Stratejik Performans Yönetimi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Örgütsel alanda meşru kabul edilen yapı ve/ veya uygulamaların bazılarının birbiriyle çatışma hâlinde olabilmesi ve işletmelerin benimsedikleri yapı ve/veya uygulamaların verimliliklerini olumsuz olarak etkileyebilmesi nedeniyle; işletmelerin bazı uygulamaları hayata geçirmemesi ve yapıyormuş gibi görünmesi hangi kavramın tanımıdır?


Eş biçimlilik

Kooptasyon

Meşruiyet

Bağımlılık

Ayrı tutma


2.Soru

Kurumsal Kuram'a göre işletmelerin devlete ve başka örgütlere bağımlılığından kaynaklanan benzeşme durumu hangisidir? 


Zorlayıcı eşbiçimlilik 

Normatif eşbiçimlilik

Taklitçi eşbiçimlilik

Meşruiyet

Ayrı tutma 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dengeli Sonuç Kartı’nın finansal boyutunda başarıyı ölçmek için kullanılan göstergelerden biridir? 


Pazar payı

Birim müşteri maliyeti

Pazarlama giderleri

Pazarlama giderlerinin satışlara oranı

Kusurlu ürün oranı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin karar alma ve danışma yapılarına işletme dışından temsilcilerin katılmasıdır?


Bağımlılık

Dikey bütünleşme

Güç

Bağlama

Kooptasyon


5.Soru

Herhangi bir stratejik planın başarısı aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan bağlantılıdır?


Uygulamanın ne kadar çok kişiye ulaştığı

Uygulamanın ne kadar çok konuşulduğu

Uygulamanın çalışanlarca beğenilmesi

Uygulamanın çok kazanç sağlaması

Uygulamada fark yaratıp yaratmadığı


6.Soru

“Ne elde ettiği” ve “nasıl elde ettiği” sorularına cevap alınması amaçlayan performans göstergesi nedir?


performans piramidi

kumanda paneli

kurumsal karne

yönetsel etkinlik

örgütsel etkinlik


7.Soru

Boston Danışma Grubu (BDG) pazar büyüklüğü-pazar payı matrisine göre nakit deposu olarak değerlendirilen bir stratejik iş birimine verilecek stratejik öneri aşağıdakilerden hangisidir?


Pazar payını arttırma

Hasat toplama

Koruma

Büyüme için yatırım yapma

Pazardan çıkma


8.Soru

Bir örgütün stratejik amaçlarını gerçekleştirmesini mümkün kılmaya yönelik olarak tasarlanmış planlı insan kaynağı ile insan kaynakları uygulama ve faaliyetlerinin bütününe ne ad verilir?


İnsan kaynakları yönetimi

Stratejik insan kaynakları yönetimi

Lojistik yönetimi

Stratejik ve taktiksel yönetim

Yönetim ve organizasyon


9.Soru

Kooptasyon'un tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Bir varlığın eylemlerinin arzu edilebilir, kabul edilebilir ve uygun olduğuyla ilgili genel bir algı ya da varsayım

Örgütün karar alma ve danışma yapılarına dışsal gruplardan temsilcileri katması

Örgütsel alanda meşru kabul edilen yapı ve/ veya uygulamaların bazılarının birbiriyle çatışma hâlinde olabilmesi ve işletmelerin benimsedikleri yapı ve/veya uygulamaların verimliliklerini olumsuz olarak etkileyebilmesi nedeniyle; işletmelerin bazı uygulamaları hayata geçirmemesi ve yapıyormuş gibi görünmesi

Bir örgüt popülasyonunda artan yoğunluğun, açılan örgüt sayısını belli bir noktaya kadar yükseltirken; kapanan örgüt sayısını belli bir noktaya kadar düşürmesi ve bu noktadan sonra, açılan örgüt sayısını düşürürken; kapanan örgüt sayısını yükseltmesi

Herhangi bir işlem içerisindeki değeri, diğer bütün kullanımlarından daha yüksek olan varlık


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ideal performans göstergesi olarak "bağımlılık" 'ın tanımıdır?


Performansın belirli verileri üzerine yoğunlaşılmasıdır.

Birçok uygulamada özel ihtiyaç ve durumlar için spesifik göstergeler belirlenmesi gerekmektedir.

Hedefler gerçek dışı beklentiler üzerine kurulmamalıdır, ulaşılabilir olmalıdır.

