Türk Dili 1 Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi karşıt anlamlı kelime grubuna girmez?


beyaz-siyah
al-kırmızı
gece-gündüz
İyi-kötü
güzel-çirkin

2.Soru

I. Ding-Dong KuramıII. Güneş Dil KuramıIII. Yansıma KuramıIV. Soru KuramıV. Etkinlik KuramıHangileri dillerin kökenini açıklamaya çalışan kuramlar arasında sayılmaktadır?


Yalnız I
Yalnız III
I-IV-V
III-V
I-II-III

3.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eklenmelerdeki benzeşmeye örnektir?


Onlar

Yüzbaşı

Doktor

Çocuklar

Pskiyatri


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir dil topluğunda söyleyiş, yazım ve sözvarlığı vb. belirli alanlarda ortak ve resmî kabulün sağlanmasıdır?


İlkel dil

Ölçünleştirme

Değişke

Gösterge

Gönderge


5.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi bulunmamaktadır?


Her tarafı sararmış yapraklarla doluydu.

Ömrüm oldukça seni unutmayacağım.

Bitmez dertlerim var benim.

Davet için eve yeni eşyalar aldı.

Arakadaşlarla akşamları yürüyüşe çıkarız.


6.Soru

Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda, başka bir sözcüğün yerine kullanılan sözlere ne ad verilir?


Benzetme

Terim

Mecaz 

Aktarma

Argo


7.Soru

"Dil ailesinin tarihî gelişim sürecinde kuramsal olarak var olduğu düşünülen en eski şeklidir." 

Yukarıda tanımı yapılan dil türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ana dil

Ara Dil

Diyalekt

Ölçünlü dil

Yazıclı dil


8.Soru

Türk yazı dilleri ailesinin konuşur sayısı bakımından en büyük dili aşağıdakilerden hangisidir?


Uygur Türkçesi

Altay Türkçesi

Kıpçak Türkçesi

Türkiye Türkçesi

Sayan Türkçesi


9.Soru

İki sessizlik periyodu arasındaki konuşmaya ne denir?


Vurgu

Sözce

Tonlama

Ara

Durak


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin yapım eklerinden biri değildir?


Addan ad yapma eki

Addan eylem yapma eki

Addan zarf yapma eki

Eylemden ad yapma eki

Eylemden eylem yapma eki


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünlüleri birbirine bağlayan yardımcı seslerden biridir? 


z
t
m
g
y

12.Soru

I- Dilde nedensizlik ilkesi esastır.

II-Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

III- Dil, toplumsal katmanlara göre değişir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri bilimsel bakımdan dilin özellikleri arasında sayılır?

 


Yalnız I

I-II

I-III

II-III

I-II-III


13.Soru

Bir dilin sözlü ve yazılı farklı biçimleriyle (lehçe, ağız vb.) karma dillerin ve sözel olmayan dillerin tamamı veya herhangi biri, aşağıdakilerden hangi terimle tanımlanır?


Gönderge
Gösteren
Değişke
Gösterilen
Gösterge

14.Soru

TDK'nın tanımlamasında: 1. Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim, 2. mecaz. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim’ olarak açıklanan dil ile ilgili terim aşağıdakilerden hangisidir? 


Argo ve Jargon

Ana Dil

Diyalekt

Ölçünlü Dil

Şive


15.Soru

Tarihi bilinen ilk Türkçe yazılı belge aşağıdakilerden hangisidir?


Köktürk yazıtları

Çoyr yazıtları

Kutadgu-Bilig

Lugati’t Türk

Dede Korkut hikayeleri


16.Soru

Aşağıda verilen dil tanımlarından hangisinde özellikle yalnızca insana özgü olduğunun vurgusu yapılmaktadır?


Dil, insanların meramlarını anlatmak için kullandıkları sesli işaretler sistemidir.

Dil, sınırlı anlamın sınırsız kullanımıdır.

Dil, ülkülerin, duyguların ve arzuların isteyerek üretilen simgeler yoluyla aktarılmasını sağlayan içgüdüsel olmayan iletişim yöntemidir.

Dil, zihnin birikimlerinin temsilidir.

Dil, kendi düşüncelerini sesin yardımıyla, özne ve yüklem aracılığıyla anlaşılır duruma getirmektir.


17.Soru

"Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kültürleme

Kültürlenme

Kültürleşme

Kültür

Dil


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dillerin nasıl doğduğuna ilişkin yürütülen kuramlardan biridir?


Güneş-ay

Yansıtma

Ping-pong

Tek Köken

Noktalama


19.Soru

I) Söyleyiş ses bilgisi: Konuşurlar sesleri nasıl üretir?

II)Akustik ses bilgisi: Sesler havada nasıl yol alır?

III)İşitsel ses bilgisi: Dinleyenler sesleri nasıl algılar?

Konuşma seslerinin üretimini ve algılanması yukarıdaki aşamalardan hangisi/hangileri ile ilgilidir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


20.Soru

Isim fiiler, eylemlerin herhangi bir zamana, sayıya ya da kişiye bağlı olmayan ve sözlüklerde madde başı olarak yer alan biçimleridir. Hangisi bir isim fiil değildir?


Bilme

Görmek

Koşarak

Yıkanmak

Biliş