Ticaret Hukuku 2 Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirkette ortaklığa ilişkin verilen yanlış bir bilgidir?


Gerçek ve tüzel kişiler ortak olabilirler.
Devlet memurları da ortak olabilirler.
Gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları gerekir.
Yabancılar da ortak olabilirler.
Kuruluşta en az beş ortağın olması gerekir.

2.Soru

Anonim şirketlerde nakdi sermayenin en az yüzde kaçının ödenmiş olması zorunludur?


10
15
20
25
30

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sermayesi bakımından anonim şirket türlerinden biridir?


Kayıtlı sermayeli anonim şirket
Tipik anonim şirket
Tek ortaklı anonim şirket
Halka açık anonim şirket
Kapalı tip anonim şirket

4.Soru

Anonim şirketlerin kuruluşunda aşağıdakilerden hangisi son olarak yapılır?


Esas sözleşmenin hazırlanması

Ticaret siciline tescil ve plan

Bakanlık izni

Ayni sermayeye değer biçilmesi

Pay bedellerinin ödenmesi


5.Soru

Anonim şirketler, aşağıdaki kuruluş aşamalarından hangisinde tüzel kişilik kazanır?


Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni
Noter onayı
Esas sözleşmenin imzalanması
Ticaret siciline tescil ve ilan
Pay bedellerinin ödenmesi

6.Soru

Anonim ortaklık için en az kaç ortak bulunması gerekir?


1

2

7

11

15


7.Soru

Tasfiyeden dönme için genel kurulda sermayenin en az % kaçının olumlu oyu ile şirketin devamına karar verilmesi gerekmektedir?


%40

%51

%60

%70

%75


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu üyelerine her toplantı başına ödenen ücrettir?


Prim

Maaş

İkramiye

Huzur hakkı

Kazanç payı


9.Soru

Anonim şirketin ticaret unvanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Unvan “şirketin konusu” ve “anonim şirket” ibaresinden oluşur
Unvanda geçen Anonim Şirket ibaresi AŞ şeklinde kısaltılabilir
Unvanda gerçek kişi adı ve soyadı yazılamaz
Şubeler merkezin unvanına “Şube” kelimesini ekleyerek kullanırlar
Milli, Cumhuriyet gibi kelimelerin unvana eklenebilmesi için Bakanlar Kurulu izni gereklidir

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pay sahibinin koruyucu haklarından biri değildir?


Dava hakkı

Kar payı hakkı

Vazgeçilmez haklar

Müktesep haklar

Azınlık hakları


11.Soru

Şirketten bazı menkul kıymetler sebebiyle alacaklı olanlarla çalışanların şirket sermayesine katılmalarını sağlayan bir yönteme ne ad verilir?


Dış kaynaklardan sermaye artırımı

İç kaynaklardan sermaye artırımı

İmtiyazlı sermaye artırımı

Şarta bağlı sermaye artırımı

Kayıtlı sermaye sisteminde artırım


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket türlerinden değildir?


Ortak sayısı bakımından anonim şirketler
Halka açık olup olmaması bakımından anonim şirketler
Sermaye ölçekleri bakımından anonim şirketler
Sermaye sistemi bakımından anonim şirketler
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabii olmayan anonim şirketler

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri  Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçlarındandır?

 I. Yönetim Borcu

II. Gözetim Borcu

III. Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü


Yalnız II

Yalnız III

I,III

II,III

I,II,III


14.Soru

…………, Ticaret şirketlerinin, şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusunun çerçevesi içinde kalmak şartıyla, hak kazanabileceği ve borç üstlenebileceğini öngö ren ilkedir. Yukarıdaki boşluğa hangi ifade gelmelidir?


Ultra vires

Ticaret Unvan

Çıkarılmış sermaye

Başlangıç sermayesi

Kapalı Tip Anonim Şirket


15.Soru

Türk Ticaret Kanunu’nda benimsenen Anglo-Amerikan hukuku kaynaklı sermaye artırım sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Kayıtlı Sermaye Sisteminde Artırım

Esas sermaye sisteminde artırım

Dış kaynaklardan sermaye artırımı

İç kaynaklardan sermaye artırımı

Kayıtlı sermaye sisteminde artırım

 


16.Soru

Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkiler Türk ticaret Kanununun hangi maddesinde belirtilmektedir?


m. 375

m. 374

m. 373

m. 392

m. 446


17.Soru

Anonim şirket ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Birden fazla kişi ile kurulabilen şirkettir.
İktisadi konularda faaliyette bulunmak üzere kurular.
Ticaret unvanına sahiptir.
Sermayesi belirli ve paylara bölünmüştür.
Borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunurlar.

18.Soru

Esas sermaye artırımında alacaklıları koruyucu bir takım düzenlemeler Türk Ticaret Kanunun hangi maddesinde belirtilmektedir?


m. 476

m. 479

m. 454

m. 434

m. 474


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pay sahiplerinin koruyucu haklarından birisidir?


Kâr payı hakkı

Oy hakkı

Müktesep haklar

Özel denetim isteme hakkı

Bedelsiz pay edinme hakkı


20.Soru

Kapalı tip anonim şirketler kayıtlı sermaye sistemini kabul etmişlerse başlangıç sermayelerinin en az kaç bin TL olması gerekir?


50 bin

100 bin

150 bin

200 bin

500 bin