Toplum ve İletişim Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Film seyretmek, bireyin ruhsal dünyasındaki boşlukları dolduran, psişik nedenleri ve etkileri olan, zihinsel süreçleri harekete geçiren bir eylemdir. Film seyretmenin insana ne tür hazlar verdiğini tartışan araştırmacıların üzerinde durdukları başlıca kavramlar ___________________________dir.


zamanını geçirme
zevk alma
seyir
kaçış ve özdeşleşme
manzara seyretme

2.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi kitle iletişim araçlarının giderek artan oranda takip edilmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesidir?


Bilgi alma ihtiyacı

Tüketim kültürü

Boş zaman artışı

Siyasal katılım

Haber alma ihtiyacı


3.Soru

Günümüz Türkiyesi'nde çok sayıda gazete yayımlanmasına ve dağıtım olanaklarının artmış olmasına rağmen ülkenin nüfusuyla kıyaslandığında toplam tiraj hayli düşüktür. Ekonomik ve demokratik açılardan daha gelişmiş toplumlarda yaklaşık her eve bir gazete girmektedir. Oysa Türkiye gibi henüz ekonomik ve kültürel gelişimi sürmekte olan toplumlarda gazetelerin tiraj sorunu vardır. Ülkemizde gazetelerin toplam tirajı 5 milyondur; bu rakam gelişmiş ülkelerin yüksek tirajlı gazetelerinin rakamından daha da azdır.Yukarıda verilen paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?


Gazete okuma alışkanlığı, sadece alım gücünün yükselmesinin bir sonucu değil, kültürel gelişmişliğinde bir göstergesidir.
Gazete okuma alışkanlığı, önceden kitap okuma kültürünün var olmasıyla ilgilidir.
Gazete okuma alışkanlığı, ekonomik gücün bir göstergesidir.
Gazete okuma alışkanlığı, siyasi ve ekonomik faaliyetlerin bir sonucudur.
Gazete okuma alışkanlığı, tirajın yüksek olup olmamasıyla ilgilidir.

4.Soru

Aşağıdaki yayın şekillerinden hangisinde yayın kayıpsız ve yayın sayısı çok daha fazladır?


Uydu yayınları
Karasal radyo yayınları
İnternet yayınları
Kablolu yayınlar
Analog uydu yayınları

5.Soru

Bir gazete idari, teknik ve yazı işleri olarak başlıca üç birim vardır. Aşağıdakilerden hangisi yazı işlerinde görev yapan kişilerden biri değildir?


Muhabir
İdari müdür
Sayfa editörü
Yazı işleri müdürü 
Köşe yazarları

6.Soru

tüketim için önemli bir gelişme olarak bölgesel gazete ve dergilerde reklamcılığın başlaması hangi tarihlerde olmuştur?


XVIII. yüzyıl başı
XVI. yüzyıl
XVIII. yüzyılın ortaları
XIX. yüzyıl
XVII.yüzyıl

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın özelliklerinden birisi değildir?


Çoklu ortam

Etkileşimlilik

Sanallık

Kitleleştirme

Asenkron olabilme


8.Soru

Belirli bir amaca hizmet eden ve bu amaç dışında başka bir hedef gütmeyen profesyonelce işlenmiş tek yönlü ileti sunumuna ne ad verilir?


İkna
Reklam
Haber
Tiyatro
Propaganda

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Halkla ilişkileri tanımlayan özelliklerden biri değildir?


Güven telkin eder ve korur.
İki yönlü iletişim ve etkileşimi içeren bir uzmanlık alanıdır.
Kamuoyunu etkileme amacı taşır.
Çok sayıda hedef kitlesi vardır.
Çok sayıda hizmet alanı yoktur.

10.Soru

Belli bir coğrafi mekâna yayılmış olan insanların; birbirleriyle fiziksel ilişkiye girmeden, aralarında duygu ve düşünce birliği olmadan oluşturduğu insan topluluğuna ne ad verilir?


Topluluk

Kitle

Kalabalık

Kütle

Grup


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi haber sunum öğelerinden değildir?


Metin
Fotoğraf
Spot
Başlık
Editör

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde basın bülteni doğru olarak tanımlanmıştır?


