Toplum ve İletişim Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

TRT Ankara Televizyonu resmi yayınlarına hangi tarihte başlamıştır?


30 Nisan 1967

31 Aralık 1968

31 Ocak 1968

30 Nisan 1967

13 Şubat 1968


2.Soru

Reklamın temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketici için anlam taşımasını sağlamak
markayı satmak
ürünü tanımak
tüketiciyi bilgilendirmek
marka hakkında bilgi vermek

3.Soru

Televizyondaki şiddetin etkilerini açıklamaya çalışan üç önemli kuram diğerlerinin arasında öne çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?


Küresel köy kuramı
İdeolojik aygıt kuramı
Arınma kuramı
Şiddet kuramı
Görsel kültür kuramı

4.Soru

Kullanıcılarının medya içeriğini oluşturmasına imkân veren, medya içeriğinin tüketicisinin aynı zamanda üreticisi olabilmesini mümkün kılan, kullanıcılarına karşılıklı paylaşım imkânı sağlayan ikinci nesil internet uygulaması nedir?


Web Sitesi

Siber İnternet

Fiber İnternet

Yeni Medya

Web 2.0


5.Soru

TRT Ankara Televizyonu ilk resmi yayınına hangi tarihte başlamıştır?


31 Ocak 1968

31 Ocak 1978

31 Mart 1960

31 Aralık 1968

31 Aralık 1978


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 3G sayesinde yapılamaz?


Bilgi alışverişi

İnternete bağlanabilme

Bilgi kirliliğini önleme

Televizyon izleyebilme

Hareketli görüntü iletebilme


7.Soru

İnternetin yüksek hızda kablosuz olarak maksimum 50 kilometrelik bir alana yayılmasını sağlayan teknolojiye verilen isim hangisidir?


WiFi
WiMax
4,5 G
3 G
Fiber Yayın

8.Soru

Radyo çağında en etkin kitle iletişim aracı olarak kullanıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?


1920 – 1940
1920 – 1960
1930 – 1960
1930 – 1970
1940 – 1970

9.Soru

Stereotip nedir?


Stereotip, toplumsal gruplar arasındaki farklılıkları kategorize etmek amacıyla, belirli toplumsal gruplardaki kişilerin tümünü temsil eden ve bu temsil ilişkisi basite indirgenmiş fiziksel özelliklerle kurulan, klişe karakterlerdir.

 

Stereotip, bireyler arasındaki farklılıkları kategorize etmek amacıyla, belirli toplumsal gruplardaki kişilerin tümünü temsil eden ve bu temsil ilişkisi basite indirgenmiş fiziksel özelliklerle kurulan, klişe karakterlerdir.

 

Stereotip, yerli ve yabancı gruplar arasındaki farklılıkları kategorize etmek amacıyla, belirli toplumsal gruplardaki kişilerin tümünü temsil eden ve bu temsil ilişkisi basite indirgenmiş fiziksel özelliklerle kurulan, klişe karakterlerdir.

 

Stereotip, toplumsal gruplar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak amacıyla, belirli toplumsal gruplardaki kişilerin tümünü temsil eden ana karakterlerdir.

Stereotip, toplumsal gruplar arasındaki farklılıkları kategorize etmek amacıyla, belirli bir kişiyi temsil eden ve bu temsil ilişkisi basite indirgenmiş fiziksel özelliklerle kurulan, klişe karakterlerdir.


10.Soru

İnternet ilk kez ne amaçla kullanılmaya başlamıştır?


Dini amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere

Askeri amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere

Sivil amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere

Ekonomik amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere

Sosyal amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere


11.Soru

Seçeneklerde verilen site türlerinden hangisi web 2.0 tabanlı etkileşim uygulamalarına örnek olarak verilebilir?


Alışveriş siteleri

Haber siteleri

E-devlet sitesi

Banka siteleri

Sosyal paylaşım siteleri


12.Soru

İşiterek bilgiye ulaşmadan çok daha fazla ve daha hızlı bir “alım/algılama” potansiyeli sağlayan gözle okumanın bir sonucu olarak ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?


Söylentiye Dayalı Kültürün Zayıflaması
Modern İnsanın ve Yeni Bir Kavrayışının Gelişimi
Bilginin Kolay, Ucuz ve Hızlı Yayılması
Uzman Kadroların Oluşumu
Bilgi Akışında Süreklilik ve Kesinleşme

13.Soru

Yeni medyanın yarattığı iletişim sürecinin odak noktası nedir?


Toplum

Kitle

Birey

Ulus

Küre


14.Soru

Radyo istasyonlarının dinleyici sayısının artırma çalışmalarının altında yatan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?


Gerekli ticari gelirin elde edilmesi
Reklam sektörünün canlandırılması
Radyo alıcısı fiyatlarının düşürülmesi
Ucuz teknolojilerin geliştirilmesi
Yayın kalitesinin artırılması

15.Soru

Yayın akışı nedir? 


Televizyon yayınlarının en fazla izlendiği, ana haber bültenleriyle birlikte başlayan yayın akışını ifade eden zaman dilimidir
Radyonun en fazla dinlendiği saatler olan sabah işe gidiş ve akşam eve dönüş saatlerini ifade eden zaman dilimleridir
Radyo programlarının farklı hedef kitlelere yönelik farklı konu ve biçimlerde sınıflandırılmasıdır
Aynı iletiyi bir kaynaktan, bir kitleye çoğaltma/yayma yoluyla iletebilmek için tasarlanmış iletişim ortamlarıdır
Kitle iletişim araçlarında, özellikle radyo ve televizyonda yayın saatlerinin belirli bir süreklilik arz edecek şekilde farklı türlerdeki programlarla düzenlenmesidir. 

16.Soru

Fransız Devrimi hangi tarihte gerçekleşmiştir?


1789

1798

1806

1818

1820


17.Soru

Medyadaki bilginin bilgisayarda okunabilir olması sürecine “sayısallaşma” denir. Yeni medyanın sahip olduğu bu sayısallaşmanın özellikleri arasında hangisi yer almaz?


Somutluk
Yönlendirilebilirlik
Ağa bağlanabilirlik
Yoğunluk
Tarafsızlık

18.Soru

Kaynakları ve enformasyonu birbirleriyle paylaşmak üzere birleştirilmiş
bilgisayar (ya da donanımı) grubuna ne denilmektedir?


Sosyal medya

Dijital yaşam

Ağ toplumu

ADSL


19.Soru

El-Cezire televizyonunun Orta Doğu’daki savaş, çatışma veya krizleri Batılı medyadan farklı bir perspektifle tüm dünyaya duyurması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?


Etkileşim kapasitesinde artma

Kitlesel yayıncılıktan dar kapsamlı yayıncılığa dönme

Enformasyon miktarındaki artış

Alıcının kontrolünün artışı

Kitle iletişiminde sahiplik ve kontrolün azalması


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi çalışmalarında bulunmaması gereken bir özelliktir ?


Bilgilendirici
İkna edici
Satın almaya teşvik edici
Tehdit edici
Açıklayıcı