Turizm Pazarlaması Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Pazarlamacıların belirlenen pazarlama programlarıyla hedef bölümlere ulaşabilme derecesini açıklayan, pazar bölümünün değerlendirilmesinde kullanılan ölçüt hangisidir?


Tanımlanabilirlik

Süreklilik

Ulaşılabilirlik

İstikrarlılık

Uygulanabilirlik


2.Soru

Aşağıdaki pazarlama karması unsurlarından hangisi rekreasyon sporları turizmi kapsamında ele alınmıştır?


Programlama

Ortak çalışma

Ürün paketleme

Fiziksel kanıtlar

Turizm kaynakları


3.Soru

"Pazarlama karar vericileri için gerekli olan bilginin toplanması, ayrılması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve ilgili kişilere ulaştırılması için insanlardan, araçlardan ve süreçlerden oluşur" ifadesi hangi kavramı tanımlamaktadır?


Pazarlama karması

Pazarlama bilgi sistemi

Pazarlama araştırması

Pazarlama kanalları

Hedef pazar


4.Soru

Pazar bölümleme stratejisinin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?


Satışları arttırmak

Pazar payını genişletmek

Rekabetçi konumunu güçlendirmek

Müşteri ihtiyaçlarına daha iyi hizmet etmek

İşletmelerin amaçlarına ulaşmalarını kolaylaştırmaktır


5.Soru

Pazarlama araştırması sonucu genel müdüre verilecekse, bu rapora ne ad verilir?


Genel rapor

Teknik rapor

Özet rapor

Detaylı rapor

Aylık rapor


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anket yönteminin uygulama türlerinden değildir?


Kişisel görüşme

Telefonla yapılan anket

Mektupla anket

Direkt gözlem

İnternet yoluyla yapılan anket


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerden veri toplamada kullanılan ikinci elden verilerden biri değildir?  


Kar ve zarar cetvelleri

Bilanço

Alacak hesapları

Sipariş kayıtları

Anketler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen, sosyal medyanın tüketici karar süreçlerine etkilerinden biri değildir?


Tüketiciler tarafından oluşturulan içeriklerin önemli bir bilgi kaynağı olarak kullanılması

Tüketicilerin, daha önce deneyim yaşayan tüketicilerin görüş ve önerilerinden faydalanması

Turistik tüketicilerin alternatifleri değerlendirme aşamasında internetten faydalanması

Tüketicilerin sosyal medya üzerinden edindikleri bilgilerle tatil alışveriş kararlarını değiştirmemesi

Tüketicilerin sosyal medya aracılığıyla bilgi araması ve bu bilgileri kullanması


9.Soru

Turizmde kitlesel üretimin ilk uygulayıcısı olarak kabul edilen ____________ 1952 yılında yaygınlaşmaya başlamıştır.


Holiday-Inn otelleri

British Airways

McDonald’s fast-food  işletmeleri

Dünya Turizm Örgütü

Pan-Amerikan Havayolları


10.Soru

Modern pazarlamanın babası olarak bilinen pazarlamacı aşağıdakilerden hangisidir?


Adam Smith

Philip Kotler

Winslow Taylor

Max Weber

Henry Ford


11.Soru

Olimpos’da ağaç evlerde konaklamak isteyen bir turistin, buraya bizzat gitmesi gerekmektedir.

Yukarıda verilen örnek turistik ürünün hangi ürün özelliğindendir?


Tüketim yerinin farklı olması

Tüketimin soyut olması

Arzının kısa dönemde inelastik olması

Talebin aşırı esnek olması

Talebin zaman ve mekân içinde yoğunlaşması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümünün değerlendirilmesinde kullanılan ölçütlerden değildir?


Tutarlılık

Süreklilik

Ulaşılabilirlik

İstikrarlılık

Uygulanabilirlik


13.Soru

Borden'e göre pazarlama karması elemanları olarak kaç tane unsur bulunmaktadır?


12

19

22

24

26


14.Soru

Web 1.0 da yer alan HTML kodlu kişisel web siteleri Web 2.0 da hangi uygulama tarzına dönüşmüştür?


İçerik yönetimine

Blog

Statik reklama

Resimlere

mp3.com'a


15.Soru

Pazarlama bilgi sistemi kimleri bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır?


Çalışanları

Müşterileri

Yöneticileri

Öğrencileri

Devlet memurlarını


16.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Pazarlama Bilgi Sistemini oluşturan alt sistemlerden biri değildir?


İç raporlama alt sistemi

Dış raporlama alt sistemi

Pazarlama istihbaratı alt sistemi

Pazarlama araştırması alt sistemi

Analitik pazarlama alt sistemi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi destinasyon pazarlaması örgütlerinde sosyal medya pazarlamasının kullanım amaçlarından biri değildir?


Referans olmak

Fotoğraf ve video paylaşımını sağlamak

Çok konuşulan yeni destinasyon deneyimi hikayeleri yaymak

Ağızdan ağıza iletişim oluşturmak

Geri bildirim almak


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmalarının sorumluluk alanlarından biri değildir?


Pazar potansiyeli tahmini

Pazar payı analizleri

Satış analizleri

Yatırım kararı

Rakip analizleri


19.Soru

Turizm açısından bakıldığında aşağıdakilerden hangisi bloglar arasında yer almaz?


Bireysel bloglar

İş birlikçi bloglar

Kurumsal bloglar

Gezgin blogları

Geleneksel medya blogları


20.Soru

Aşağıdakilerin hangisi hizmet-kar zinciri öğelerinden birisi değildir?


Çalışan tatmini

Çalışan bağlılığı

Müşteri tatmini

Müşteri sadakati

Örgütsel sinizm