Türk Dili 1 Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ünsüzlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Türkçede iki ünsüz hatta üç ünsüz yan yana gelebilir.

Sözcük kökünde ya da hece sonunda yan yana üç ünsüz bulunmaz.

Yazılışta söz başında iki ünsüz bulunan sözcükler Türkçe kökenlidir.

Çok heceli sözcüklerin sonunda -p bulunmaz.

Sözcük ya da hece sonunda belirli ünsüz çiftleri bulunabilir.


2.Soru

Daha çok Budist Uygurlar tarafından kullanılan ve Budizm’le ilgili eserler yazılan Hindistan kökenli bir yazı sistemidir. Din dolayısıyla kullanılan alfabelerdendir. Hintçeden Budizm ile ilgili kitapların Türkçeye tercüme edilmesi sebebiyle Uygurlara gelmiş, ancak Türkçe için kullanışlı olmadığından yaygınlaşıp benimsenmemiş olan alfabe aşağıdakilerden hangisidir?


Mani Alfabesi

Brahmi Alfabesi

Tibet Yazısı

Süryani Alfabesi

İbrani Alfabesi


3.Soru

Parçalar üstü ses birimlerinden biri olan durak nedir?


Konuşma esnasında sözcükler, sözcük öbekleri vaya cümleler arasında verilen kısa aralıklardır.
Konuşmacının o an içinde bulunduğu psikolojik durum hakkında bize bilgi veren tonlama biçimidir.
Sözcük sonundaki yer alan ses ile ek başında bulunan ünsüz arasındaki ses benzeşmesidir.
Sözcüğün özgün biçiminde bulunmayan bir ünlünün sonradan çeşitli nedenlerle ortaya çıkmasıdır.
Sözcüğü oluşturan ünlülerden birinin çeşitli nedenlerle kaybolmasıdır.

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe kökenli sözcüklerde bulunmayan bir ünsüzdür?


v
g
ğ
h
j

5.Soru

I. Değişik Türk topluluklarına ait yeni yazıtlar bulunmaktadır. II. Tonyukuk adına 725-726 yıllarında bir yazıt dikilmiştir. III. Köl Tigin'e ait olan yazıt 732'de dikilmiştir. IV. Bilge Kağan yazıtı 735'te dikilmiştir.Türklerin kendi yazdıkları belgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III
II, III
III, IV

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siyasal bakımdan dil türlerinden biridir?


Argo

Resmî dil

Uluslararası dil

Ölçünlü dil

Ana dil


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses olaylarının özelliklerinden değildir?


Seslerin Özellikleri ve İşlevleri

Tarihsel süreç

Nedensiz Ön Damaksıllaşmalar

/c, ç, ş, y/ Ünsüzlerinin Ön Damaksıllaştırıcı Etkisi

Geniş Orta Hece Ünlüsünün Düşmesi


8.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde süreklileşme  örneği vardır?


tuzsuz

onlar

binbaşı

vicdan

öfke


9.Soru

Yeni sözcüklerin yapımında çok kullanılan veya çok sayıda sözcükte bulunan eklere ne ad verilir?


Yapım ekleri

İşlek ekler

Çekim ekleri

Ön ekler

İç ekler


10.Soru

I. Kültürün o sözleri dillendirmesine izin vermemesi II. Konuşulduğunda toplumun zarar görmesi III. O kelimelerin toplumda olmaması IV. Topluma uğursuzluk getireceği düşüncesi V. İnançlardan kaynaklı anlayışlarYukarıdakilerden hangileri tabu ve örtmece sözlerin ortaya çıkmasının nedenleri arasında yer alır?


Yalnız III
Yalnız V
I ve II
III, IV ve V
I, II, IV ve V

11.Soru

Biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yani
bir veya daha fazla ek alan kök biçim birimlere ne ad verilir?


kök

yapım eki

gövde

taban

çekim eki


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski yazılı belge niteliği taşımaktadır? 


Orhun Kitabeleri 
Göktürk Yazıtları
Kiş Tableti 
Hitit Yazıtları 
Esik Kurganı

13.Soru

'dirlik' sözcüğündeki ses olayı aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?


binbaşı

ilerlemek

anne

kolektif

öfke


14.Soru

I. Kıpçak Türklerinin yazı dilidir

II. En önemli eser Avrupalılar tarafından yazılmış olan Codex Cumanicus’dur. 

III. ABu dönemde Ermeni harfli dinî bir edebiyatta oluşmuştur

Yukarıda bahsedilen noktalar Türkçe'nin hangi dönemi içinde görülmektedir?


Hun dönemi

Eski Türkçe Dönemi

Orta Türkçe Dönemi

Kuzey Türkçesi

Doğu Türkçesi


15.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi addan ad yapma eki almamıştır?


Asalak

Belge

Kaplan

Tümsek

Ödlek


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde bağımlı biçimbirim bulunmaktadır?


Çocuklar
Masa
Merdiven
Fotoğraf
Berber

17.Soru

Bu nedenle hava akımının kesintili olduğu ünsüzlere süreksiz
ünsüzler, hava akımının sızdığı ünsüzlere ise sürekli ünsüzler adı verilir. Buna göre aşağıdaki ünsüzlerden hangisi süreksiz ünlüdür?


ç

f

ğ

h

m


18.Soru

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüz düşmesi olayı vardır?


daracık

minicik

biricik

gencecik

apaçık


19.Soru

Özgün söylenişlerinde veya yazılışlarında ikiz ünsüz bulunan sözcüklerin söyleyişte veya yazımda ünsüzlerden birinin düşmesine ne ad verilir?


Ünsüz Tekleşmesi

Süreklileşme

Eklenmelerdeki Benzeşme

Süreksizleşme

Hece Düşmesi


20.Soru

Aşağıdaki dillerden hangisi yalınlayan dillerdendir?


Yunanca

Macarca

Japonca

Vietnamce

Bengalce