Temel Veteriner Genetik Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1840 yılında kromozomları keşfetmesi, yarısının bir yavru hücreye, diğer yarısının diğer yavru hücreye aktarıldığını göstermesi ile yeni bir canlının oluşumu hakkında ve kalıtımın aydınlatılmasında önemli bir ilerleme sağlayan bilim adamı kimdir?


Hofmeister

Niklaas Hartsoeker

Walter Sutton

Charles Darwin

Robert Brown


2.Soru

Genetik biliminde, DNA, RNA ve proteinlerin kimyasal ve fiziksel yapıları, görevleri ve etkileşimleri ile ilgili çalışmaların yapıldığı alt dal aşağıdakilerden hangisidir?


Kantitatif genetik

Popülasyon genetiği

Klasik genetik

Aktarım genetiği

Moleküler genetik


3.Soru

Rekombinant DNA teknolojisini tanımlayınız.


Doğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan, çoğunlukla farklı biyolojik türlere ait DNA moleküllerinin, genetik mühendislik teknolojisiyle kesilip yeni birleşimler oluşturulmasıdır
Kalıp DNA’da istenilen bir bölgenin bazı kimyasallar ve özel sıcaklık koşulları altında laboratuar ortamında çoğaltılması işlemidir.
Canlıların en temel birimi olan hücredeki özelliklerin ortaya çıkarılmasında kullanılan genetik bilginin hepsine denir.
Aynı türdeki canlılar arasında gözlenen genetik nedenli farklılığa denir.
Hayvanlarda kıl ve derinin rengini ifade etmek amacıyla kullanılan terimdir.

4.Soru

Mendelin çalışmalarında kullandığı bitki aşağıdakilerden hangisidir?


Havuç
Elma
Bezelye
Kabak
Kiraz

5.Soru

Hayvanlarla ilgili genetik çalışmalarının araştırma, biyoteknoloji ve ilaç geliştirme gibi birçok alanda yapıldığı bilinmektedir. Hayvanlarla ilgili genetik çalışmalardan biri olan biyoteknoloji alanında dönüm noktası olarak sayılan olay aşağıdakilerden hangisidir?


İnaktif farelerin elde edilmesi

Kopya koyun Dolly’nin doğması

Sütünde antitrombin adlı pıhtılaşma önleyici protein bulunduran keçi eldesi

Embriyoda cinsiyet kontrolü

Kalıtsal hastalıklarla ilgili genlerin belirlenmesi


6.Soru

Mendel’in meşhur deneylerinde kullandığı materyal aşağıdakilerden hangisidir?


Gül
Tavuk embriyosu
Bezelye
Tavşan
Elma

7.Soru

Çoklu allelik ve polimorfizm ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Allel sayısının birden fazla olduğu bu duruma çoklu allellik adı verilir
Polimorfizm çok şekillilik demektir.
Polimorfizm çoklu allelliğe bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur.
Bir karakterin belirlenmesindeki allel gen sayısı ne kadar az ise polimorfizm de o kadar fazla olarak ortaya çıkar.
Tavşanlarda don rengine bağlı olarak dört farklı fenotip görülmesi polimorfizm örneğidir

8.Soru

Aynı penetrans, genotip ve çevre koşullarında bireylerin sahip oldukları genotipik özellikleri farklı fenotipik derecelerde göstermeleri aşağıdakilerden hangisidir?


Ekspresiviti
Çekinik etki
Epistazis
Hipostazis
Dominant etki

9.Soru

İki farklı gametin, tek bir kalıtsal karakter yönünden birbiriyle çaprazlanma olayına ne denmektedir?


Melezleme

Monohibrit çaprazlama

Fenotip

Ondülasyon

Genotip


10.Soru

Bağlı genlerde dominant genler kromozomun birinde yer alırken allelleri olan resesif genler diğer kromozom çiftinde taşınıyor ise bu genlere ne ad verilir?  


Trans genler 
Homolog genler
Heterozigot genler
Dominant genler 
Coupling genler 

11.Soru

Fenotipte kendini gösteren gene ne ad verilmektedir?


Melezleme

Allel gen

Fenotip

Dominant gen

Genotip


12.Soru

Aşağıdaki gen etkileşimlerinden hangisinde fenotipine bakarak bireyin genotipi söylenebilir?


Dominantlık
Ekspresiviti
Epistazis
Eş baskınlık
Hiçbiri

13.Soru

Aynı kromozom üzerinde taşınan genlere ne ad verilir?


Baskın allel

Çekinik allel

Bileşik gen

Coupling gen

Trans gen


14.Soru

Çekinik bir genin homozigot birleşimde allel olmadığı halde bir başka lokusta bulunan allel gen birleşimlerini etkilemesine ne ad verilir?


Resesif epistazis

Domiant epistazis

Çifte Çekinik epistazis

Çifte Baskın epistazis

Hem baskın hem çekinik epistazis


15.Soru

Mendel genetiğine göre genlerin bireylerdeki farklı tiplerine ne ad verilir?


Allel  
Kromozom 
Lokus  
Karakter 
Homolog 

16.Soru

‘’Mendel dışı kalıtım’’ ifadesi genellikle hangi tür üremede oluşan kural dışı durumları açıklamak için kullanılır?


Vejetatif

Ökaryotik

İzogami

Partenogenez

Heterogami


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mendel'in çalışmalarında seçtiği bezelye bitkisinin özelliklerinden değildir?


Bezelye bitkisi hermafrodittir
kendileşeme ve eşeyli olarak çoğalmaktadır
Suni olarak tozlaştırılamaz
Bitkide pek çok zıt karakter birlikte bulunmaktadır
Bitki kastrasyon işlemi gerçekleştirebilir

18.Soru

Sitokinez ve hücre membranın bölündüğü faz aşağıdakilerden hangisidir?


İnterfaz

Profaz

Metafaz

Anafaz

Telofaz


19.Soru

Kendi genomları olmamasına rağmen bölünrek çoğalan organel aşağıdakilerden hangisidir?


Lizozom
Ribozom
Golgi Aygıtı
Peroksizom
Mitokondri

20.Soru

 Aynı türdeki canlılar arasında gözlenen genetik nedenli farklılığa ne ad verilir?  


Mutasyon 
Hastalık 
Translokasyon
 Varyasyon  
Gen etkileşimi