Turizm Pazarlaması Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi konumlandırma için önemli anahtarlardan biridir?


Konumlandırma, taktiksel bir aktivitedir

Konumlandırma, rekabetçi avantaj getirmez ve kısa sürelidir.

Konumlandırma, şimdiye yöneliktir.

Algılamayı yönetme ile ilgilidir.

Ürün/marka imajı, ürün konumlandırma sürecinin başında oluşur.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm pazarlamasında duyurum faaliyetlerini yürütmek için işletmelerin genellikle yararlandıkları çabalardan biri olamaz?


Basın bildirisi

Kişisel satış

Basın konferansı

Eğitici turizm turları

Turizmle ilgili belgesel film gösterimleri


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi veri toplama sürecinde işletmenin yararlanabileceği işletme dışı veri kaynaklarından biridir?


Endüstri ve ticaret kurumlarının yayınları

İşletme bilançosu

Kar ve zarar cetvelleri

Alacak hesapları

Müşteri siparişlerine ilişkin kayıtlar


4.Soru

Pazarın yaş, cinsiyet, ailenin büyüklüğü ve türü, gelir ve eğitim düzeyi, ırk ve milliyete göre bölümlenmesi hangi bölümleme türüne örnektir?


Rekabetçi Bölümleme

Demografik Bölümleme

Psikografik Bölümleme

Stratejik Bölümleme

Demografik Bölümleme


5.Soru

Hizmet pazarlamasının yapısı gereği üretildikleri yerde tüketilmemesi ve stoklanamaması özellikle hangi hizmet pazarlama karması ile ilgilidir?


Süreç

Fiziksel kanıtlar

Ürün

Fiyat

İnsan


6.Soru

Sanal dünyada kullanıcıların her özelliğine kendilerinin karar verdikleri karakterler yarattığı, 2003 yılında oluşturulmuş internet tabanlı sanal dünya aşağıdakilerden hangisidir?


LinkedIn

Second Life

Google +

Digg

StumpleUpon


7.Soru

Pazarlama araştırmasının bazı durumlarda pazarlama yöneticisi için çok doğru bilgiler sağlayamamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetici ile araştırmacı arasındaki iletişim eksikliği

Yönetici ile araştırmacı arasındaki rekabet

Yöneticinin araştırmaya önem vermesi

İç raporlama sisteminin yetersizliği

Analitik pazarlama sisteminin etkili olması


8.Soru

Müşterilerle doğrudan temasın gerçekleşmediği ancak hizmetin üretilmesi ve
sunulması açısından gerçekleştirilmesi gereken ve müşteriler tarafından aslında görülmeyen işlemleri içeren süreçlere ne ad verilir?


Dikey süreçler

Yatay süreçler

Ön alan süreçleri

Arka alan süreçleri

Hizmet üretim süreçleri


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin yararlarından değildir? 


İşletme yöneticilerinin günlük sorunlarla uğraşmasını sağlar

Yöneticilerin moralini ve verimliliklerini arttırır

Beklenmedik olaylar karşısında daha hazırlıklı olmaya yardımcı olur

Planlamaya yönelik çalışmaları kolaylaştırır

Yönetici ve personeller için eğitim işlevi görür


10.Soru

Pazarlamanın gelişimi tarihsel süreç açısından kaç dönem içinde değerlendirilmektedir?


1

2

3

4

5


11.Soru

Kullanım düzeyi, bağımlılık düzeyi ve satın alma ihtiyaçlarıyla ilgili pazar bölümleme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Demografik bölümleme

Davranışsal bölümleme

Psikolojik bölümleme

Coğrafik bölümleme

Psikografik bölümleme


12.Soru

Kullanıcıların her özelliğine kendileri karar verdikleri karakterler yarattığı,
avatarlar oluşturduğu ve yaratılan bu karakterin uygulamanın içinde âdeta ikinci bir hayat yaşar gibi beslendiği, tükettiği, çalıştığı, uyuduğu ve ilişki kurduğu sanal dünyaya ne ad verilir?


TripAdvisor

Foursquare

Vimeo

Second Life

Tripit


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm alanında kullanılan bloglardaki ana gruplardan biri değildir?


Bireysel bloglar

İşbirlikçi bloglar

Kurumsal bloglar

Uluslararası bloglar

Geleneksel medya blogları


14.Soru

İşletme tüm müşteri gruplarına, ürettiği bütün ürün çeşitleri ile hitap ediyorsa hangi hedef pazar seçme stratejisini kullanıyordur?


Tek Pazar Bölümüne Yoğunlaşma

Seçici Bölümlendirme

Üründe Uzmanlaşma

Pazarda Uzmanlaşma

Tüm pazarı hedefleme


15.Soru

Pazarlama karması kavramı ne zaman tartışılmaya başlanmıştır?


1920

1935

1948

1960

1972


16.Soru

Tüketicilerin işletme tarafından sunulan mal ve hizmet kalitesini nasıl algıladıkları konusunda yoğunlaşan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketici ihtiyaçları araştırması

Tüketici beklentileri araştırması

Tüketici anketleri

Benzer sektör araştırmaları

Tüketici algıları araştırması


17.Soru

I. Bölümler tanımlandığında, pazarlamacılar her bir bölümdeki müşterilere ilişkin daha fazla bilgiyi araştırmalıdırlar. ? II. Karar vericiler, müşterilere yönelik bu kapsamlı analize, gereksinimleri daha iyi karşılamak için gerek duyarlar. ? III. Bu aşamada bölümler arasında olduğu kadar her bir bölüm içindeki müşteriler arasındaki benzerlikleri açıklayan nitelikler tanımlanmalıdır. IV. Bu aşamada müşteri standartları oluşturulur ve bu standartlara göre yaşam biçimi şekillerini, ürün niteliklerine yönelik tutumları, markaları, marka tercihlerini, ürün kullanım alışkanlıklarını, coğrafik konumu ve demografik nitelikleri kapsar. Yukarıdaki maddelerden yola çıkarak pazarlama yöneticilerinin izlemesi gereken karar süreçlerinden hangisine ulaşılır?


Amaçları tanımlamak

Pazarlama bölümlerinin temellerini tanımlamak

Spesifik Pazar bölümlerinin seçimi

Her bir bölüm için ilgili müşteri profilleri geliştirmek

Olası Pazar payını tahmin etmek


18.Soru

1960’larda askeri amaçlı bilgisayarların birbiriyle iletişimini sağlamak amacıyla geliştirilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?


TÜBİNET

ARPANET

SANTANET

WİKİNET

HTML


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ile birlikte yapay zekanın sanal ortama girmesi beklenmektedir?


Web 1.0

Web 2.0

Web 3.0

Web 4.0

Web 5.0


20.Soru

Seçeneklerden hangisi destinasyon pazarlaması örgütlerinde sosyal medya pazarlaması kullanım amaçları arasında yer almamaktadır?


Fotoğraf ve video paylaşımını sağlamak

Güncel olay ve kampanyaları yaymak

Kullanıcı tarafından yaratılan içerikler oluşturmak

Ağızdan ağıza iletişim oluşturmak

Ücretlerin düşmesini sağlamak