Topluma Hizmet Eğitimi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 13 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Proje için ne kadar harcama yapılacak?
II. Proje niçin gerçekleştirilecek?
III. Proje kapsamında ne gerçekleştirilecek?
IV. Proje nerede gerçekleştirilecek?
V. Proje nasıl gerçekleştirilecek?
VI. Proje ne kadar zamanda gerçekleştirilecek?
VII. proje kimler tarafından gerçekleştirilecek?
Yukarıdakilerden hangileri proje planlanırken genel olarak cevaplanması gereken 5N-1K olarak da adlandırılan sorulardır?


I, II, III, IV

I, III, V, VI

III, IV, V, VI

II, III, IV, V, VI

Hepsi


2.Soru

Yılmaz ve Akça (2002) ya göre proje döngüsünde aşağıdakilerden hangisi yoktur?


Proje geliştirme

Proje hazırlama

Proje analizi

Proje uygulama

Proje bitirme


3.Soru

I. Toplumsal yardım
II. Dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi
III. Çevre koruma
Sosyal sorumluluk düzeyleri incelendiğinde yukarıdakilerinden hangisi/hangileri örgütlerin sosyal sorumluluk çerçevesinde destek verdikleri temel etkinlik alanlarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-III

I-II ve III


4.Soru

Modern toplumlarda içeriği ve düzenlemeleri değişse de devletin vatandaşlarına sunduğu bir "asgari ücret" uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulama refah devletinin hangi rolünü en iyi şekilde kapsamaktadır?


Sosyal hizmetler sunmak

Ekonomik pazarda düzenleyici bir rol üstlenmek

Toplumda özgürlüğü arttırmak

Eşitsizlikleri gidermek

Toplumda dayanışmayı arttırmak


5.Soru

Gökbilim alanında döneminin en önemli eğitim kurumu olan Nurettin Caca Bey Medresesi hangi ilimizdedir?


Nevşehir

Konya

Bursa

İstanbul

Kırşehir


6.Soru

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi, devletin varlığını ve ortaya çıkışını açıklamaya yönelik en çok kabul gören kuram Toplum Sözleşmesi (Sosyal Kontrat) Kuramının kuramcılarından biridir?


Jean Jacques Rousseau

Max Weber

Pierre Bourdieu

René Descartes

Immanuel Kant


7.Soru

Sivil toplum kurumlarına ilişkin detaylı bilgilere sahip olunmaması, konuyla ilgili nereye başvurulacağının etkin bir biçimde tespit edilememesi topluma hizmet uygulamalarında hangi tür sorunlar olarak adlandırılır?


Bürokratik sorunlar

İletişim problemleri

Bütçe ve donanım problemleri

Yaratıcılık problemi

Standartlaştırma problemleri


8.Soru

Toplumdaki üretim ve hizmet sistemleri için yüksek nitelikli ve yeter sayıda işgücü yetiştirme görev ve sorumluluğunu üstlenmiş kurum aşağıdakilerden hangisidir?


İlköğretim kurumları

Ortaöğretim kurumları

Yükseköğretim kurumları

Aile

Genel Lise


9.Soru

Vakıflar Anadolu’da her kırk kilometrede bir kurulmuş olan ……………. işletilmesi için geniş tarım arazileri, bağ ve bahçeler bağışlanarak kuruluyordu. Bu ………… ’a gelenler üç gün için hiçbir ücret ödemeksizin kalabiliyorlardı.
Boşluk bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?


Barınak

Aşevi

Kervansaray

Vakıf Arazisi

Han


10.Soru

.............. uygulaması ile uygulama sürecine destek veren tüm uygulama öğretmenleri ve danışmanlar ile Açıköğretim Fakültesi arasında daha etkili bir iletişim ve işbirliğinin sağlanması amaçlanmış ve ayrıca bu yöntem, öğretmen adaylarının da değerlendirme sürecinde rol oynayan tüm taraflar ile iletişim kurmalarını sağlayacak bir uygulama olarak kabul edilmektedir.

Yukarıda bahsedilen değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


E-portfolyo

Bireysel rapor

Etkinlik raporu

Gelişim raporu

Grup raporu


11.Soru

I. Gerçeği olduğu gibi algılayabilme
II. İnsanlığın sorunlarıyla ilgilenme
III. Kendine yeterli olma
IV. Özgür ve özerk olabilme
V. Bireyselliği koruma
VI. İnsanlarla özdeşim kurabilme
Yukarıdakilerden hangileri Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insanlarda gözlenen en önemli özelliklerdendir?


I, II, III

I, II, III, V

II, III, IV, V

I, III, V

Hepsi


12.Soru

“Konuklarını barındırır ve senden yardım isteyenlerin yardım isteklerini karşıla.” Olarak açıklanan ilke Ahiliğin hangi temel ilkelerindendir?


Sofranı açık tut.

Elini açık tut.

Gözünü bağlı tut.

Dilini bağlı tut.

Kapını açık tut.


13.Soru

Projelerin özet kısmının yazımında aşağıdaki hususlardan hangilerine dikkat edilmelidir?
I. Doğruluk
II. Kendi içinde yeterlilik
III. Kısa ama öz ifadeler


I

II

I ve II

II ve III

I, II ve III