Turizm Pazarlaması Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Westin otellerinin 'cennet gibi yatak' uygulaması fiziksel kanıtların hangi göreviyle ilgilidir?


Hizmetin ambalajlanması

Farklılaştırma

Hizmet sürecini kolaylaştırma

Hizmet personelinin sosyalleşmesi

Müşterilerin sosyalleşmesi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı makro çevre faktörlerindendir?


Pay sahipleri

Tedarikçiler

Rakipler

Kamuoyu grupları

Rekabet


3.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi turistik ürünün seçeneklerinden biri değildir?


Turistik ürünün soyut olması

Turizm talebinin aşırı esnek olması

Turistik ürünün üretildiği yerde tüketilme zorunluluğu

Turistik ürünün stok edilebilmesi

Turizm ürününün birebir taklit edilmesinin güç olması


4.Soru

Hizmet işletmelerinde personelin pazarlama faaliyetleri üzerindeki önemi oldukça büyüktür. Müşterilerle temas kuran ve onlara hizmet veren personel de pazarlama faaliyetlerinin birer parçasıdırlar. Dolayısıyla bu durum dikkate alındığında pazarlamadan sorumlu birimin hangi diğer birimle de yakın işbirliği içinde çalışması gerekli olmaktadır?


Muhasebe birimi

Tedarik birimi

Finans birimi

İnsan kaynakları birimi

Temizlik birimi


5.Soru

Turizm işletmeleri kimi zaman sektörde yaşanan sert rekabetten, ekonomide yaşanan değişimlere bağlı olarak talepteki azalmalardan ve turizm talebini etkileyen çok sayıdaki gelişmeden kendilerini korumak amacıyla da fiyatlama yapması fiyatlamanın hangi amacı altında değerlendirilebilir?


Savunmak

Rekabeti Karşılamak

Kâr Elde Etmek

Mevcut Durumu Korumak

Turizm Pazarına Nüfuz Etmek


6.Soru

“…….., hizmet sürecinin sorunsuz ve hatasız şekilde gerçekleşmesi amacıyla her bir hizmet faaliyetinin bir dizi eylem, ekipman ve cümle hâline dönüştürülmesi anlamına gelmektedir.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram aşağıdakilerin hangisidir?


Hizmet çizelgesi

Hizmet tretmanı

Hizmet senaryosu

Hizmet resmi

Hizmet çerçevesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın II. Dönemi ( Satışa Yönelik Dönem ) özelliklerinden biridir ?


Kitlesel üretimde önemli artışlar görülmektedir

Rekabet yoğunlaşmaya ve sertleşmeye başlamaktadır

İşletmeler topluma karşı sorumluluk duymaya başlamıştır 

Tüketici hakları ve tüketicinin korunması gündeme gelmiştir

Arz ilk kez talebi aşmıştır 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinin tesis dışı fiziksel kanıtları arasında yer almaz?


Tesisin mimarisi ve dış görünümü

Dış alanları

Peyzaj alanları

Otopark

Ekipman


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turistik ürünün yaşam süreçlerinden biri değildir ?


Pazara giriş

büyüme 

olgunlaşma

düşme

Tutunma


10.Soru

Turizm işletmelerinde ürün tutundurması amacıyla tercih edilen araçlardan biri değildir?


Halkla ilişkiler

Satış tutundurma

Doğrudan pazarlama

Reklam

İmaj


11.Soru

Turizm işletmelerinin müşterilerine ürünlerini aracılar kanalıyla yaptığı dağıtım kanalı nedir?


Ayrıcalıklı dağıtım

Doğrudan dağıtım

Seçici dağıtım

Dolaylı dağıtım

Merkezi dağıtım


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tesis dışı fiziksel kanıtlardandır?


Hava kalitesi

Personelin kılık kıyafeti

Otopark alanı

Broşürler

Asansörler


13.Soru

I. Sosyal tabakalar

II. Yaş

III. Eğitim durumu

IV. İklim

Yukarıdakilerden hangileri demografik çevre unsurları arasındadır?


I ve II

II ve IV

I ve III

III ve IV

II ve III


14.Soru

Aşağıdaki demografik çevre unsurları ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


Kalkınmış ülkelerde bekâr yaşayanların sayısının düşük olması

Yaş faktörünün turizm türlerini etkilememesi

Gelişmiş ülkelerde turizme katılma yoğunluğu bakımından erkeklerle kadınlar arasında büyük bir ayrılık görülmemesi

Geleneksel aile yapısının yaygın olduğu ülkelerde, erkeklerin kadınlara göre daha
az yolculuk yapması

Mesleğin, bireylerin tatil yapma zamanlarını etkilememesi


15.Soru

Turizm işletmelerinin yeni bir turizm ürününü pazara sürerken veya yeni bir pazara açılırken, uzunca bir süre belirli bir fiyat düzeyinden satış yapmaya devam ederek pazarda tatmin edici bir pay elde etme amacı güttüğü fiyatlama amacı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Rekabeti karşılamak

Savunmak

Kar elde etmek

Mevcut durumu korumak

Turizm pazarına nüfuz etmek


16.Soru

Bir hizmet sektörü olan turizmde hizmeti sağlayan, hizmeti alan ve hizmeti paylaşanlar aşağıdakilerden hangisidir?


İşletme sahipleri

Tüketici

İnsan

Üretici

Tedarikçiler


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turistik ürünün özelliklerinden biri değildir?


Gerçekleşen Tüketimin Soyut Olması

Turistik Ürünün Arzının Kısa Dönemde İnelastik Olması

Arzın Aşırı Esnek Olması

Tüketim Yerinin Farklı Olması

Turistik Ürünün Stok Edilememesi


18.Soru

Mal ve hizmeti satın alma kararı veren, bunun karşılığında da bedel ödeyen ve bu sayede de
işletmeleri finanse eden kimseye ne ad verilir ? 


Üretici

Tüketici

Aracı

Pazarlamacı 

Tedarikçi


19.Soru

Anma, kutlama, bayramlaşma, eğitim, ödül verme vb. toplantıların düzenlenmesi hangi tutundurma faaliyeti kapsamında değerlendirilmektedir?


Duyurum

Satış Tutundurma

Reklam

Kişisel Satış

Halkla İlişkiler


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinde müşteri tatminini yaratan en önemli nedenlerdendir?


İşletmenin kar elde etmesi

Rakip firmalar ile iyi ilişkiler

Çalışan memnuniyeti

Yönetici memnuniyeti

Bürokrasinin azalması