Temel Veteriner Genetik Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Farklı zigotlardan genetik materyal geçişiyle hücre hatlarında farklılaşma olmasına ne ad verilir?.


Dimerizm
Kimerizm
Tautomerizm
Polimorfizm
Poliploidi

2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapısal kromozom sapması değildir?


Delesyon

Duplikasyon

İnversiyon

Translokasyon

Transkripsiyon


3.Soru

Genom üzerindeki yeri ve işlevi bilinen ancak başka bir bölgenin belirlenmesi ya da tür, ırk veya birey ayrımlarının yapılmasında kullanılan DNA bölgelerine ne ad verilir?


Prob

Por

Faj

Mikroarray

Marker


4.Soru

Endülüs tavuk ırkında B (siyah) ve b (beyaz) genleri heterozigot olduğunda mavi tüy rengi görülmektedir. F1 ler kendi aralarında melezlenince, F2 de beyaz tüylü yavruların frekansı kaçtır?


0
1/4
2/4
3/4
1

5.Soru

Anlamlı bir RNA transkripti ya da bir proteinden oluşan işlevsel bir biyolojik ürünün sentezi için gerekli olan bilgiyi içeren DNA parçasına ne ad verilir?


Gen

Genom

Nükleotit

Kromozom

İntron


6.Soru

Genin kromozom üzerinde bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir? 


Telomer 
Sentromer 
Kinetokor 
Lokus 
Satelli

7.Soru

PCR’ın ilk aşamasında kalıp DNA’nın birkaç dakika süresince 90 oC’de tutularak zincirlerin birbirinden ayrılması gerekmektedir.
Bu aşamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Karşılıklı zincirler arasındaki iyonik bağlarını kırılması

Karşılıklı zincirler arasındaki hidrojen bağlarının kırılması

Karşılıklı zincirler arasındaki Vander Vaals bağlarının kırılması

Karşılıklı zincirler arasındaki polar kovalent bağların kırılması

Karşılıklı zincirler arasındaki apolar kovalent bağların kırılması


8.Soru

Aşağıdaki enzimlerden hangisi tamamlayıcı ipliği sentezlemekle görevlidir?


DNA polimeraz

DNA ligaz

Helikaz

DNA giraz

Primaz


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi modern genetiğin gelişmesi için büyük katkıda bulunan bilim adamlarından biri değildir?


Darwin

Mendel

Bateson

Einstein

Sanger


10.Soru

Aşağıdaki kromozomlardan hangisine sahip canlılarda Klinefelter sendromu görülür?


XXX

XO

YO

XXY

XYY


11.Soru

Dominant genler kromozomun birinde yer alırken, allelleri olan resesif genler diğer kromozom çiftinde taşınırlar. Bu şekilde yerleşmiş olan genlere ne ad verilir?


Trans genler
Bileşik genler
Rekombinant genler
Coupling genler
Hibrit genler

12.Soru

Temel genetik kuralları ve kalıtımda rol oynayan mekanizmaları açıklama çalışmaları genetik bilimi olarak ilk kez kim tarafından adlandırılmıştır?


Bateson

Johannsen

Correns

De Vries

Tschermak


13.Soru

 mRNA’daki bilginin proteine çevrilmesi (translasyon) sırasında doğru aminoasitin polipeptit zincirine bağlanmasını sağlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir? 


Aminoasit sentetaz
RNA polimeraz  
Polipeptitaz
tRNA sentetaz
Aminoaçil sentetaz 

14.Soru

I. Ribozom II. Nükleus III. Mitokondri IV. Hücre Membranı V. Hücre Duvarı Yukarıdaki organellerden hangileri ökaryot ve prokaryot hücreleri birbirinden ayırır?


I ve II
II ve III
II,III ve V
I, II, III ve V
I, III, IV ve V

15.Soru

Bir karakteri belirleyen kalıtsal bilginin aktarımıyla yeni generasyonlarda bu karakter özelliklerinin görülmesine ne ad verilir?


Transkripsiyon

Transformasyon

Replikasyon

Translasyon

Terminasyon


16.Soru

Kromozomlar üzerinde yer alan, hücreler ve canlılardaki kalıtsal olayların ve metabolizma faaliyetlerinin düzenlenmesinde görev alan, anlamlı bir RNA transkripti ya da bir proteinden oluşan işlevsel bir biyolojik ürünün sentezi için gerekli olan bilgiyi içeren DNA parçasına ne denir?


Lokus

Pürin

Alel

Pirimidin

Gen


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vektör olarak kullanılamaz?


Plazmid

Faj

Virus

Bakteri

Amip


18.Soru

Eğer mutasyon, genin kodladığı proteinin yapısında veya fonksiyonunda herhangi bir değişiklik oluşturmuyorsa bu mutasyona ne ad verilir?


Nokta Mutasyon

Nötral Mutasyon

Kromozomal Sapma

Transisyon

Transversiyon


19.Soru

Holoandrik kalıtım hangi kromozom üzerinde bulunan genlerin oluşturduğu kalıtımsal duruma verilen addır?


X

Y

Z

W

U


20.Soru

Kaçıncı yüzyılda Wolff, civciv gelişimi üzerine yaptığı deneylere dayanarak oluşturduğu Epigenezis teorisi ile diğer teorilerin aksine sperm ve yumurtanın sadece birleştiklerinde bir canlı oluşturduklarını savunmuştur?


18. YY

19. YY

16. YY

17. YY

15. YY