Turizm Pazarlaması Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içsel pazarlama kapsamında ele alınmaz?


Tur operatörü

Otel yöneticisi

Resepsiyonist

Müşteri

Aşçı


2.Soru

Gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştirerek gerçek sahnenin zenginleşmesini sağlayan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?


Sanal gerçeklik

Web 2.0

Artırılmış gerçeklik

Sosyal medya

Bloglar


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi verilerin doğru yorumlanabilmesi için dikkat edilecek unsurlar arasında yer almaz?


Araştırma amaçları ve karmaşık olmayan analiz ilkeleri ön planda tutulmalıdır

Ortalamalara güvenilmelidir

Küçük örneklerin sınırlamalarından sakınılmalıdır

Olaylar ve fikirler birbirinden ayırt edilmelidir

Küçük örneklerin sınırlamalarından sakınılmalıdır


4.Soru

Bir sosyal medya stratejisi geliştirmenin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?


Markanın sosyal grafiğinin oluşturulması

Marka hakkında konuşulanların dinlenmesi

İçeriğin analiz edilmesi

Amaçların ve ölçüm kriterlerinin belirlenmesi

Sosyal grafik üzerindeki önemli etkileyicilerin belirlenmesi


5.Soru

1964’te pazarlama karması unsurlarından ilk söz edenlerden biri olup ve bunları 12 unsur şeklinde açıklayan kimdir?


James Culliton

Neil H. Borden

McCarthy

J. Swartz

P.Kotler


6.Soru

K. Traynor 1985 yılında 4P pazarlama karması elemanlarına hangi eleman/elemanları eklemiştir?


İnsan, güç

Araştırma

Paketleme

Süreç, kalite

Koruma, bağlantı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizmin sosyo-kültürel trendleri kapsamında değerlendirilemez?


Turizm çalışanlarının ülkeleri

Turizm türleri talepleri

Turistlerin demografik özellikleri

Turizmdeki pazar bölümlendirmeleri

Turizmdeki sanal gerçeklik uygulamaları


8.Soru

Piyasada fiyatların farklı sebeplerden dolayı artmasına ne ad verilir?


Enflasyon

Devalüasyon

Stagfülasyon

Deflasyon

Zam


9.Soru

Davranışları izleyerek gerekli kayıtları gerçekleştirme işini kişilerin yaptığı veri toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Kişisel görüşme

Telefonla yapılan anket

İnternet yoluyla yapılan anket

Direkt gözlem

Mekanik gözlem


10.Soru

Web 2.0 teknolojisi her bir İnternet kullanıcısı için nasıl bir yapı oluşturmuştur?


Sanal okuyucu

Veri indirici

Değerlendirici

Gözlemci

İçerik yaratıcı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde pazarlama bilgi sisteminin alt sistemleri tam olarak verilmiştir?

I. İç raporlama alt sistemi

II. Pazarlama istihbaratı alt sistemi

III. Pazarlama araştırması alt sistemi

IV. Analitik pazarlama alt sistemi


I,II,III ve IV

I,II,IV

I,III,IV

II  ve IV

II,III ve IV


12.Soru

Pazar bölümlendirmede hareket noktası hangisidir?


Pazarın karmaşıklığı

Pazarın ölçüsü

Pazarın gelişme hızı

Üretici tercihleri

Pazardaki müşteri tercihleri


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi destinasyon pazarlamasına ilişkin pazarlama karması ögelerindendir?


Performans inceleme

Turistik ürün

Destekler

Üretim elemanları

Pazar araştırması


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç raporlama sisteminin diğer adıdır?


Pazarlama bilgi sistemi

Muhasebe bilgi sistemi

Analitik bilgi sistemi

Öğrenme bilgi sistemi

İnsan kaynakları bilgi sistemi


15.Soru

Mevcut ve potansiyel müşteriler ile düzenli ilişkiler kurmak için en fazla kullanılan araştırma yöntemi hangisidir?


Müşteri şikayetlerinin incelenmesi

Personel araştırması

Tüketici panelleri

Benzer sektör araştırmaları

Aracılarla ilgili araştırma


16.Soru

Turizm hizmetleri süreçleri gözönüne alındığında çamaşır yıkama hangi kapsamda ele alınır?


Dikey sureç

Arka alan süreçleri

Temel süreçler

Hizmet sunumu süreci

Yatay süreç


17.Soru

Pazarlama araştırması kaç farklı şekilde yürütülebilir?


5

4

3

2

1


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde pazarlama araştırmasını da etkileyen, tüketicileri 7/24 aktif olan bir bilgi yoluna sürükleyen etmenler arasında sayılamaz?


İnternet

Teknolojik yenilikler

Mobil araçların yaygınlaşması

Küreselleşme

Ücretli izinlerin artması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya platformlarından birisidir?


Bloglar

İnternet siteleri

Üç boyutlu sanal gezi siteleri

Ansiklopedik içerikler

Arama Motorları


20.Soru

Turizm sektöründe hizmeti sağlayan, hizmeti alan ve hizmeti paylaşanın insan olması, turizm sektörünün hangi özelliğini belirtmektedir?


Turizm hizmetlerinin birbirine bağımlılığı

Turizm hizmetlerinin dokunulmazlığı

Turizm hizmetlerinin emek-yoğun üretime dayalı olması

Turizm hizmetlerinin stoklanamazlığı

Turizm hizmetlerinin sahipsizliği