Stratejik Performans Yönetimi Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kaynak ve kabiliyetlerin değerli ve nadir olduğu fakat rakiplerin kısa sürede taklit edebildiği durumda işletmenin rekabet durumu nasıl olur?


Rekabet dezavantajı 

Rekabette eşitlik 

Geçici rekabet avantajı 

Üstün rekabet avantajı

Rekabet avantajı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi misyonda olması gereken özelliklerden biri değildir?


Misyon uzun dönemli bir amaçtır.

Paylaşılan ortak değer ve inançlardır.

İşletmeye özgü ve özeldir.

İşletmenin içine dönüktür.

İşletmede çalışan herkes ile ilgilidir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik insan kaynakları yönetiminin amaçları arasında sayılmaz?


Rekabet avantajı sağlamak ve sürdürmek

Çevresel değişimlerle baş etmek

Yöneticilerin katılımını sağlamak

Eylemleri takiben stratejik plan hazırlamak

Genel işletme stratejisini desteklemek ve güçlendirmek


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi stratejilerin etkin olarak uygulanabilmesinin önündeki engellerden değildir?


Vizyon

İnsan

Yönetim

Halk

Kaynak


5.Soru

İşletme, personel bölümünün adını insan kaynakları bölümü olarak değiştirmiştir ancak bölüm; çalışanların eğitim ve gelişimi, kariyer yönetimi ve performanslarının değerlendirilmesi gibi insan kaynakları anlayışının ayırt edici faaliyetlerini hayata geçirmemiştir ya da toplam kalite yönetimi, risk yönetimi gibi itibar ve meşruiyet sağlayan uygulamalara geçtiğini ilan etmesine rağmen bunu sadece kâğıt üzerinde yapmış fakat hayata geçirmemiştir. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?


Yaş sıkıntıları

Ayrı tutma

Meşruiyet

Eş biçimlilik

Yoğunluk bağımlılığı


6.Soru

Balanced Scorecard ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?


1992 yılında literatüre girmiştir.

Örgütün performansını gösteren bir rapor niteliğindedir.

"Ölçmeden de yönetebilirsiniz" ilkesine dayanmaktadır.

İşletmenin gelecek stratejilerine yön vermesini sağlar.

Kısa ve uzun dönem hedefler arasında dengeyi sağlar.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Balanced Scorecard geliştirme sürecinin en son aşamasını ifade etmektedir?


Gerekli olan materyalin toplanması

Ölçü ve amaçların belirlenmesi

Ulaşılması amaçlanan hedeflerin belirlenmesi

Ölçütler arasında neden sonuç ilişkisinin kurulması

Uygulamanın devam eden bir süreç haline dönüştürülmesi


8.Soru

Aynı ihtiyacı karşılayan ürünler arasında farklılıklar oluşturarak satışları artırmak amacıyla değişiklikler yapılmasına ne ad verilir?


Ürün gücü

Ürün hatası

Ürün farklılaştırması

Ürün maliyeti

Ürün benzerliği


9.Soru

  • Temel sorun üretimdir.
  • Operasyonel yönetime odaklanılmıştır.
  • Rekabet avantajının dayanağı bütçe ve prosedürlerdir.

Stratejik yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi incelendiğinde, yukarıdaki özelliklere sahip dönem aşağıdakilerden hangisidir?


1950 - 1960 arası dönem

1960 - 1970 arası dönem

1970 - 1980 arası dönem

19800 - 1990 arası dönem

1990 - 2000 arası dönem


10.Soru

Üretim ve yönetim modellerinin değişmesi, istihdam edilen işgücünün niteliğinin değişmesi, üretim işçiliğinden bilgi işçiliğine doğru bir dönüşüm, daha fazla kadının işhayatına katılması, farklı çalışma tarzlarının ortaya çıkması gibi süreçler aşağıdakilerden hangisinin etkisidir?


Rekabetin Yoğunlaşması

Küreselleşme

Ekonomik koşullardaki değişimler

Teknolojik gelişmeler

Global ekonomi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırmalara en fazla konu olmuş kurumsal girişimciler arasında değildir?


