Temel Veteriner Genetik Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İlk gen haritasını yapan bilim adamı kimdir?


Mendel
Morganın öğrencisi Sturtevant
Wilhelm Weinberg
James Watson
Francis Crick

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mendel'in yaptığı monohibrit birleştirme çalışmalarından elde ettiği sonuçlardan biridir?


Melezlemeler sonucu heterozigot bireyde sadece dominant karakter fenotipte kendini gösterir.
Melezlemeler sonucu sadece resesif karakter fenotipte kendini gösterir.
Melezlemeler sonucu ebeveynlere ait karakterlerin ortak yansıması fenotipte kendini gösterir.
F2 neslinde resesif gen taşıyan ebeveynin özelliği fenotipe yansımaz
F2 neslinin çaprazlanması sonucu F1 nesli meydana gelir.

3.Soru

Mitoz bölünme sırasında hücre içerisindeki DNA miktarının 2 katına çıktığı evre hangisidir?


Profaz

Metafaz

Telofaz

S evresi

G2 evresi


4.Soru

“Tiftik verimi” karakteri aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisine dahil edilebilir?  


Meristik karakter 
Eşik karakter  
Niteleyici karakter
Kalitatif karakter
Metrik karakter 

5.Soru

Çekinik bir genin homozigot birleşiminde allel olmadığı halde başka bir lokusta bulunan allel gen birleşimlerini etkilemesine ne ad verilir?


Resesif epistazis

Dominant epistazis

Çifte çekinik epistazis

Çifte baskın epistazis

Hem baskın hem de çekinik epistazis


6.Soru

Zigoten safhasında yanyana uzanan kromozomların birbirine temas ederek oluşturduğu yapıya ne ad verilir?


Paternal

Maternal

Sinaptonemal kompleks

Ekstrasellüler

Mismatch


7.Soru

On sekizinci yüzyılda Wolff, diğer canlı oluşumuna dair o zamana kadar ortaya atılan diğer teorilerin aksine sperm ve yumurtanın sadece birleştiklerinde bir canlı oluşturduğunu savunmuş ve bu teorisine Epigenezis adını vermiştir. Wolff bu teorisine dayanak gösterdiği deneyleri aşağıdaki olaylardan hangisi üzerine gerçekleştirmiştir?


Bezelye çaprazlaması

Fasulye çaprazlaması

Civciv gelişimi

Kurbağa gelişimi

Koyun kopyalama


8.Soru

Hücre içinde protein sentezinin yapıldığı organel hangisidir?


Ribozom

Lizozom

Mitokondri

Endoplazmik retikulum

Golgi aygıtı


9.Soru

Genetik terimi ilk olarak kim tarafından önerilmiştir?


Bateson
Mendel
Johanssen
DeVries
Galton

10.Soru

Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin tümüne ne ad verilir?


Penetrans
Popülasyon
Metabolizma
Allel
Hipostazis

11.Soru

İğ iplikçiklerin kutuplara doğru çekildiği mitoz safhası aşağıdakilerden hangisidir?


İnterfaz

Profaz

Metafaz

Anafaz

Telofaz


12.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi mayoz bölünmeye aittir ?


Somatik hücrelerde görülen bölünme biimidir
Canlı zigot halindeyken başlar ve yaşam boyu devam eder
Oluşan yavru hücrelerdeki kromozom sayısı ana hücre ile eşittir
Yanlızca cinsiyet hücrelerinde görülen bölünme şeklidir
Meydana gelen yavru hücreler genetik açıdan birbirinin aynıdır

13.Soru

Endoplazmik retikulumdan köken alan, hücre içerisinde sentezlenen enzimlerin paketlenmesinden sorumlu olan ve glikolipid ve sfingomiyelinlerin sentezini yapan organel aşağıdakilerden hangisidir?


Lizozom
Peoksizom
Ribozom
Golgi aygıtı
Ribozom

14.Soru

Siyah renkli boynuzsuz Aberden Angus (BBPP) ile kırmızı renkli Angler (bbpp) ırkı sığırlar birleştiriliyor. Elde edilen F1 neslindeki bireylerin genotipleri aşağıdakilerden hangisidir?(B: Siyah ve dominant, b: Kırmızı, P: Boynuzsuz ve dominant, p: boynuzlu.)


Siyah ve boynuzlu
Siyah ve boynuzsuz
Kırmızı ve boynuzlu
Kırmızı ve boynuzsuz
Kızıl ve boynuzsuz

15.Soru

Morgan 'iki gen arasındaki bağlantının gücü, aynı kromozom üzerinde bulunan genler arasındaki mesafeye bağlıdır”önermesini yapmıştır.Bu hipotez aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına yardımcı olmuştur?


Krossing over
Coupling genler
Trans genler
Allel genler
genom haritaları

16.Soru

Genotipik olarak heterozigot birleşimlerde allellerin etkisi fenotipde aynı zamanda ortaya çıktığı etkileşim türü hangisidir?


Dominaslık

İncomplete dominaslık

Kodominaslık

İntermedier kalıtım

Penetrans


17.Soru

Çekinik bir genin homozigot birleşimde allel olmadığı halde bir başka lokusta bulunan allel gen birleşimlerini etkilemesine ne denir?


Çifte bask›n epistazis
Dominant epistazis
Resesif epistazis
Ekspresiviti
Çifte resesif epistazis

18.Soru

Aynı çevre koşullarında, aynı genotipe sahip olan bireylerin genotipik özelliklerinin gerektirdiği fenotipi gösterme yüzdesine ne ad verilir?


Penetrans
Popülasyon
Intermedier kalıtım
Pleitropi
Ekspresiviti

19.Soru

Özellikle Evrim çalışmalarında kullanılan genetiğin alt dalı hangisidir?


Moleküler genetik
Klasik genetik
Kantitatif genetik
Popülasyon genetiği
Hücre genetiği

20.Soru

A ve B geninin her ikisi de 10. kromozomda taşınıyor ve beraber aktarılıyorsa A ve B genleri için ne denilebilir?


Homolog gen
Ayrık gen
Resesif gen
Çekinik gen
Bağlı gen