Toplum ve İletişim Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yayımlanmış ilk Fransız gazetesinin adı nedir?


The Weekly News From Italy and Germany

Gazetta Publica

Relation oder Zeitung

La Gazette

Nieuwe Tijdingen


2.Soru

Ahmet yanındaki arkadaşı Pınar’ elindeki gazeteden başbakanın açıklamalarını içeren bir haberi okumuştur. Bu iletişim sürecinde kaynak, ileti ve alıcı sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


Ahmet, Haber, Pınar

Başbakan, Gazete, Ahmet

Gazete, Haber, Pınar

Ahmet, Gazete, Pınar

Haber, Ahmet, Gazete


3.Soru

Radyo, televizyon ve sinema gibi anlaması ve takip edilmesi kolay kitle iletişim araçlarının hızla yaygınlaşması, yazılı kültür ürünlerine yönelik talebin azaltmasına yol açmıştır. Bu bağlamda talebin azalması kendini nasıl göstermiştir?


Mekan uygunluğu
Baskı kalitesinde düşüş
Kültürel karmaşa
Zaman kısıtlaması
Tiraj düşüşü

4.Soru

İnterneti diğer kitle iletişim araçlarından ayıran özelliği hangisidir?


Bilgi iletiminde hızlı ve sürekli olması
Çift yönlü akışı en etkin düzeyde sağlaması
Kendinden önceki kitle iletişim araçlarını ağırlığıyla ezmiş olması
Bilgilendirme dışında eğlendirme işlevinin de bulunması
Diğer kitle iletişim araçlarını da içine alarak yayın yapabilmesi

5.Soru

Filmin seyirciye gösterilecek son hâlini aldığı bu aşamaya ne ad verilir?


Kurgu

Fragman

Post prodüksiyon

Reklam

Gala gösterimi


6.Soru

Film endüstrisinin üç temel öğesi vardır: üretim, dağıtım ve gösterim. Aşağıdakilerden hangisi bir dağıtım şirketinin üstlendiği işlerden biri değildir?


Filmin tanıtımını ve reklamını yapmak
Filmin yapım öncesi planlarını yapmak 
Filmin gereken sayıda kopyasını hazırlamak
Salon sahipleriyle bağlantı kurmak ve filmi salonlara ulaştırmak
Filmin çoğaltım ve gösterim haklarını satın alan televizyon, video kaset ve video disk şirketlerine ulaştırmak

7.Soru

Kitle iletişim araçlarının işlevlerinden bir tanesi olan bilgilendirme/haber verme işlevinin yönlendirmeye doğru değişimine neden olan etken aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


İletişim araçlarının türü

Yasa ve yönetmelikler

Denetim mekanizmaları

Etik kural ve ilkeler

Mülkiyet yapısı


8.Soru

Sadece radyo alıcılarının değil, radyo vericilerinin de kolay satın alınabilir nesnelere dönüşmesi hangi kavramın ortaya çıkmasına yol açmıştır?


Radyo programcılığı
Genlik modülasyonu
Frekans modülasyonu
Amatör radyoculuk
Ses kalitesi

9.Soru

Modern anlamda ilk gazete ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır?


M.S. 370- Roma İmparatorluğu
1580 Paris
1609 Strasbourg
1619 Anvers
1640 Roma

10.Soru

“Kız arkadaşına duygularını aktarmak isteyen bir erkeği düşündüğümüzde iletişim süreci açısından erkek ……………….., kız ise ……………..dır.”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki ikililerden hangisi gelmelidir?


Kaynak-alıcı

Alıcı-kaynak

Kaynak-kanal

Alıcı-kanal

Kanal-alıcı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?


Radyo
Televizyon
Tiyatro
Sinema
Gazete

12.Soru

I. Bir kişi, grup ya da kuruluşun kaynak konumunda olması,II. İletilerin hızlı ve sürekli biçimde yayılmasıIII. Alıcının iletiyle ilgili geri bildirimi VI. Alıcı sayısının bir ya da daha fazla olması V. Araçların kullanılmasıYukarıdakilerden hangileri kitle iletişiminde ön plana çıkar?


I, II ve IV
I, II ve III
I, II, III ve IV
I, II ve V
Hepsi

13.Soru

En basit tanımıyla iletişimin üç temel öğesi sırası ile aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Kaynak-İleti-Alıcı

Kaynak-Kanal-İleti

Alıcı-İleti-Kaynak

Geri Bildirim-Kaynak-Alıcı

Kaynak-Geri Bildirim-İleti


14.Soru

Tarihsel olarak bakıldığında ilk kitle iletişim aracı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Mağara duvarlarına yapılan resimler
Televizyon
Telefon
İnternet
Matbaada çoğaltılan basılı malzemeler: kitaplar, dergiler ve gazeteler

15.Soru

Karasal ve Kablo Radyo Yayınları, Analog ve Sayısal Uydu Radyo Yayınları ve İnternet Radyo Yayınlarını düşünüldüğünde, radyonun hangi özelliği vurgulanmaktadır?


Yasal yapısı
Erişim alt yapısı
Teknolojik yapısı
Toplumsal yapısı
Mali yapısı

16.Soru

Sinemanın ortaya çıkışına öncü olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sahne

Yaşam

Çevre

Fotoğraf

İmge


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarihte ilk kitle iletişim aracı olarak görülmektedir?


Radyo
Ses plakları
Kitaplar
Mağara resimleri
Ağaç baskı resimler

18.Soru

Takvim-i Vekayi hangi tarihte yayımlanmaya başlamıştır?


1789

1806

1818

1820

1831


19.Soru

Tarihte ilk düzenli iletişim sistemine sahip olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? 


Roma İmparatorluğu 
Osmanlı İmparatorluğu 
Ahamenid İmparatorluğu 
Bizans İmparatorluğu
Selçuklu İmparatorluğu 

20.Soru

Duyguların, düşüncelerin, bilgi ve becerilerin aktarılması, paylaşılması süreci olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


İletişim

Kaynak

Kanal

Mesaj

Etkileşim