Toplum ve İletişim Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İlk kez hangi ülkede toplumsal bir etkinlik canlı olarak televizyondan yayımlanmıştır?


İngiltere

Amerika

Almanya

Rusya

Japonya


2.Soru

İnternet ortamında, sosyal ağlarda gerçekleşen iletişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Tek yönlü değil, iki yönlüdür.

Kullanıcı edilgen bir konumdadır.

Kullanıcı sadece alıcı ve tüketici değil aynı zamanda yayıcı ve üretici olabilmektedir.

Sürekli dönüşen ve yeniden şekillenen bir ortamıdır.

Kullanıcı etken konumdadır.


3.Soru

Günümüzde televizyon yayınlarının canlı yayın özelliğine dayalı olarak pek çok program yapılmaktadır. Bu programların dayandığı temel nokta, canlı yayın ideolojisinin açıkça ortaya çıktığı, gündelik yaşamın naklen izleyicilere sunulmasıyla ilgilidir. Bu bilgiye göre aşağıdaki programlardan hangisi canlı yayın ideolojisine uygundur?


Biri Bizi Gözetliyor
Kim Milyoner Olmak İster
Survivor
Ben Bilmem Eşim Bilir
Kelime Oyunu

4.Soru

Hangi değişken iletişimi başlatır?


Kaynak
Mesaj
Kanal
Hedef
Alıcı

5.Soru

Yazının bulunuşundan sonraki dönemler nasıl adlandırılmaktadır?


Tarihi çağlar
Tarih dışı çağlar
Tarih sonrası çağlar
Taş devri
Bronz çağı

6.Soru

İlk televizyon yayınlarının ne zaman başladığı düşünülmektedir?


1934 yılında

1935 yılında

1936 yılında

1937 yılında

1938 yılında


7.Soru

Kitle iletişim araçlarının işlevlerinden olan bilgilendirme/haber vermenin üzerinde yönlendirme etkisine neden olan etken aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


İletişim araçlarının türü

İletişim araçlarının izlenme oranı

Denetim mekanizmaları

Etik kural ve ilkeler

İletişim araçlarının mülkiyet yapısı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle toplumunun tipik özellikleri içersinde yer almaz?


İnsan gücünün yerine makine gücünün geçmesi.

Kitle halinde seri üretimin gerçekleşmesi.

Nüfus kentlerde yoğunlaşması.

İnsanların programlanmış hayatlarının olması.

Bireylerin boş zamanlarında kitle toplumunun tüketim kalıplarından bağımsız olmaları.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internetin sosyo-ekonomik etkilerinden biri değildir?


Elektronik ticaret

İnternet dolandırıcılığı

Yeni iş sahaları

İnternetten kolay ve hızlı alışverişi

Uzaktan çalışma


10.Soru

Kendi başına bilgiye ulaşabilme, ulaşılan bilgi üzerinde yorum yapabilmenin direk sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


Söylentiye Dayalı Kültürün Zayıflaması
Bilginin Kolay, Ucuz ve Hızlı Yayılması
Modern İnsanın ve Yeni Bir Kavrayışının Gelişimi
Uzman Kadroların Oluşumu
Bilgi Akışında Süreklilik ve Kesinleşme

11.Soru

Ses iletilerinin elektromanyetik sinyallere dönüştürülmesi aşağıdakilerden hangisinin bulunmasıyla birlikte başarılmıştır? 


televizyon

Radyo

Telgraf 

Telefon

Bilgisayar


12.Soru

Gündelik yaşamın içinde internetin giderek artan bir yer edinmesiyle çalışma, boş zaman, eğlence alışkanlıklarının değişmesine ve yeni bir yaşam tarzı oluşmaya başlamasına genel olarak ne ad verilmektedir?


Milenyum kültürü

Siber kültür

Tele-kültür

Sanal kültür

Modern kültür


13.Soru

Türkiye’de televizyon yayınları, Avrupa’dan da geç başlamıştır. Türkiye’de ilk televizyon çalışmaları ..................... yılında İstanbul Teknik Üniversitesinin Elektronik Laboratuarında gerçekleştirilmiştir.


1953
1954
1955
1952
1951

14.Soru

Sinema-seyirci ilişkisi göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Sinema tüm ekonomik ve kültürel sınıftaki insanların ilgisini çektiğinden seyirci kitlesi geniştir.
Sinema insanın bireyleşme ve yalnızlaşma döneminin kitle sanatı olduğundan daha çok bu özellikleri barındıran seyircilere sahiptir.
Sinema film izlerken farklılıkların öne çıktığı bir seyirci kitlesine sahiptir.
Günümüzde sinema seyircisi yalnızca salonlarda film seyreden kitledir.
Sinema seyircisini göz önüne alarak sadece kolay tüketebilen filmler çekilmektedir.

15.Soru

Bağlantılı metin nedir?


Hiç bir bilgisayar dili bilmeden birkaç kutunun içi doldurularak kolaylıkla yayınlanabilen kişisel sayfalara verilen ad

Sosyal paylaşım ağlarında kullanılan iletişim yönteminin genel adı

İnternetteki tartışma gruplarında uyulması gereken iletişim şekli

Bir bölüme ya da resme bir tıklamayla ulaşmayı sağlayan bağlantılarla donatılmış metinler

Çoklu ortam kavramının diğer adı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöndeşme seviyelerinden biri değildir?


teknolojik yöndeşme
endüstriyel yöndeşme
içerik yöndeşmesi
hizmet yöndeşmesi
ağ yöndeşmesi

17.Soru

Televizyon ve görüntü sinyallerinin genişbant kullanıcısı aboneler veya izleyicilere internet protokolü üzerinden dağıtıldığı sisteme ne ad verilir?


Pay-Per-View

Video-on-Demand

Internet Protocol TV

Digital Versatile Disc

WiMax


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Yeni medyanın" sahip olduğu sayısal bilginin özelliklerinden "soyutluk" kapsamında değerlendirilemez?


Fotograf
Kitap
Gazete
Dvd
Film

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumların marka imajı yaratmak için yapmış oldukları çalışmalardan birisidir?


Kurumsal halkla ilişkiler

Reklam

İtibar yönetimi

Kriz iletişimi

Kurumsal sosyal sorumluluk


20.Soru

Infotainment, haber bülteni formatının televizyonun eğlendirme işleviyle bir arada kullanıldığı yeni haber sunum biçimidir. Bu yeni haber formatında, klasikleşmiş haber sunumunun yanında, magazin, moda, ve güncel konulara farklı yaklaşımlar gibi eğlencelik haber biçimleri de yer alır. Infotainment kavramıyla yeni bir boyut kazanan günümüz haber yayıncılığı, haber ve eğlence arasındaki sınırın açıkça belirginleştiği ve haber bültenlerinin gösteri ve eğlence formatına dönüştüğü konusunda önemli eleştirilere hedef olmaktadır. Yukarıda verilen paragrafta hangi bilgi düzeltilirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?


İnfotainment’ın yeni bir haber formatı olması
İnfotainment haber formatında eğlenceli haber biçimlerinin yer alması
İnfotainmentla yeni bir boyut kazanan haber yayıncılığının haber ve eğlence arasındaki sınırı açıkça belirginleştirmesi
İnfotainmentla beraber haberlerin gösteri ve eğlence formatına dönüştüğü
İnfotainmentla beraber haber yayıncılığının yeni bir boyut kazandığı