Tıbbi Dokümantasyon Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 1. Hastanın onayı olmadan hiç kimse hasta sağlık bilgilerini üçüncü şahıslara ve kurumlara iletemez.
 2. Hasta sağlık bilgileri ticari amaçlı olarak da üçüncü şahıslara iletilemez.
 3. Bütün hasta, sağlık kayıtları fiziksel olarak korunmuş mekanlarda saklanmalıdır.
 4. Elektronik hasta kayıtlarına internet ortamından erişim mümkün olmamalıdır.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğinin ve mahremiyetinin sağlanması için geçerli kurallar arasında yer almaktadır?


I-II-III

II-III-IV

I-II-IV

I-II-III-IV

I-III-IV


2.Soru

Hasta dosyasında yer alan gri renkli şerit aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Onlar hanesini

Yüzler hanesini

Binler hanesini

Onbinler hanesini

Yüzbinler hanesini


3.Soru

 1. Arşiv malzemesini belirlemek ve ayırmak
 2. Arşiv malzemesini tekrar yararlanmaya sunmak
 3. Arşiv malzemesinin kayıp olmasını ve zarar görmesini engellemek
 4. Arşiv malzemesini gerekli şartlarda saklamak ve korumak

yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri arşivin fonksiyonları arasındadır?


I-II-III

I-II-IV

I-III-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sisteminin ana unsurlarından değildir?


Tıbbi kayıt

Donanım

Yazılım

Network

İnsan gücü


5.Soru

 1. Sosyoekonomik veriler
 2. Finansal veriler
 3. Hasta kimlik verileri
 4. Klinik verileri

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri sağlık hizmetlerinde elde edilen veri grupları arasındadır?


I-II-III-IV

I-II-III

II-III-IV

I-III-IV

I-II-IV


6.Soru

I. Hastaya hangi tedavinin uygulandığı
II. Hastaya tedavinin ne zaman uygulandığı
III. Hastaya tedavinin kim tarafından uygulandığı
IV. Hastaya ne tür tedavi işlemlerinin yapıldığı
V. Tedavi için kullanılan ilaç ve malzemeler
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri 'hasta dosyası' ile kayıt altına alınır?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, III, IV, V

I, II, III, IV, V


7.Soru

I. İşveren

II. Sağlık Bakanlığı

III. Sosyal Güvenlik Kurumu

IV. Özel Sigortalar

Yukarıdaki kurumlardan hangisi (leri) hastalarla ilgili kişisel bilgileri isteme hakkına sahiptir?


I, II, IV

Yalnızca II

II, III

I, II, III

I, II, III, IV 


8.Soru

Yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastaların, muayene, teşhis ve tedavi evrakının muhafaza edildiği, iki kapaktan oluşan telli saklama aracına ne ad verilir?


Vekil Dosya

Hasta Dosyası

Tıbbı Kayıt

Anamnez Dosyası

Rapor Dosyası


9.Soru

I.  Açık bilgi, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda kodlanarak düzenlenebilir.

II. Örtük bilgi, kişisel becerilere dayanır ve kaydedilmesi daha zordur. 

III.  Somut bilgi, tanımlanarak nesneler üzerine aktarıldığı zaman yani nesne haline geldiğinde soyutlaşır. 

IV. Bilgi işlendikten ve kullanıcı için uygun hale getirildikten sonra veri halini alır.

V. Bilgi taşıyan nesneleri işleyerek yeni formlarda bilgi elde etmeye bilgi yönetimi denir. 

Bilgi kavramı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I, II

I, II, III

III, IV

IV, V

I, II, V


10.Soru

Hasta kayıtlarının saklanma süresi ile ilgili olarak Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 49. maddesine göre, özel hastanelerde tutulan hasta dosyalarının kaç yıl süre ile saklanması gerekmektedir?


5 yıl

10 yıl

15 yıl

20 yıl

25 yıl


11.Soru

Değişik arşiv çalışmalarını yürüten, yöneten ve arşivcilik alanında özel eğitim almış kişiye ........denir.

