler arasında yer alır?


II-III-IV

I-II-V

I-IV-V

III-IV-V

I-III-V


4.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri İnsan Kaynakları Sonuç Kartı kullanan işletmelerin sağlayacağı temel faydalardandır?

i. Değer yaratılmasını ve maliyetlerin kontrolünü sağlar.

ii. İnsan kaynaklarının, stratejinin uygulanmasına olan katkısını değerlendirir. 

iii. Esnekliği ve değişimi ortadan kaldırır. 


Sadece i

Sadece ii

ii ve iii

i ve iii

i ve ii


5.Soru

"Kurumsal başarı karneleri, çalışanların örgütün amaçlarına ne derece katkıda bulunduğu sorusunu yanıtlamaya yardımcı olur." cümlesi  Balanced Scorecard sayesinde örgütsel açıdan aşağıdaki amaçlardan hangisini kapsamaktadır?


Hesap Verebilirliği Sağlamak

Hedeflerin Belirliliğini Sağlamak

Amaçları Sıralamak

Performansı İzlemek

Sürdürülebilir Büyümeyi Sağlamak


6.Soru

Balanced Scorecard sistemini uygulamak isteyen bir örgütün, planlama aşamasında ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?


Üst kademedeki yöneticilerin desteği kazanılmalıdır.

Proje planı hazırlanmalıdır.

İletişim planı geliştirilmelidir.

Ulaşılmak istenen hedefler belirlenmelidir.

Sistemin uygulanacağı uygun birim belirlenmelidir.


7.Soru

İşletmelerin performans ölçümü yapmak istemelerinin nedeni nedir?


Örgütün kısa dönem amaçlarının başarısını belirlemek

Müşteri beklentilerini belirlemek

Örgütün faaliyetlerini belirlemek

Kararların sübjektif yargılarla verilmesini sağlamak

Örgütün hedeflerine ne düzeyde ulaştığını tespit etmek


8.Soru

Toplam Kalite Yönetiminde "sürekli geliştirme ve iyileştirme" anlayışının ilişkili olduğu kültür aşağıdaki toplumlardan hangisine aittir?


Amerikalılar

Japonlar

Fransızlar

İngilizler

Almanlar


9.Soru

Kısa dönemli faaliyetlere ilişkin planlama yapılarak kaynak tahsis edilmesi, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?


Taktik

Strateji

Plan 

Politika

Prosedür


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Balanced Scorecard’ın faydalarından değildir?


Gruplama

Gelişimi Kolaylaştırır

Kıyaslama

Planlama

Öğrenme


11.Soru

İnsan kaynakları yönet­im­ine “strateji­k” sıfatının eklenmesi, insan kaynakları yönetimine organizasyonel etkinlik için yüklediği temel anlam nedir?


İnsancıl olduğu

Kri­ti­k olduğu

Önemsiz olduğu

Psikolojik altyapısı olduğu

Sosyolojik altyapısı olduğu


12.Soru

Yüksek performanslı çalışma sisteminin kaç temel özelliği bulunmaktadır?


2

3

4

5

6


13.Soru

İşletmenin üretim miktarı arttıkça birim maliyetlerinde ortaya çıkan düşüşü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Temel yetenekler

İşletme sınırları

Ölçek ekonomileri

Stratejik iş birimi

Stratejik ittifak


14.Soru

Düşük risk alma eğiliminde olan ve yüksek oranda çıktı üretmeye odaklanmış iş görenlerin tercih edildiği işletme hangi stratejiyi izlemektedir?


Düzenli kar stratejisi

Büyüme stratejisi

Maliyet Düşürme stratejisi

Yurt dışına açılma stratejisi

Sosyal Duyarlılık stratejsi


15.Soru

I. İnsan kaynakları yöneticileri, işletme ihtiyaçlarına uygun bir insan kaynakları yönetim sistemi oluşturmak için gerekli yetkinliklere sahip mi?

II. İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları örgütün sonuçlarına etkide bulunmayı  sağlayacak şekilde maliyet etkin olarak gerçekleştiriliyor mu?

III. Uygun insan kaynakları uygulamaları oluşturulmuş mu?

IV. Çalışanlar, stratejinin uygulanmasına yardım edecek şekilde davranıyor mu?

V. İnsan kaynakları uygulamaları kendi içinde tutarlı mı ve işletmenin ihtiyaçları ile uyumlu mu?

İnsan kaynakları sonuç kartı sırasıyla hangi sorulara cevap aramaktadır?


I, III, V, IV, II

I, II, IV, V, III

I, II, III, IV, V

V, I, II, IV, III

III, I, II, V, IV


16.Soru

I. Stratejik yapılandırma, kısa vadedeki planlamalardır.  II. Amaçların tek işlevi, motive edici olmasıdır.  III. Vizyon, her örgüt için orjinaldir.  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

Ive III

II ve III

Yalnız III


17.Soru

Rekabet birey yaşantısına ve işletme faaliyetlerine etkisi bakımından sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi amacıyla yapılanlar haklı rekabet kapsamına girmez ?


Daha iyi hizmet üretmek

Daha iyi kalitede mal üretmek

Rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak

Sektörün gelişmesine katkıda bulunmak

Milli menfaatleri korumak


18.Soru

Balanced Scorecard planlama ve geliştirme aşamalarında kaçıncı adımda proje planı hazırlanmalıdır?


3

4

5

6

1


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin ekonomik amaçlarından biri değildir?


Fiziki ve beşeri unsurlardan tam verim almak

İstihdam sağlamak

Kapasiteyi tam kullanabilmek

Fiziki ve beşeri unsurlardan tam verim almak

Değişimi yönetmek


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Balanced Scorecard'ın Finansal boyutunun ölçütlerinden biridir?


Örgüt kültürü

Varlık kullanımı

Pazar payı

Müşteri verimliliği

Operasyon süreci