Toplum ve İletişim Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil eden gazetenin Avrupa'daki doğuşundaki etkenlerdendir?


Sanayi devrimi
Dış politika ve savaş bilgilerinin yayılması gereksinimi
Kıtalararası ticaretin gelişmesi
İnsanların eğitim seviyelerini artırma gereksinimi
Fabrikalarda çalışmaya başlayan insanların ticari ilişkilerden haberdar olma isteği

2.Soru

Tutundurma karmasının en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Reklamcılık
televizyon
kurumsal amaç
stratejik planlama
hedef kitle analizi

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın toplumların ekonomik, politik ve sosyal yaşamlarındaki etkilerinden birisi değildir? 


Alıcının kontrolünün artışı 

Kitle iletişiminde sahiplik ve kontrolün artması 

İletişim sürecinde hızlanma 

Etkileşim kapasitesinde artış 

Kitlesel yayıncılıktan dar kampsamlı yayıncılığa yönelme 


4.Soru

Bir iletiyi oluşturarak gönderen, kişi, kurum ya da araca ne ad verilir? 


Kaynak 
Kanal 
Geri bildirim
Alıcı
Ortam 

5.Soru

Bir ürün, hizmet, kurum, kişi ya da düşünce ile ilgili hedef kitlenin bilgilendirilmesi, olumlu tutum edinmesi ve istenen davranışı yerine getirmesi için planlı bir şekilde yürütülen iletişim sürecine ne ad verilir?


Dağıtım
Tutundurma
Pazarlama
Satış teşviki
Reklam

6.Soru

Sayısal (Dijital) Sistemler üzerinde yer alan metin, ses ve görüntüyle ilgili bilgilerin, bilgisayar hafızasında kapladığı büyüklükleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak ifade etmektedir?


Sesle ilgili bilgiler metin bilgilerine göre, görüntüyle ilgili bilgiler de diğerlerine göre daha fazla hafızaya ihtiyaç duymaktadır.
Metinle ilgili bilgiler, sesle ilgili bilgilere göre daha fazla hafızaya ihtiyaç duymaktadır.
Sesle ilgili bilgiler, görüntüyle ilgili bilgilere göre daha fazla hafızaya ihtiyaç duymaktadır.
Metinle ilgili bilgiler, görüntüyle ilgili bilgilere göre daha fazla hafızaya ihtiyaç duymaktadır.
Sesle ilgili bilgiler görüntü bilgilerine göre, metinle ilgili bilgiler de diğerlerine göre daha fazla hafızaya ihtiyaç duymaktadır.

7.Soru

İnternetin yarattığı kamusal alanda aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?


Ataerkillik kısmen azdır
Katılım burjuvalarla sınırlı değildir
Eleştirel akıl her zaman egemen değildir
Rasyonel akıl her zaman egemen değildir
Sosyal sınıf farklılıkları önemlidir

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinema için doğru bir ifade değildir?


Film izlemek bir boş zaman etkinliğidir

Sinema sanatsal amaçlar için kullanıldığı gibi ticari amaçlar için de kullanılır

Sinema üretimi, dağıtımı ve gösterimiyle bir endüstridir

Sinema toplumun modasını etkileyerek toplumsal beğenileri değiştirir

Sinema bireysel bir gösterim aracıdır


9.Soru

Bireyin dünyada yaşanan her türlü gelişmeden haberdar olmasını Postman aynı zamanda bilgi kirliliği olarak adlandırır. Bu bilgi kirliliği için kullandığı terim aşağıdakilerden hangisidir?


Enformasyon

Tüketim kültürü

Reklam

İnfotainment

dezenformasyon


10.Soru

Bir kurumun iç ve dış kamularla, yani kurumun hedeflerine ulaşma yeteneğini etkileyen gruplarla kurduğu iletişime ait planlama, yürütme ve değerlendirme etkinliklerine ad verilir?


Reklamcılık

Organizasyon

İnsan Kaynakları

Halkla İlişkiler

Satış Departmanı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal reklamcılığın amaçlarından biridir?


Kurumun rakipleriyle karşılaştırılması

Kurum hakkındaki düşünce

Kurumla ilgili gelişmeleri paylaşmak

Kurumsal web sayfası ve sosyal medya

Kurumu iyi bir işveren olarak tanıtma


12.Soru

Hangisi halkla ilişkilerin özelliklerinden biri değildir?


Tek yönlü iletişim ve etkileşim içeren bir uzmanlık alanıdır.
Güven telkin eder.
Kamuoyunu etkileme amacı taşır.
Dikkat çeker.
Bir süreç içinde ve planlı gerçekleştirilir.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın özelliklerinden biri değildir?


Etkileşimlilik

Geri bildirim

Hipermetin

Tek yönlülük

Çoklu ortam


14.Soru

Televizyonda yer alan şiddetin, izleyicilerin içlerinde gizli kalmış şiddet duygularını uyararak açığa çıkardığını savunan kuram hangisidir?


Uyarı kuramı
Öğrenme ve kolaylaştırma kuramı
Arınma kuramı
Eleştiri kuramı
Kültür kuramı

15.Soru

İnternet ilk kez hangi nedenlerle kullanılmıştır?


Kültürel nedenler

Kamusal nedenler

Askeri nedenler

Biyolojik nedenler

Bilimsel nedenler


16.Soru

Bir kişi veya kurum tarafından belirli bir adres içinde bir araya getirilen tüm www sayfalarına ne ad verilir?


Site

Blog

Çoklu ortam

Bağlantılı metin

Chat


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal reklamların amaçlarından biri değildir?


Kuruma yönelik farkındalık sağlama
Kurumun büyümesi ve gelişmesi ile ilgili bilgileri gizli tutma
Yatırımcılar üzerinde olumlu etki sağlama ve finansal gücü, sağlamlığı gösterme
Kurumu iyi bir işveren olarak tanıtma
Satıcılarla ilişkileri güçlendirme, çalışanları motive etme

18.Soru

Haberlerdeki ana metinden ayrı, bir-iki cümle ile en çarpıcı bilgilerin verildiği haber özetlerine ne ad verilir? 


Haber 
Spot 
Başlık 
Gövde metin 
Metin 

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internet sosyal etkisi olarak doğan yeni kavramlardan değildir?


Tele-çalışma
Sosyal medya uzmanı
Ucuz emek piyasası
e-ticaret
Elektronik ekonomi

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyo yayınlarına özgü bir kavram değildir?


Radyo oyunları
Genlik modülasyonu
Frekans modülasyonu
Drive time
Prime time