Yukarıdaki tanımdaki boşluk, aşağıdakilerden hangisi ile doğru olarak tamamlanır?


Arşivci

Hemşire

Laborant

Kütüphaneci

Tıbbi sekreter


12.Soru

Kişisel sağlık bilgisinin kontrolü açısından herhangi bir kişinin sahip olduğu hak ve istek aşağıdakilerden hangisidir? 


Güvenilirlik

Uyum

Güvenlik

Bilgi edinme

Gizlilik


13.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir belgenin arşiv belgesi olabilmesi için taşıması gereken özellikler arasındadır?

 1. Söz konusu belgeye daha sonra ihtiyaç duyulacak olması
 2. Önemli karar ya da işlemler için gerekli bir belge olması
 3. Araştırmacıların kullanabilmesi
 4. Oluşturulduğu alanda bilgi içeren tek veya önemli bir kaynak özelliği taşıması


I-II-III-IV

I-II-III

II-III-IV

I-II-IV

I-III-IV


14.Soru

 1. Poliklinik, klinik hastalarının yaş, cinsiyet ve bölgelere göre dağılımları
 2. Ölümlerin yaş, cinsiyet, bölge ve ölüm nedenlerine göre dağılımları
 3. Yapılan tetkiklerin poliklinik, klinik ve tetkik türlerine göre dağılımları
 4. Yatan hastaların hastalık türü, ameliyat türü, yattığı klinik ve yatış sürelerine göre dağılımları

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri tıbbi istatistikler arasındadır?


I-II-III

II-III-IV

I-II-III-IV

I-II-IV

I-III-IV


15.Soru

Üniversitelerdeki hasta dosyaları arşivlerinde yönetimden sorumlu bir .............. vardır.

Bırakılan boşluğa hangisi gelmelidir?


Tıbbi sekreter

Arşivci

Arşiv müdürü

Başhekim

Haberleşme müdürü


16.Soru

Hastalara ait bilgilerinin kaydedilmesi, düzenlenmesi, korunması ve istenildiğinde tekrar hizmete sunulması hasta dosyaları arşivlerinin hangi bölümünde gerçekleşmektedir?


Hasta İndeksleri Bölümü

Eksik Dosyalar Bölümü

Tıbbi Sekreterler Bölümü

Kodlama ve İstatistik Bölümü

Tıbbi Araştırmalar Bölümü


17.Soru

Hasta dosyalarının niceliksel yönden analizi hasta dosyaları arşivinin hangi bölümünde yapılmaktadır?


Tıbbi Araştırmalar Bölümü

Dosyalama Bölümü

Kodlama ve İstatistik Bölümü

Eksik Dosyalar Bölümü

Tıbbi Sekreterler Bölümü


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi elektronik hasta kayıtlarının güçlü yönlerinden birisidir?


a-Aynı dökümana birden fazla kullanıcı aynı anda ulaşabilir.

Elektronik ortamda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olması 

Kanuni zorunluluklar nedeniyle bazı döküman türlerinin fiziksel olarak saklanması

İlk yatırım maliyetlerinin yüksek olması

Kayıtların hastanın muayene olduğu hastanede kalması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir belgenin arşiv belgesi olabilmesi için gereken özelliklerden birisi değildir?


Söz konusu belgeye daha sonra ihtiyaç duyulacak olması

Görsel ve işitsel özelliklere sahip olması

Araştırmacıların kullanabilmesi

Uzun vadeli yükümlülükleri belgelemesi

Alanında bilgi içeren önemli bir kaynak olması


20.Soru

Yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastaların, muayene, teşhis ve tedavi evrakının muhafaza edildiği; A4 ka^ğıdı boyutlarında, kartondan imal edilmiş ve iki kapaktan oluşan telli saklama aracına ne ad verilir?


Ön kayıt

Tıbbi kayıt

Vekil dosya

Hasta dosyası

Tıbbi atık