Toplum ve İletişim Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye’de özel radyolar ne zaman yayın hayatına başlamıştır?


1970’ler

1980’ler

1990’lar

200’ler

2010’lar


2.Soru

Kitle iletişim araçlarını sıcak ve soğuk iletişim araçları olarak iki farklı kategoride ele alan, sıcak iletişim araçları, alıcının bir duyusuna yüksek düzeyde seslenir ve alıcının tek duyusunun önemli bir işlev yüklediği iletişim süreci gerçekleşir bunu aksi olan soğuk iletişim araçları ise, alıcı ile kurduğu iletişim sürecinde, birden fazla duyuya hitap eder ve izleyicinin iletişim sürecine yüksek düzeyde katılımını gerektirir, diyen kişi kimdir?


Marconi
Amstrong
Hertz
Marshall McLuhan
Orson Welles

3.Soru

Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi Adorno’nun popüler müzik kültürü üzerine yaptığı eleştirilerden biridir?


Popüler müzik, popüler kültürün en vazgeçilmez öğesidir

Popüler müzik radyo dinleyicileri arasında görünmez bir bağ oluşturur

Popüler müziğin sürekli kendini tekrarlayan biçimi dinleyiciyi yaratıcılıktan uzaklaştırır

Popüler müzik kültürü radyolarda sadece ticari kaygılar üzerine ortaya çıkmış bir unsurdur

Popüler müzik sanatçıları sadece radyo aracılığıyla dinleyicilere ulaşabilir


4.Soru

Bir iletiyi oluşturarak gönderen; kişi, kurum ya da araç olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Mesaj

Kaynak

Kanal

Süreç

Paylaşma


5.Soru

Kaynağın bir şeyi alıcıya iletmek için ürettiği sözel, görsel sinyal ya da sinyaller bileşimi olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynak

Kanal

Alıcı

İleti

Geri bildirim


6.Soru

Film kamerasını geliştiren kimdir?


Heinrich Rudolf Hertz

Guglielmo Marconi

Thomas Edison

Josaph Antoine Plateue

Goerge Pulitzer


7.Soru

  1. İleti, uzmanlaşmış bireyler tarafından düzenlenir.
  2. İleti, bir kişi, grup ya da kuruluş tarafından çok sayıda insana gönderilir
  3. İleti, hızlı ve sürekli bir şekilde bir kanal aracılığıyla iletilir
  4. İletiyi alan kişi, yani alıcı, iletinin gönderildiği aracı seçerek iletişim sürecine giren, geniş bir kitle içindeki bireydir.
  5. Alıcı konumundaki birey, kendisine iletilen iletiyi kaynak tarafından hedeflendiği şekliyle yorumlar.

Kitle iletişim süreci ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I ve IV


8.Soru

Duyguların, düşüncelerin bilgi ve becerilerin aktarılması ve paylaşılması sürecine ne ad verilir?


Kaynak

Alıcı

İleti

Kanal

İletişim


9.Soru

Bir radyo kanalının yasal ve ulusal sayılması için aşağıdakilerden hangisi geçerli bir şart değildir?


Tüm yurdu kapsayan bir alana yayın yapması
YAyın dilinin ulusal olması
Anayasa ilkelerine uygun olması
Frekansının her yerde aynı olması
izinli yayın yapması

10.Soru

Sanayi Devrimi ile uzaklığı azaltan, sosyal, ekonomik ve siyasi hayatı düzenleyici bir güç olarak ortaya çıkan etken, aşağıdakilerden hangisidir?


Demiryolu 

Kömür

Buhar makinesi

Pamuk

Dokuma tezgahı


11.Soru

İletişim sürecinde, ileti sinyallerini kaynaktan alıcıya taşıyan ögeye ne denir?


Geri bildirim

İletişim

Tepki

Kanal

Kodlama


12.Soru

I. Sanal gazetecilik olanakları sunabilir. II. İnternet üzerinden habercilik yapan geleneksel gazetelerin içeriğine ulaşılabilir. III. Yazılı, görsel ve sesli haberler web sayfalarında bütün olarak sunulabilir. IV. Hızlı olması nedeniyle yeni bilgilerin çok hızlı duyurulmasına olanak sağlar. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri internet haberciliğinin özelliklerinden biridir?


Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve IV
I, II, III ve IV

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aynı iletiyi bir kaynaktan, bir kitleye çoğaltma/yayma yoluyla iletmek için tasarlanmış iletişim ortamlarına ait değildir?


Radyo
Televizyon
Gazete
Kitap
Telgraf

14.Soru

“………………. toplumsal, ekonomik ve siyasal meselelerin mantıksal olarak tutarlı, bütünleşik açıklamasıdır.”

Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olacaktır?


Haber

Bilgi

İdeoloji

Kitle iletişimi

İletişim


15.Soru

İlk film kamerası ne zaman geliştirilmiştir?


1888

1895

1870

1873

1978


16.Soru

Ünlü iletişim kuramcısı Marshall McLuhan’a göre aşağıdakilerden hangisi soğuk kitle iletişim araçlarından birisidir?


Yazı

Radyo

Televizyon

Sinema

Fotoğraf


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 80’lerin sonlarına doğru film ve seyirci sayısının düşme nedenlerinden biri değildir?


Oyuncuların kötü çalışma koşullarının düzeltilememesi

Yapımcıların uzun metrajlı film yapmaktan kaçınıp video yapımlara yönelmeleri

Büyük yabancı şirketlerin Türkiye’de film dağıtım ve gösterimine başlaması

Sektörün film yapımında kullanılan yeni ve nitelikli teknolojiyi izleyememesi

Sinema salonlarının azalması


18.Soru

Bir iletinin iletişim kanalının özellikleri ile uygun olacak şekilde biçimlendirilmesine ne denir?


Kanal

Kodlama

Gürültü

Geri bildirim

İletişim


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hollanda radyosu olan Radyo Veronica için doğru bir ifadedir?


Yayıncılık tarihinde yasal düzenleme olmadığından gemide yayın yapan ilk radyodur

İlk amatör radyodur

İlk radyo kanalıdır

Yasal düzenlemelerle yayına giren ilk radyodur

En eğlenceli radyo kanalıdır


20.Soru

Tercüma-ı Ahval hangi tarihte yayımlanmaya başlamıştır?


1831

 1840

1860

1861

1922