Kuruma ait, ürün, hizmet ve faaliyetler ya da kurumsal başarılar hakkında basına bilgi veren yazılı metindir.

Belirli konularda ilgili kişi ya da kişilerden yüz yüze görüşmeler yoluyla medya çalışanlarına bilgi aktarılmasıdır.

Kurumla ilgili gelişmelerle ilgili olarak medya çalışanlarını bilgilendirmek ve sorulacak soruları cevaplamak üzere gerçekleştirilen etkinliklerdir.

Kurumla ilgili önemli gelişmeleri paylaşmak amacıyla medya çalışanları kuruma davet edilebilmesidir.

Kurumların yıllık raporlar oluşturarak ilgili kişilere ve kamu- oyuna faaliyetleri hakkında bilgi vermesidir.


13.Soru

Bir kurum, bir ürün ya da hizmeti hedef piyasaya sunarken gerçekleştirilen tüm çabalara ne ad verilir?


Kampanya

Pazarlama

Rekabet

İndirim

Tanıtım


14.Soru

"Bütün dünyayı bir örümcek ağı gibi saran fiber optik teknolojisi, eski bakır telefon kablolarının ve koaksiyel televizyon kablolarının taşıyabildiği bilgiden yaklaşık ...................................... kez daha fazla veri taşıyabilen optik lazer ışınını dünyanın bir ucundan diğer ucuna anında ulaştırmaktadır." cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde tamamlamaktadır?


1.500.000
15.000
1.500
150
150.000

15.Soru

Koşan bir atın değişik anlarda çekilmiş fotoğrafları art arda ve belirli bir hızla gözümüzün önünden geçirildiğinde atI koşuyormuş gibi görürüz. Yukarıda belirtilen göz kusuru ile sinema arasında nasıl bir ilişki vardır?


Sinemada bu göz kusurunu gidermek için üç boyutlu gözlükler icat edilmiştir.
Sinemada ilk filmlerde göz kusurundan yararlanmak için atlar kullanılmıştır.
Sinema bu yanılsamanın fotoğraf ile bir araya getirilmesinden ortaya çıkmıştır.
Sinemanın ortaya çıkışı bu göz kusurundan dolayı aksamıştır.
Sinemada bu yanılsamadan yararlanmak için animasyon filmler üretilmiştir.

16.Soru

2016 Nobel Edebiyat ödülünün Bob Dylan isimli şarkıcıya verildiği haberinin haber değerini aşağıdakilerden hangisi oluşturmaz?


Tekrarlanan olay
Zamanlılık
Nadirlik
Etki- İlgililik
Olumsuzluk

17.Soru

Belli bir coğrafi mekana yayılmış olan insanların; birbirleriyle fiziksel ilişkiye girmeden, aralarında duygu ve düşünce birliği olmadan oluşturduğu insan topluluğu olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kitle

Toplum

Grup

Cemiyet

Nüfus


18.Soru

Çoklu ortam nedir?


Bir kişi ya da kurum tarafından belirli bir adres içinde bir araya getirilen tüm www sayfaları

Facebook, Youtube, Ekşi Sözlük vb. internet sitelerinin genel adı

Birçok ortamın bir arada sunumuna ve bağlantılı metin uygulamalarına olanak tanıyan ve böylelikle ayrı bir ortam yaratan teknolojik yenilik

Kişiler arasında eş zamanlı olarak gerçekleşen iletişime olanak tanıyan uygulamalar

Sanal cemaatlerin diğer adı


19.Soru

Çıplak gözle görülen gerçeklikle, ekranda izlenen gerçeklik arasındaki farklılıkların temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Televizyonun uyarıcı özelliği 

Kameramanın seçtiği açı

Anlık olayların hızlıca ekrana yansıtılması 

Haberlerin söylenti olarak değerlendirilmesi

Televizyonun oyalayıcı olduğuna inanılması 


20.Soru

İnternet ortamında kişiler arası ilişkiler ağının yaratılması için yeterli sayıda kişinin bir araya gelerek oluşturduğu sosyal gruplara ne ad verilmektedir?


Çoklu ortam

Siber Dernek

Sanal Gerçeklik

Sanal Cemaat