Toplum ve İletişim Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir kurumun bir projenin gerçekleştirilmesi için yaptığı yardım ve verdiği bağışa ne ad verilir? 


Sponsorluk  
Kurumsal sosyal sorumluluk  
Kurumsal reklamcılık  
Medya ilişkileri  
Kurumsal itibar 

2.Soru

Televizyondaki dizilerin çoğunu stereotipler oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi stereotipi tanımlar?


Stereotipler belirli toplumsal gruptaki kişilerin tümünü temsil eder.
Stereotipler ilişkileri basit insanları temsil eder.
Stereotipler her bireyin farklı özelliklerini temsil eder.
Stereotipler toplumun en güçlü bireylerini temsil eder.
Stereotipler çözümlenmesi ve anlaşılması güç karakterlerdir.

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Yeni medyanın" özelliklerindendir?


Analog bir teknoloji
Etkileşimsiz
Gazete
Televizyon teknolojisi
Sayısal bir teknoloji

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın geleneksel medyadan ayrılan iletişim biçimi özelliklerinden birisi değildir? 


Asenkron olabilme 

Kitlesizleştirme 

Sanallık 

Etkileşimlilik 

Tek yönlü iletişim 


5.Soru

Sinemayı, kitlesel bir iletişim biçimi olarak nitelendiren başlıca neden aşağıdakilerden hangisidir?


Filmlerin amatör yönetmenler tarafından ucuz ve basit teknolojiler kullanılarak da seyirciye ulaşabilir olması

Sinema yapımcılarının büyük paralar kazanması

Filmlerin kitlelere sanat yoluyla devletlerin ideolojilerini yansıtabildiği tek yer olması

Sinema, kitlelere ucuz bir eğlence sunması

Genç nesli Oyuncu olmaya özendiriyor olması


6.Soru

I. Bir düşüncenin konuşma yoluyla karşılıklı değiş tokuşuII. Duyguların, düşüncelerin, bilgi ve becerilerin aktarılma sürecidir.III. Kaynağın karşı tarafı etkilemeyi amaçlayan davranışıIV. Güç ve iktidar olarak mekanizmaYukarıdaki ifadeler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?


İletişim kavramı

Bireylerarası ilişkiler

Kitle iletişimi

Yeni medya

Kitle iletişim araçlarının rolü


7.Soru

Kitle iletişim araçlarını ‘Sıcak ve Soğuk’ olarak ikiye ayıran iletişim kuramcısı kimdir?


George Gerner 
Marshall McLuhan
J. S. Werner
K. Scillling
E. Hobsbawn

8.Soru

Modern tüketimin katedralleri olarak adlandırılan mağazaların ilk görüldüğün şehirlerden biri hangisidir?


Chicago
İstanbul
Hamburg
Pekin
Amsterdam

9.Soru

Radyoyu sıcak bir kitle iletişim aracı olarak gören bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Harold Innis

Alvin Toffler

Manuel Castells

Jaques Derrida

Marshall McLuhan


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkileri tanımlayan özelliklerden birisidir?


Kamuoyunu etkileme amacı gütmez. 


Kısıtlı sayıda uygulama alanı vardır. 


Dikkat çeker.


Zaman süresine ihtiyaç duymaz.

Kısıtlı sayıda hedef kitlesi vardır.  11.Soru

  1. .    İleti, uzmanlaşmış bireyler tarafından düzenlenir.
  2. İleti, bir kişi, grup ya da kuruluş tarafından çok sayıda insana gönderilir.
  3. İleti, hızlı ve sürekli bir şekilde bir kanal aracılığıyla iletilir.
  4. İletiyi alan kişi, yani alıcı, iletinin gönderildiği aracı seçerek iletişim sürecine giren, geniş bir kitle içindeki bireydir.
  5. Alıcı konumundaki birey, kendisine iletilen iletiyi kaynak tarafından hedeflendiği şekliyle yorumlar.

Kitle iletişim süreci ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I ve IV


12.Soru

Pazarlama iletişiminde tüketicinin istenen davranışlara yönlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi en etkili olandır?


hedef kitle analizi yapılması
iki yönlü iletişime geçilmesi
uyum ve tutarlılık
ikna edici yöntemler kullanılması
kanal ve alıcı öğelerini doğru belirlemek

13.Soru

1798-1857 yılları arasında yaşamış ve pozitivizm düşüncesi açısından 20. yüzyılı etkilemiş olan düşünür kimdir?


Auguste Comte

Alexis De Tocqueville

John Stuart Mill

Karl Marx

Friedrich Engels


14.Soru

Öykünün bir film öyküsü olarak düzenlenmiş yapısına ne ad verilir?


Sinema

Film

Senaryo

Anlatı

Kurgu


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde reklamın iletişim süreci doğru sıralamayla verilmiştir?


Kaynak – Kanal – Mesaj – Alıcı – Hedef

Kaynak – Mesaj – Kanal – Alıcı – Hedef

Alıcı – Hedef - Mesaj – Kaynak – Kanal

Hedef – Alıcı - Mesaj – Kaynak – Kanal

Kanal – Mesaj – Hedef – Kaynak - Alıcı


16.Soru

Tutundurma karması dört bileşenden oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Satış teşviki
Kişisel satış
Halkla ilişkiler
Reklam
Dağıtım

17.Soru

Haber bülteni formatının televizyonun eğlendirme işlevi ile bir arada kullanıldığı yeni haber sunum biçimi nedir? 


Information
Entertainment 
Infotainment
Melez tür
Haber programı

18.Soru

Reklamların toplumsal açıdan en olumsuz tarafı aşağıdakilerden hangisidir?


fazla sayıda reklam olması nedeniyle karmaşa ve reklamlara karşı çıkılmasına neden olması
cinsiyet ya da ırk ayrımını pekiştirmesi
Kadınların evdeki rolünü aşırı tekrar etmesi
Tüketiciyi satın almaya sevk etmesi
Çocukların fazla reklam mesajına maruz kalması

19.Soru

Bir filmin üretim sürecini oluşturam aşamalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Çekim – Kurgu – Görüntü

Senaryo – Çekim – Yapım

Ön hazırlık – Çekim – Kurgu

Çekim – Kurgu – Senaryo

Ön hazırlık – Kurgu – Yapım


20.Soru

Bireysel, toplumsal yerel ve küresel ağların, iletişim düzeylerinin iç içe olduğu ve birbirlerini eş zamanlı, sınırsız bir düzlemde kestiği yeni toplumsal örgütlenme modelini aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?


Enformasyon

Ağ toplumu

Bilgi

Sanal alem

Yeni medya