Topluma Hizmet Eğitimi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Her inanç ve din başlangıçta içinden çıktığı sosyolojik çevrenin etkisine açıktır.  II. Her inanç ve din içinden çıktığı sosyolojik çevreyi dikkate alır. III. Din, toplumun baskın kültür kalıpları tarafından etki altına alınamaz. IV. Dinin belli bir yerdeki organizasyonu ve teolojisi, içinden çıkıp kurumlaştığı toplumun özelliklerince paylaşılır.

Toplumun din üzerindeki etkisine yönelik yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


I, II

II, III

I, II, III

I, II, IV

I, II, III, IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vakıfların hizmet verdiği alanlardan biri değildir?


İbadetle ilgili vakıflar

Kent hizmetleri ile ilgili vakıflar

Sağlıkla ilgili vakıflar

Eğlence ile ilgili vakıflar

Eğitim ile ilgili vakıflar


3.Soru

Topluma Hizmet Uygulamaları, hangi yılda Türkiye'de çeşitli fakültelerde ders olarak okutulmaya başlanmıştır?


1990

2006

2000

1999

2010


4.Soru

I. Elini açık tut.
II. Sofranı açık tut.
III. Kapını açık tut.
IV. Dilini bağlı tut.
V. Gözünü bağlı tut.
VI. Belini bağlı tut.
Yukarıdakilerden hangileri Ahiliğin temel ilkelerindendir?


I, II, III, IV

I, II, IV

I, II, V, VI

II, III, IV, V

Hepsi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi proje yürütücüsünün sahip olması gereken özelliklerdir?
I. Proje yürütücüsü etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır.
II. Proje yürütücüsü grupla çalışma becerilerine sahip olmalıdır.
III. Proje yürütücüsü organizasyon ve yönetim becerilerine sahip olmalıdır.
IV. Proje yürütücüsü en az bir yabancı dil bilmelidir.


I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV


6.Soru

I. Gerçeği olduğu gibi algılayabilme
II. İnsanlığın sorunlarıyla ilgilenme
III. Kendine yeterli olma
IV. Özgür ve özerk olabilme
V. Bireyselliği koruma
VI. İnsanlarla özdeşim kurabilme
Yukarıdakilerden hangileri Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insanlarda gözlenen en önemli özelliklerdendir?


I, II, III

I, II, III, V

II, III, IV, V

I, III, V

Hepsi


7.Soru

Hangisi topluma hizmet eğitimini en doğru ifade eden tanımlardan biridir?


Karşılıklı öğrenme ilkesi üzerine kurulu deneyimsel öğrenme yaklaşımı

Öğrenci kulüpleri tarafından desteklenen eğitsel etkinlikler

Örgütlü hizmet etkinliklerinin gerçekleştirildiği etkinlikler

Belirli program dâhilindeki etkinlikler

Gönüllülük esasına dayalı toplum hizmeti


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk ve ortaöğretim kurumlarında yapılan toplum hizmeti kapsamında yer almamaktadır?


Öğretmenin verdiği ödevleri zamanından önce yapma

Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapma

Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapma

Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapma

Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olma


9.Soru

“Refah devletinde kapitalist ekonomi ve sanayileşmeyle ortaya çıkan toplumsal değişimlerden olumsuz yönde en fazla etkilenen çalışan kesimlerin korunması amacıyla çıkarılan kanunlarla çalışanların haklarının düzenlenmesini ve çalışan kesimlere daha olumlu çalışma koşulları sunulması” olarak tanımlanan kavram seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Sosyal yardım

Sosyal hak

Sosyal statü

Sosyal sermaye

Sosyal politika


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal etkinlikler kapsamında belirlenen faaliyetlerden biri değildir?


Oyunlar

Geziler

Yarışmalar

Beden eğitimi

Tiyatro çalışmaları


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet uygulamalarının, toplumsal yaşama katkı kapsamındaki yararlarından biridir? 


