Temel Veteriner Genetik Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen etkileşim türlerinden hangisi ile bir türde fenotipe bakarak genotipin ne olduğuna karar verilebilmektedir?


Parsiyel dominaslık

Kısmi dominaslık

Kodominaslık

Intermedier kalıtım

Over dominaslık


2.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi niceleyici karakterler arasında yer almaz?


Süt verimi

Bir doğumda alınan yavru sayısı

Yapağı verimi

Kan grupları

Sirke sineğindeki tüy sayısı


3.Soru

Hayvanlarda kıl ve derinin rengini ifade etmek amacıyla kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Varyasyon
Gen
Don
Karakter
Genotip

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ribozom için yanlıştır?


Ribozomun yapısında RNA bulunur
Ribozomun yapısında protein bulunur
Protein sentezinin yapıldığı organeldir
Büyük ve küçük olmak üzere iki alt birimden oluşur
Ribozomun yapısında DNA bulunur

5.Soru

Krossing-over mayzo bölünmede profaz1 evresinde hangi aşamada gerçekleşir?


Leptoten
Zigoten
Pakiten
Diploten
Diyakinez

6.Soru

Baba kaynaklı, babadan geçen kalıtıma ne ad verilir?


Maternal

Paternal

Ekstrasellüler

Mismatch

Sinoptenemal kompleks


7.Soru

1. Ekstrasellüler kalıtım olayı organel DNA sının aktarımıdır 2. Mitokondriyal genomdaki mutasyonlar hastalıklara neden olabilirler 3. Mitokondriyal kromozomlar çok büyük oranda anneden alınmaktadır. Yukarıdaki ifadelerden kangileri doğrudur?


1 ve 2
1, 2 ve 3
1 ve 3
Yanlız 3
Yanlız1

8.Soru

Sarı ve yeşil tohumlu bezelyelerde monohibrit çaprazlama sonucu elde edilen F2 neslinde meydana gelen heterozigot gametlerin yüzdesi kaçtır?


%25
%75
%20
%50
%60

9.Soru

Shorthorn sığır ırkında beyaz renkli ineklerde uterusun (döl yatağı) gelişiminde bozukluklar olmaktadır. Beyaz renkli düvelerde görülen bu kalıtsal hastalık ile beyaz renklilik arasındaki genetik ilişki aşağıdaki gen etkileşimlerinin hangisinden kaynaklanır?


Resesif epistazis
Pleitropi
Penetrans
Efl baskınlık
Üstün baskınlık

10.Soru

Karakterlerin nesiller boyu nasıl aktarıldıklarını, karakterler arasındaki benzerlikler ve farklılıkları ve bunların moleküler nedenlerini, kalıtımı etkileyen mekanizmaları ve bu mekanizmadaki aksaklıkların nedenini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?


Genotip
Genetik
Fenotip
Varyasyon
Kalıtım

11.Soru

Genler arası rekombinasyon frekansları, aşağıdaki şekilde olan genler,  kromozom üzerine yerleştirildiğinde birbirine en uzak iki gen, aşağıdakilerden hangisidir?  a-c arasında %10 ; c-p arasında %3 ; p-a arasında %13 ; s-c arasında %16 ; s-a arasında %6


a ve c

p ve s

s ve c

s ve a

c ve p


12.Soru

Gamet oluşturmayan dokularda oluşan mutasyona verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?


Germline

Morfogenez

Mozaisizm

Somatik 

Genotipik


13.Soru

Fenotip ne demektir?


Bir canlının dış görünüşünün meydana gelmesini sağlayan genetik yapıdır.

Bir canlının genetik yapısına bağlı olarak çevrenin de etkisiyle ortaya çıkan görüntüsüdür.

Canlılarda fonksiyonel olan enzim, protein, makro ve mikro moleküllerin yanı sıra kalıtsal özelliklerinin kodlarını taşıyan DNA parçasıdır.

Birisi anadan diğeri babadan gelen ve homolog kromozomların karşılıklı lokuluslarında bulunan genlerdir.

Türler arası ve tür içi bireylerin çeşitliliğine sebep olan özelliklerdir.


14.Soru

Sentrozom Boveri tarafından kaç yılında keşfedilmiştir?


1885

1887

1889

1891

1893


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda kan grupları ve biyokimyasal polimorfizmin kullanım amaçlarından biri değildir ?


Ebeveyn testi ile ana-babanın belirlenmesi
Tek yumurta ikizliğinin belirlenmesi
Atlarda hemolitik sarılığın önlenmesi
Verimlerin hesaplanması
Gen frekanslarının hesap edilip populasyon çalışmalarında kullanılması

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşik Karakterler'e örnek olarak gösterilebilir?


Yumurta sayısı

Canlı ağırlık artışı

Köpeklerde kalça çıkığı hastalığı

Sütteki yağ oranı

Yapağı verimi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “aynı penetrans, genotip ve çevre koşullarında bireylerin sahip oldukları genotipik özellikleri farklı fenotipik derecelerde göstermeleri” durumunu tanımlamaktadır?


Epistazis

Penetrans

Pleitropi

Diploit

Ekspresiviti


18.Soru

Mendel’in monohibrit çaprazlama çalışmaları sonucu ortaya koyduğu ilk yasa aşağıdakilerden hangisidir?


Segregasyon

Bağımsız Düzenlenme

Bağımsız Dağılım

Bağımsız Tertiplenme

Geriye melezleme


19.Soru

Her biri aynı yönde etki gösteren genler hangileridir?


Polimer

Coupling

Trans

Epistasinin

Adenin


20.Soru

Krossing-over ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Homolog kromozomlar arasında olur.
Homolog kromatitlerin kırılmasını Spo11 endonükleazı indükler.
Parça değişimi karşılıklıdır.
Mayoz I de, profaz I’in diakinez aşamasında görülür.
Kromatitler arasında birden fazla noktada oluşabilir.