Türk Dili 1 Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öznenin ve nesnenin durumuna göre çatıların sınıflandırılma şekillerinden değildir?


Öznel çatılar

Dönüşlü çatılar

Edilgen çatılar

İşteş çatılar

Ettirgen çatılar


2.Soru

Seçeneklerde yer alan sözcük-sözcük türü çiftlerinden hangisi doğru eşleştirilmiştir?


İleri-Eylem

Herkes-Sıfat

Veya-Ünlem

Gibi-Edat

Hey-Ad


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi titreşimsiz ünsüzlerdendir?


v, y
ç, p
m, r
n, v
b, c

4.Soru

‘Bilge Kağan Yazıtları’ Türkçenin hangi döneminde yazılmıştır?


Eski Türkçe dönemi
Orta Türkçe dönemi
Hun dönemi
Kuzey Türkçesi
Batı (Eski Oğuz) Türkçesi

5.Soru

"Bir dil topluluğunda söyleyiş, yazım ve söz varlığı vb. belirli alanlarda ortak ve resmi kabulun sağlanmasıdır."

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?


Ölçünleştirme

Betimleme

Yaygınlaştırma

Değiştirme

Uyarlama


6.Soru

Dilin tanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Dil insanlar arasında yazılı sürecin sonunda gelişmiş ve sistemleşmiş bir yapıdır.

İnsanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılır.

İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir sistemdir. 

Seslerden örülü fakat çok daha gelişmiş bir sistemdir.

Duydu, düşünce ve isteklerin aktarılmasını sağlayan çok yönlü bir sistemdir.


7.Soru

Öznenin ve nesnenin durumuna göre değişkenlik gösteren çatı kategorileri arasında sayılmayacak olan alt grup hangisidir?


Geçişli
Dönüşlü
Edilgen
İşteş
Ettirgen

8.Soru

İbrani Alfabesini hangi Türk topluluğu kullanmıştır?


Kıpçaklar

Uygurlar

Köktürkler

Hazarlar

Karahanlılar


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin akraba olduğu dillerden biri değildir?


Moğolca

Tunguzca

Korece

Japonca

Farsça


10.Soru

Türkçe hangi dil ailesine aittir?


Ural Dilleri

Altay Dilleri

Latin Dilleri

Germen dilleri

Afrika dilleri


11.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi dilin kültürle ilişkisini yansıtmaz?


Dil, sosyal yapının ve kültürün aynasıdır.
Maddi ve manevi kültürün içine giren bütün kavram ve sözcükler dilin içinde yer almaktadır.
Toplumun kültür değerleri kuşaktan kuşağa dil aracılığıyla aktarılır.
Toplumun kültür yapısı dilin yapısına bağlı olarak gelişir.
Dil ve kültür, ulusları birbirinden ayıran en temel ögelerdir.

12.Soru

Konuşma sesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Konuşma sesleri, ses yolu adı verilen gırtlaktan başlayıp burunda ve dudaklarda sona eren bir düzenek tarafından üretilir.

Konuşma sesleri üretim ve algılanma aşamalarından söyleyiş ses bilgisi "Konuşurlar sesleri nasıl üretir?" sorusuna cevap verir.

Konuşma sesleri üretim ve algılanma aşamalarından akustik ses bilgisi "Sesler havada nasıl yol alır?" sorusuna cevap verir.

Konuşma sesleri üretim ve algılanma aşamalarından işitsel ses bilgisi "Dinleyenler sesleri nasıl algılar?" sorusuna cevap verir.

Konuşma seslerinin büyük bir bölümü dünya dillerinde ortaktır.


13.Soru

I.  Dil, sınırlı anlamın sınırsız kullanımıdır.
II. Dil, kendi düşüncelerini sesin yardımıyla, özne ve yüklem aracılığıyla anlaşılır        duruma getirmektir.
III.Dil, zihnin birikimlerinin temsilidir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dilin tanımı kapsamına girer?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I,II ve III

I ve II


14.Soru

Bugünkü bilgilerimize göre Türkçenin metinlerle izleyebildiğimiz tarihi boyunca kullandıkları ilk düzenli, kuralları yerleşmiş yazı sistemi hangi alfabedir?


Köktürk alfabesi

Mani alfabesi

Soğut alfabesi

Uygur alfabesi

Arap alfabesi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "ö" ve "ü" ünlüleri ile ilgili doğru bir ifadedir?


Art ve düz ünlülerdir.
Ön ve düz ünlülerdir.
Geniş ve yumuşak ünlülerdir.
Ön ve yuvarlak ünlülerdir.
Dar ve art ünlülerdir.

16.Soru

Tuvaca, coğrafi, genetik ve tipolojik ölçütler esas alarak yapılan sınıflandırmada hangi Türk dili grubuna dahil edilir?


Güneybatı (GB), Oğuz Türkçesi

Kuzeybatı (KB), Kıpçak Türkçesi

Kuzeydoğu (KD), Sibirya Türkçesi
 

Halaçça, Argu Türkçesi

Güneydoğu (GD), Uygur Türkçesi


17.Soru

Sümerce ve Türkçe ilişkisinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi/ hangileri hakkında fikir edinmek mümkün olabilir?

I. Türkçe'nin yaşı

II. Türkçe'nin gelişimi

III. Türkiye Türkçesi

IV. Atatürk ve dil politikası


Yalnız I

Yalnız II

I, II, III ve IV

Yalnız III

I, II, III ve IV


18.Soru

Farsçadaki original biçimi “divar” olan sözcüğün Türkçede “duvar” biçiminde kullanılması hangi ses olayı ile açıklanabilir?


Ünlü Düzleşmesi

Ünlü Benzeşmesi

Ünlü Kısalması

Ünlü Yuvarlaklaşması

Ünlü birleşmesi 


19.Soru

Aşağıdaki dillerden hangisi Afroasya (Hami-Sami dilleri) arasında yer almaz?

 


Çad dilleri

Moğol dilleri

Berber dilleri

Kuşi dilleri

Omo dilleri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bakımdan dilin özelliklerinden değildir?


Günümüzde 2. yabancı dilin öğrenilmesi gerekliliktir.
Dilde nedensizlik ilkesi esastır
Dilin üretim yetisi sınırsızdır.
İlkel dil gelişmiş dil ayrımı yoktur.
Dil toplumsal katmanlara göre değişir.