Öğrencinin ölçme ve değerlendirme becerilerini geliştirmesi

Akademik personelin süreç içerisinde gelişmesi

Diğer fakültelerle işbirliğinin yapılması

Eğitim fakültesinin fiziksel olanaklarının topluma açılması

Üniversitenin stratejik çalışmalarına katkı sağlaması


12.Soru

Milli Eğitim Bakanlığı, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yapılan projelere ilişkin çeşitli raporlar oluşturulması gerektiğini belirtmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, grup çalışması şeklinde gerçekleştirilen projelerden sonra  oluşturması beklenen rapor değildir?


İş akış çizelgesinin imzalı örneği

Grup raporu

Etkinlik raporu

Bireysel rapor

Görsel rapor


13.Soru

İslam Dini örneğinde “Hiç kimse, kendisi için istediğini başkası için de istemedikçe iman etmiş olmaz” (Buharî, Kitâbu’l-İmân, Bâb: 7) hadisinin vurguladığı temel düşünce nedir?


Başkalarının hakkını gözetmek.

Başkalarına yardımcı olmak.

İnanç sahibi olmak.

Kurban kesmek.

İbadetleri eksiksiz yapmak.


14.Soru

Cami, dergâh gibi kurumların oluşturduğu vakıf türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sağlıkla ilgili vakıflar 

Yol güvenliği ile ilgili vakıflar

Eğitimle ilgili vakıflar

İbadetle ilgili vakıflar

Kent hizmetleri ile ilgili vakıflar


15.Soru

Projenin hangi amaçlar; hangi bölge, şehir, mahalle; hangi süre ve hangi hedef kitleye yönelik olduğunun belirlenmesi proje döngüsünün hangi aşamasında gerçekleşir?
Yukarıdakilerden hangileri eğitimin değişmeyen işlevleridir?


Projenin öneminin belirlenmesi

Projenin sınırlılıklarının belirlenmesi

Projenin amaçlarının belirlenmesi

Zamanın planlanması

Kaynakların planlanması


16.Soru

Sivil toplum kuruluşları hükümet dışı veya devlet dışı örgütler anlamına gelmekte ve bu nitelikleriyle bir anlamda kamu organizasyonları dışında yasal örgütlenmeler olarak bilinmektedir; ifadesi Sivil toplum kuruluşlarının genel özelliklerinden hangisini açıklamaktadır?


Gönüllüğe Dayalı Örgütlenme ve Çalışma Biçimi

Demokratik Kurulum ve İşleyiş

Ekonomik Karlılık Güdülmemesi

Devlet ve Hükümetten Bağımsızlık

Yerel, Ulusal ve Uluslararası Dayanışma Güç Birliği


17.Soru

Topluma hizmet uygulamalarının üniversitelere sağladığı yararlar hangileridir?
I. Eğitim-öğretimin tasarım ve değerlendirilmesi
II. Kalite geliştirme ve stratejik planlama çalışmalarına katkı
III. Sürdürülebilir mezun başarısı sağlama


I

II

III

I ve II

I ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Dewey’in “deneyim felsefesi” olarak adlandırdığı ve deneyimin eğitici olabilmesi için şart koştuğu ilke/ilkeler tam ve doğru olarak verilmiştir?


Devamlılık ilkesi

Sorgulama ilkesi

Devamlılık ve etkileşim ilkesi

Devamlılık ve sorgulama ilkesi

Sorgulama ve etkileşim ilkesi


19.Soru

Kaç yılı itibariyle Topluma Hizmet Uygulamaları dersi ders programlarında yerini almıştır?


2004

2006

2008

2010

2012


20.Soru

Topluma hizmet bilincinin köklü olduğu toplumlarda bu bilincin hangi biçimlerde oluştuğu görülür?
I. Doğal çevre
II. Üretim ilişkileri
III. Yaşam standartları


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III