Toplu İş Hukuku Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların kuruluşunda hakim olan ilkelerden biridir?


Serbest kuruluş ilkesi
Kanuni hakim ilkesi
Eşitlik ilkesi
İşçinin korunması ilkesi
İşçi lehine yorum ilkesi

2.Soru

I. Yetki tespiti,

II. Toplu görüşmeye çağrı,

III. Tahkim,

IV. Toplu iş sözleşmesinin imzalanması,

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri toplu iş sözleşmesinin yapılmasındaki safhaları arasında yer alır?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

III ve IV


3.Soru

Yürürlükteki toplu iş sözleşmesi süresinin bitiminden önceki kaç gün içinde yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulabilir?


30

60

90

120

240


4.Soru

I- Yürürlük süresi sona ermiş bir toplu iş sözleşmesinin yorumuna ilişkin yorum davası açılamaz.

II- Toplu iş sözleşmesi taraflarınca açılabilir.

III- Borç doğurucu kısmında yer alan hükümlerin yorumu için yorum davası açılabilir.

IV- İşçi ile işveren arasındaki bireysel iş ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklardır.

Yorum davası ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV

I,III ve IV


5.Soru

Kanunda öngörülen hallerde uyuşmazlığı kesin olarak çözümleyen barışçı bir çözüm yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Karma sistem

Serbestlik sistemi

Arabuluculuk

Özel tahkim

Zorunlu tahkim


6.Soru

Toplu iş sözleşmesi kaç nüsha olarak hazırlanır?


2

3

4

5

6


7.Soru

I- Yıllık izin sürelerinin arttırılması veya çalışma sürelerinin azaltılması,

II-İşçi ücretlerinde yapılacak artışlar, o güne kadar ödenmekte olan ikramiye sayısının toplu iş sözleşmesiyle ikiden üçe çıkarılması,

III- İş sözleşmesinde işverenin her ay ödemeyi üstlendiği bir aylık ücret tutarındaki ikramiyeyi veya toplu iş sözleşmesiyle öngörülen yakacak yardımını ödememesi hak uyuşmazlığı ,

 

Çıkar uyuşmazlığı ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II ve III

Yalnız III


8.Soru

TİS bağıtlamaya yetkili olan işçi sendikasınca, arabulucu tarafından düzenlenen uyuşmazlık tutanağının görevli makam tarafından tebliği tarihinden itibaren ... içerisinde ... önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte grev uygulamaya konulabilir. 

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


30 gün/3 gün

30 gün/ 6 gün

30 işgünü/ 6 işgünü

60 gün/ 6 gün

60 gün/6 işgünü


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir toplu iş sözleşmesinde normatif hüküm olarak kabul edilebilir?


İlan tahtası asılmasına ilişkin hüküm

Temsilcilik odası tahsisine ilişkin hüküm

İşyeri sendika temsilcilerinin faaliyetlerine ilişkin hüküm

Disiplin kurulları kurulmasıyla ilgili hüküm

Sözleşme yapma zorunluluğu getiren hüküm


10.Soru

Grev esnasında greve karar veren sendikanın kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan iş yerinde neden olunan maddi zarardan neresi sorumludur?


İş yeri

İşçiler

Sendika

İlgili bakanlık

SGK


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Toplu iş sözleşmeleri için yanlıştır?


Toplu iş sözleşmeleri yazılı olarak yapılır.

Toplu iş sözleşmeleri bir yıldan az ve üç yıldan uzun süreli olamaz.

Toplu iş sözleşmelerinin normatif etkisi toplu iş sözleşmesinin süresi sona erene kadar korunur.

Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra taraflar sözleşme süresini uzatıp, kısaltamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez.

Toplu iş sözleşmesi yetkiyi kaybetmiş yöneticilerin imzası ile yapılamaz ve işten çıkartmalar sözleşme bitirilene kadar yapılamaz.


12.Soru

Grevin kanuni bir grev niteliğini taşıması için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?


işçi sendikaları tarafından kanunda belirtilen usule göre karar alınması

patronun grevi onaylaması

işçilerin grev kararı alması yeterlidir.

grev süresinin en az 1 ay olması

işçilerin maddi taleplerinin olması


13.Soru

Üst kuruluş üyeliğinden çekilme, üst kuruluşa bildirim tarihinden itibaren ne kadar süre sonra geçerlilik kazanır?


1 ay

15 gün

45 gün

2 ay

7 gün


14.Soru

Yorum davasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Yorum davası yalnızca işçi veya işçi sendikası tarafından açılabilir. 

Yürürlük süresi sona ermiş bir toplu iş sözleşmesinin yorumuna ilişkin yorum davası açılamaz. 

Yorum davasını, işçiler ve işveren sendikası üyesi olmayan işveren açabilir. 

Yorum davası, yalnızca toplu iş sözleşmesinin normatif kısmında yer alan hükümlerin yorumlanmasına ilişkindir. 

Yorum davası yalnızca, toplu iş sözleşmesinin borç doğurucu kısmında yer alan hükümlerin yorumuna ilişkindir.


15.Soru

İşletme toplu iş sözleşmesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur.

Toplu iş sözleşmesi bulunmayan bir işyerinin işletme toplu iş sözleşmesi tarafı olan bir işverence devralınması durumunda ise işyeri, işletme toplu iş sözleşmesi kapsamına girer.

Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerinin bulunduğu işyerlerinde yapılan toplu iş sözleşmesine işletme toplu iş sözleşmesi denir.

İşletme toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin aranılan niteliğe sahip olup olmadıkları hakkında çıkan uyuşmazlıklar  görevli mahkemede on beş işgünü içinde karara bağlanır.

Aynı işverene ait olsa ve hatta teknik anlamda aynı işletme içinde yer alsa da farklı işkolunda faaliyet gösteren işyerleri, girdikleri işkoluna göre farklı toplu iş sözleşmesi ünitesi oluşturur.


16.Soru

Özellikle 1970’li yıllardan itibaren iş hukukunda gözlenen gelişme nedir?


Devletin müdahalesi artmıştır.
Sendikalaşma oranı artmıştır.
İş hukuku kalıpları değişmiş ve esnekleşmiştir.
Yeni işkolları ortaya çıkmıştır.
Uluslararası sendikacılık zirve yapmıştır.

17.Soru

I. Olağan tahkim

II. Olağanüstü tahkim

III. Gönüllü tahkim

IV. Zorunlu tahkim

 Yukarıdakilerden hangileri tahkim türlerindendir?


I ve II

I ve III

II ve III

III ve IV

Hepsi


18.Soru

Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki ne kadar süre içinde, yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulabilir?


30 gün

60 gün

90 gün

120 gün

150 gün


19.Soru

Osmanlı Devleti’nde kamu kuruluşlarında sendikal örgütlenmeyi yasaklayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?


Polis Nizamı

Wagner Kanunu

Umumi Mukavele

Cemiyetler Kanunu

Tatili-i Eşgal Kanunu


20.Soru

I. Lokavt kararı, uyuşmazlığın tarafı olan işveren sendikası veya işveren sendikası üyesi olmayan işveren tarafından alınabilir.

II. Lokavt kararı, işyerinde veya işyerlerinde kararı alan tarafça derhal ilan edilir.

III. Lokavt kararı, grev kararının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde 3 işgünü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konabilir.

Lokavt kararına ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III