  • Performans, kararların alındığı organizasyon bünyesini ve yönetim stilini oluşturan çevreden bağımsız değildir.

  • Kapsamlılık: 

  • Sınırlama: 

  • İlgili Olma:

  • Uygunluk:

Performans göstergeleri, yönetim kararları için gerekli olan perfor- mans amaçlarını yansıtmalıdır.


11.Soru

İşletme Maliyetleri Kuramı'na göre piyasa tercihini kuvvetlendiren faktör aşağıdakilerden hangisidir? 


Artan varlık özgürlüğü

Hacim belirsizliği

Artan teknolojik belirsizlik

Davranışsal belirsizlik

Sıklık


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Koşul Bağımlılık Kuramı'na göre değerlendirildiğinde bir örgüt yapısı değildir?


Mekanik yapı

Organik yapı 

İşlevsel yapı

Çok bölümlü yapı

Statik yapı 


13.Soru

ı. Müşteriler

II. Çalışanlar

III. Tedarikçiler

IV. Ortaklar

V. Toplum

Yukarıdakilerden hangileri Paydaş Temelli Performans Değerlendirmede "Süreç Paydaşları" olarak tanımlanmaktadır?


I ve II

III ve V

IV ve V

II ve III

I ve IV


14.Soru

Kaplan ve Norton, günümüzün karmaşık yapıya sahip iş dünyasında örgütler üzerinde yaptıkları araştırmaların temelini oluşturan performans kriterlerini aşağıdaki dört kritik soruya cevap arayarak belirlemişlerdir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi finansal bakış açısına örnek sorudur?


Müşterilerimiz bizi nasıl görüyorlar? 

• Hangi konuda üstün olmalıyız? 

• Hissedarlarımıza nasıl görünmeliyiz? 

Sürekli olarak değer yaratıp geliştirebiliyor muyuz?

Diğerleriyle kıyaslandığımızda eksiklikleri telafi edebilir miyiz?


15.Soru

Bir yöneticinin, yüksek bir örgütsel performansı gerçekleştirebilmesi için iç ve dış çevre koşullarını iyi bilmesi ve bunlara uyum sağlaması, örgüt içindeki iletişimi etkili kılması, performans değerlendirmeye yönelik ortak bir sahiplenme duygusunu oluşturabilmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayış doğrultusunda oluşturulan performans değerlendirme sistemlerinin  gerçekleştirilmesine katkı sağladığı hedeflerden biri değildir?


Örgütteki insan kaynaklarının sürekli yüksek performans düzeylerinde çalışması,

İnsanların tam kapasite ve potansiyele ulaşması,

Personelin gizli kalmış yeteneklerinin ortaya çıkabileceği ortamın oluşturulması

Örgüt kültürünün güçlendirilmesi

Masrafların düşürülmesi


16.Soru

I. Güçlü bir ürün geliştirme yeteneği II. Ürün ve hizmetlerini üretme yeteneği III. Yeterince gelişkin bir dağıtım, servis ve pazarlama alt yapısı Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Hamel ve Prahalad tarafından belirtilen bir örgütün dengeli olabilmek için sahip olması gerekenler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütün içinde yer aldığı, mal ve hizmet üretebilmek için tedarikte bulunduğu, üretim ve/veya satış yaptığı, bu esnada rekabet ettiği ve faaliyetlerini doğrudan etkileyen unsurların yer aldığı çevre çeşitidir?


Uluslararası çevre

Demografik çevre

İç çevre

Sektör çevresi

Dış çevre


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi koşul bağımlılık kuramında, örgütsel yapının boyutları arasında yer almaz?


Uzmanlaşma ya da Bölümlendirme

Belirsizlik

Merkezileşme

Hiyerarşi

Standartlaşma


19.Soru

“Vizyonumuza ulaşmak için değer yaratma ve iyileştirmenin sürekliliğini nasıl sağlayabiliriz?” sorusu DSK’nın hangi boyutunda ele alınmaktadır?


Finansal

Müşteriler

İçsel süreç

Öğrenme ve gelişme

Küreselleşme


20.Soru

Vekilin, asile göre daha fazla bilgiye sahip olmasıdır. Asilin, vekilin davranışlarını izleyememesi anlamına gelen ahlaki tehlike ve asilin, vekilin sahip olduğu bilgiyi değerlendirememesi anlamına gelen ters seçilim alt boyutlarını içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi Belirsizliği

Bilgi yansıması

Bilgi asimetrisi

Bilgi simetrisi

Bilgi varlığı