Devlet

İşletme birlikleri

Şirket

Meslek odaları

Toplumsal hareket örgütleri


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, örgütsel performansı belirlemede en yaygın olarak kullanılan yöntem olan Balanced Scorecard’ın, örgütler tarafından tercih edilmesi ve uygulamaya konulmasının başlıca nedenlerinden biridir?


Vizyon ve stratejinin açıklanmaması ve fikir birliğinin sağlanmaması

Yönetim takımı oluşturulmaması

Stratejinin iletilmemesi ve anlatılmaması

Ödüllerle stratejik amaçlara ulaşma arasında bağlantı olması

Stratejik hedeflerin belirlenmemesi


13.Soru

Karayolu taşımacılığı sektöründeki bir işletmenin, raylı taşımacılık sektörünün analizini yapması, rekabet analizinin hangi unsuruna örnek teşkil eder? 


Tedarikçilerin Pazarlık Gücü

İkame Mal veya Hizmetler

Müşterilerin Pazarlık Gücü

Potansiyel Rakipler

Piyasaya Yeni Girenler


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekteki performansını tahmin etmeye yarar?


İnsan kaynakları çıktıları

Öncül performans göstergeleri

Strateji haritaları

İnsan kaynakları ölçüm kartı

Ardıl performans göstergeleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları çıktı ölçümleri için gösterilen örneklerden değildir?


C¸alışanların firma stratejilerine bağlı kendi amaçlarını net olarak belirleyebilme oranı

Toplam insan kaynakları yatırımlarının toplam gelirlere oranı

C¸alışanlar arasında bilgi paylaşımının yaygınlığı

Başarıyla tamamlanan personel geliştirme programlarının yaygınlığı

İnsan kaynakları personeli başına düşen çalışan sayısı


16.Soru

Stratejik yönetim sürecinde, uygulanan stratejinin örgütsel amaçlara ulaşma derecesinin ölçüldüğü aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama

Organize etme

Kontrol

Uygulama

Yöneltme


17.Soru

  1. Müşteriler
  2. Çalışanlar
  3. Tedarikçiler
  4. Ortaklar
  5. Toplum

Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin süreç paydaşları arasında yer alır?


I ve IV

II ve III

I, II ve V

I, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


18.Soru

Stratejik yönetim düşüncesi açısından bakıldığında aşağıdakilerden hangisi 1970-1980 yılları arasındaki yaygın stratejik yaklaşımdır?


Mükemmel uygulamalar

Temel yetkinlikler

Stratejik Planlama

Verimlilik Yönetimi

Rekabet Stratejileri


19.Soru

Örgütteki bireyler arası ilişkilerin düzenlenmiş taraflarına örgütsel yapı denilmektedir. Koşul Bağımlılık Kuramında, örgütsel yapının hangi boyutu karar alma yetkisinin, hiyerarşinin üst basamaklarında toplanması durumunu açıklamaktadır?


Biçimselleştirme

Standartlaşma

Hiyerarşi

Merkezileşme

Uzmanlaşma


20.Soru

L: Kısa dönemli­ faaliyetlere odaklanan, uyum sağlamaya ve çalışma arkadaşlarıyla işbirliğine girmeye ­istekli­ ­işgörenler talep ed­ilir.

M: Esnek, uyum kabiliyet­ yüksek ve uzun dönemli­ bakış açısına sahip ­işgörenlere gereksinim duyulur.

N: Düşük r­isk alma eğiliminde olan ve yüksek oranda çıktı üretmeye odaklanmış işgörenler tercih ed­ilir.

Yukarıda farklı stratejiler izleyen işletmelerde farklı işgören tercihleri sunulmuştur. Bu tercihlerin farklı işletme stratejileri ile doğru eşleştirilmesi nasıl olmalıdır? 


M: Büyüme Stratejisi, N: Düzenli Kar Stratejisi, L: Maliyet Düşürme

M: Maliyet Düşürme, N: Düzenli Kar Stratejisi, L: Büyüme Stratejisi

M: Düzenli Kar Stratejisi, N: Büyüme, L: Maliyet Düşürme Stratejisi

M: Düzenli Kar Stratejisi, N: Büyüme Stratejisi, L: Büyüme

M: Büyüme Stratejisi, N: Maliyet Düşürme, L: Düzenli Kar Stratejisi