Toplum ve İletişim Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. KaynakII. İletiIII. KanalIV. AlıcıV. Kodlamaİnsanlar arası bir süreç ve o süreçte yer alan araçlar anlamına gelen iletişimde temel ögeler yukarıdakilerden hangileridir?


II, III ve IV
I ve IV
I, II, IV
I, II, IV ve V
Hepsi

2.Soru

Öykünün bir film öyküsü olarak düzenlenmiş biçimine ne ad verilir?


Diyalog

Senaryo

Söylem

Kurgu

Anlatı


3.Soru

Türkiye’de ilk radyo iletişimi hangi tarihte gerçekleşmiştir?


1901

1912

1927

1936

1940


4.Soru

Orta Çağ’da müslüman ülkelerdeki posta örgütüne ne ad verilmektedir?


Çavuş
Berid
Mektupçu Kalemi
Curcus Publicus
Peyk

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinema filmleri dağıtım firmasının üstlendiği işlerden biri değildir?


Filmin tanıtımını yapmak
Filmin gereken sayıda kopyasını hazırlamak
Filmi salonlara ulaştırmak
Film oyuncularını seçmek
Film çoğaltım ve gösterim haklarını televizyon, video disk şirketlerine ulaştırmak

6.Soru

Kitle iletişim araçlarının toplumlarda var olan siyasal, ekonomik, kültürel ilişkileri ve bir bütün olarak egemen ideolojiyi yeniden üreten araçlar olarak gören toplum bilimsel akımın adı nedir? 


Bireyci akım
Eleştirel akım 
Ampirik akım 
Kültürel akım
İdeolojik akım

7.Soru

  1. Telgraf
  2. Fotoğraf
  3. Radyo
  4. Film
  5. Matbaa

Tarihsel olarak değerlendirildiğinde yukarıda verilen iletişim araçları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?


V, II, I, IV, III

I, II, V, III, IV

II, V, III, IV, I

V, II, III, I, IV

II, V, I, III, IV


8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Türkiye’deki radyo yayınlarını denetleme kriterlerine göre yanlıştır?


Yapılan tüm yayınlar anayasa çerçevesinde belli ilkelere, kurallara bağlı sınırlar içinde gerçekleştirilir

Dinleyicilerin sorunsuz bir şekilde alabileceği en fazla radyo yayını sayısına ulaşabilmesi amaçlanır

Radyo sahiplerinin ekonomik ve siyasi ilişkilerinin kuvvetli olması gerekir

Frekans tahsisi verilen radyo yayın lisansları ile yasal olarak yayın yapabilme olanağına kavuşur

Öncelikle karasal yayınların yayın kapsama alanları ve frekansları dikkate alınır


9.Soru

II.Mahmut'un modernleşme projesinin bir parçası olarak İstanbul'da Türkçe olarak yayımlanmaya başlayan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?


Takvim-i Vekayi
Ceride-i Havadis
Tercüman-ı Ahval
Mektupçu Kalemi
Havadis-i Vekayi

10.Soru

  1. Sanayileşme, kentleşme ve modernleşme süreçleriyle ortaya çıkmıştır.
  2. İnsan ilişkilerinde bireyler arası iletişim belirleyicidir.
  3. Üretimde insan kas gücü önem kazanmıştır.
  4. Boş zaman kavramı ortaya çıkmıştır.
  5. Tüketim alışkanlıkları değişmiştir.

Yukarıda verilenlerden hangileri kitle toplumunun belirleyici özellikleri arasında sıralanabilir?


I, II, III

I, III, IV

II, III, V

I, IV, V

II, IV, V


11.Soru

İşitme engelli bir bireyin televizyonda izlediği haber programından yalnızca görüntüleri görmesi dolayısıyla verilen mesajları tam olarak algılayamaması iletişim sürecinin hangi ögesinde yaşanan sorunla ilgilidir?


Kaynak

Kanal

Alıcı

Kodlama

Gürültü


12.Soru

Bir filmde iki farklı planın bir araya gelmesi ile iki planın anlattığından farklı üçüncü bir anlam ortaya çıkabilmektedir. Kurgu sayesinde sağlanan bu durum sinemanın hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?

 


Seyircinin beklentisine göre hazırlanması

Sanatsal yapısı

Endüstriyel yapısı

Senaryonun önemi

Eğlenceye önem vermesi


13.Soru

Modern gazetecilikte kullanılan haber değerleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Günlük sık tekrarlanan olaylar önemli bir haber değeri taşır.
Yeni, ani, geçerli, etkili olaylar önemli bir haber değeri taşır.
Bulunan coğrafyadan uzakta olan yerlerdeki olaylar daha fazla ilgi uyandırma açısından haber değeri taşır.
Olayların az sayıda insanı etkilemesi önemli bir haber değeri taşır.
Geçmişte yaşanmış olaylar önemli bir haber değeri taşır.

14.Soru

Kaynağın bir şeyi alıcıya iletmek için ürettiği sözel, görsel sinyal ya da sinyaller bileşimine iletişim sürecinde ne ad verilir?


İleti
Kaynak
Kanal
Alıcı
Geri bildirim

15.Soru

Klasik anlatı sinemasında seyirci star veya karakter ile özdeşleşerek gerçek yaşamdan kopar, pasif bir biçimde karakterleri ve filmde verili olan mevcut toplumsal düzeni kabul eder. Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi bu durumun oluşmasına katkı sağlamaktadır?


Anlatımın neden sonuç ilişkisine bağlı olmaması

Filmde tesadüf ve rastlantılara yer verilmesi

Filmlerin; giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşması

Filmin sonunda her seyircinin farklı bir anlam çıkarması

Uzlaşımsal öykülere yer verilmesi


16.Soru

Kitle iletişimi tanımı çerçevesinde düşündüğümüzde aşağıda verilen örneklerden hangisi kitle iletişimine örnek olarak gösterilebilir?


Salonda sahnelenen bir tiyatro oyunu

Şehirler arası bir telefon görüşmesi

Binlerce kişinin ziyaret ettiği bir müze

Çok satanlar listesine girmiş bir kitap

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması


17.Soru

Türkiye’de sinema ne zaman popüler bir eğlence aracı oldu?


1980’li yıllarda

1970’li yıllarda

1940’lı yıllarda

1990’lı yıllarda

1950’li yıllarda


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da günlük gazetelerin ortaya çıkışındaki etkilerden biri değildir?


Ticaretin gelişmesi
Feodalitenin baskısı
Gelişen bir sınıf olarak burjuvazinin ihtiyaçları ve siyasi mücadele gereklilikleri
Dinde reform hareketleri
18. Yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimi

19.Soru

Kontrollü olarak radyo sinyalini göndermeyi başaran ilk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Heinrich Rudolf Hertz
James Clerk Maxwell 
Michael Faraday
John Logie Baird 
Guglielmo Marconi 

20.Soru

Bir Alman fizikçi olan................................................................ , 1888 yılında Maxwell’in elektromanyetik kuramıyla, titreşen elektrik yükünün ortaya çıkardığı radyasyon tezini birleştirir ve radyo dalgalarını keşfeder.


Heinrich Rudolf Hertz
Orson Welles
James Clerk Maxwell
Faraday
Guglielmo Marconi