Türk Dili 1 Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kâşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında başlanıp 1077 yılında tamamlanmış, 7000’den fazla Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmekle kalınmayıp şiirlerle, atasözleri ve deyimlerle örneklendirilerek zenginleştirilmiş, Türk kültürünün hazinesi olarak değerlendirmiştir.Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?


Kutadgu Bilig
Dîvânü Lügâti’t Türk
Atebetü’l-Hakâyık
Dîvân-ı Hikmet
Mukaddimetü’l-Edeb

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düz-dar bir ünlüdür?


e
u
ı
ö
e

3.Soru

Türkçe yapı bakımından aşağıdaki hangi sınıfa dahildir?


İzole

Çekimli

Bükünlü

Bitişken

Yalınlayan


4.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kırpma yoluyla yapılmış bir sözcük bulunur?


Kolunda jilet dövmesi bulunan biri bize doğru yaklaşıyordu. 

Bu tümce yanlıştır. 

Yeter artık, baydın. 

AB'ye giriş başvurusunun üzerinden on beş sene geçti. 

Çarpışmaktan on beş santimle kurtulduk. 


5.Soru

“Görüş, tokalaş” örneklerindeki gibi -ş- veya –ış- eki alrak türetilen eylemin iki veya daha fazla öznesinin bulunduğuna, eylemin karşılıklı veya birlikte yapıldığına işaret eden çatı aşağıdakilerden hangisidir?


Edilgen çatı

Olumsuzluk çatısı

Dönüşlü çatı

İşteş çatı

Kuvvetlendirme çatısı


6.Soru

I. Türkçenin Farsçaya ait bir kelimeyi sistemine dâhil etmesi örnek olarak verilebilir.
II. En sık rastlanan dil ilişkisi olarak değerlendirilir.
III. Alıntı olarak adlandırılabilir.
IV. Benzerlikler arasında rastlantı yoktur, hepsi ödünçlemeden kaynaklanmaktadır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi kopyalama ile ilgili olarak doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I, IV

I, II, III

II, III, IV


7.Soru

Adları çeşitli yönlerden niteleyen ve belirten sözcüklere ne isim verilmektedir?


Ad
Sıfat
Zamir
Zarf
Edat

8.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi, Türkçe kökenli sözcüklere ilişkin geçersiz bir bilgidir?


Türkçe kökenli sözcüklerdeki /c, f, ğ, h, v/ ikincil ünsüzlerdir.

Türkçe kökenli sözcüklerde “j” harfi bulunmaz.

Yumuşak g (ğ) sesi, Türkçeye aykırı bir ünsüzdür.

Sözcük sonunda /b, c, d, g·, g/ ünsüzleri bulunmaz.

Yansıma sözcüklerde “j” sesi yer alabilir.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Germen dillerinden biri değildir?


Almanca

İngilizce

Tibetçe

Danca

Norveççe


10.Soru

"Biri bağımsız biçim birim olmaz üzere, en az iki biçim birimden oluşan yani bir veya daha fazla ek alan kök biçim birimleridir." Yukarıda tanımı yapılan biçim bilgisi kavramı hangisidir?


Ek
Kök
Gövde
Taban
Eklenme

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Türk yazı dilinin ailesinin konuşur sayısı bakımından en büyük dilidir?


Türkiye Türkçesi

Kıbrıs Türkçesi

Anadolu Türkçesi

Rumeli Türkçesi

Azeri Türkçesi


12.Soru

Osmanlı Türkçesinin başlangıcı olarak hangi yüzyıl kabul edilmektedir?


XIII. yy

XIV. yy

XV. yy

XVI. yy

XVII. yy


13.Soru

"Bugün çok yoruldun, biraz dinlen." cümlesindeki fiil çatısı aşağıdakilerden hangisidir?


Edilgen çatı
İşteş çatı
Ettirgen çatı
Sıklık çatısı
Dönüşlü çatı

14.Soru

Doğrudan dille ilgili olmayan ancak dili etkileyen siyasal, kültürel vb. gelişme ve değişmelere ne ad verilir?


Dil gelişimi

Dil içi gelişim

Alfabe

Kültür- sanat

Dil dışı gelişim


15.Soru

Türemiş karmaşık sözcüklerin yapısının yani sözcüğü oluşturan sözcükten daha küçük biçim bilgisel ögelerin diziliş, bir araya geliş biçimlerinin bir tür sözcük sentaksının (söz dizimi) araştırılması aşağıdaki seçeneklerin hangisini ifade eder? 


Çekim Ekleri

Yapım Ekleri

Çoğul Ekleri

Sözcük Yapımı

Cümlenin Öğeleri


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçedeki ünlü harflerden biri değildir?


a

e

o

ü

b


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin tanımlarından biri değildir?


Dil bir sistemdir

Dilin üretim yetisi sınırlıdır

Dilde nedensizlik ilkesi esastır

İlkel dil gelişmiş dil ayrımı yoktur

Dil toplumsal katmanlara göre değişir


18.Soru

büt- > bit-, üçün > için, töpö >tepe, tüz- > diz- kapu>kapı

Yukarıda verilen örneklerde hangi ses olayı gerçekleşmiştir?Ünlü yuvarlaklaşması

Art damaksıllaşma

Ünlü birleşmesi

Ünlü düzleşmesi

Ünlü benzeşmesi


19.Soru

"Özgüveni yüksek ve sevimli biriydi. Fakat korkuları veya yaralarından ötürü huzursuzdu." cümlesinde kaç adet bağlaç vardır? 


1

2

3

4

5


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesi döneminde Eski Oğuz Türkçesine ait eserler veren önemli isimlerden değildir? 


Sultan Veled 

Yunus Emre 

Ali Şir Nevâyî

Şeyyad Hamza

Aşık Paşa