Türk Dili 1 Ara 41. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ad soylu sözcüklerin yüklem olarak kullanılmasını, eylem cümlelerinde ise birleşik çekimler sağlayan eklere ne ad verilir?


Durum ekleri
İyelik ekleri
Soru ekleri
Çoğul ekleri
Ek eylemler

2.Soru

Seçeneklerde verilen ad durum eklerinin işlevi ve örneği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


 Bulunma durumu-evde

Yaklaşma/yönelme durumu-eve

 Araç durumu-evin

Eşitlik durumu-evce

Yalın durum-ev


3.Soru

Herhangi bir tabana eklenen yapım ekler aracılığıyla anlam ve/ veya tür bakımından farklı yeni sözcüklerin yapımına ne denir?


Birleştirme
Türetme
Kalıplaşma
Örnekseme
Kırpma

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bağımsız biçim birime örnek olarak verilebilir?


Uyuyor
Bahçede
Kızlar
Ağaçtan
Okul

5.Soru

Bir dilin lehçe, ağız vb. sözlü ve yazılı farklı biçimleri ile karma dillerin ve sözel olmayan dillerin tamamını veya herhangi birini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?


Söz Dizimi

Değişke

Semantik

Gösterge

Ölçün


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerle ilgili ses olaylarından göçüşmeye örnek olarak gösterilebilir ?


oltur>otur

öyük>höyük

lanet>nalet

kapı>gapı

barmak>parmak


7.Soru

Kremlin sözcüğünün Rusya Federasyonu yönetiminin yerine kullanılması anlam bakımından sözcük türlerinden hangisine bir örnektir?


Aktarma

Mecaz anlam

Yan anlam

Çağrıştırma anlamı

Yerlileştirme


8.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerdeki kelimelerin hangisinde eklenme olduğunda ünlü daralması görülmektedir?


Yiyor

Büyük

Güvercin

Yukarı 

Yürü


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzaklaşma belirten bir edat içerir?


güneş gibi

çocuklar ile

yarından itibaren

sınava ilişkin

ona rağmen


10.Soru

Konuşma sırasında sesin perdesinin değişmesiyle oluşan melodik perdeleme
ve dalgalanma aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?


Tonlama

Vurgu

Durak

Benzeşme

Daralma


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültürü oluşturan öğeler arasında yer almaz?


Mimari

El sanatları

Geleneksel kıyafetler

Araç-gereçler

Davranış kalıpları


12.Soru

"Oturmadınız mı?" cümlesinde bulunan çekim ekleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?


Geçmiş zaman-3. çoğul kişi-olumsuzluk
Geçmiş zaman-1. çoğul kişi-soru
Geniş zaman-2. çoğul kişi-soru
Olumsuzluk-geçmiş zaman-2. çoğul kişi-soru
Olumsuzluk-3. çoğul kişi-geçmiş zaman-soru

13.Soru

“Kızılderililer dilleri yerine İngilizce konuşmaya başladıkça gelişeceklerdir.” diyen biri dille ilgili aşağıdaki bilimsel değerlendirmelerin hangisine aykırı bir söylemde bulunmuş olur?


Dilde nedensizlik ilkesi esastır.

Dil bir sistemdir.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

Dil, toplumsal katmanlara göre değişmez.

İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur.


14.Soru

  1. Ötümlü 
  2. Diş 
  3. Ağız 
  4. Sürekli 
  5. Geniz

 Yukarıdaki ifadelerden hangisi “n” ünsüzü ile ilgili olarak doğrudur?


I, II

III, IV

II, III, IV 

I, II, IV, V 

II, III, IV, V


15.Soru

I.MalaycaII.ArapçaIII.KazakçaIV.İspanyolcaV.PortekizceYukarıdakilerden hangileri Latin dillerindendir?


I - II
I - III - IV
IV - V
I - IV - V
II - V

16.Soru

Kiril alfabesini kullanan ilk Türk soylu halk aşağıdakilerden hangisidir?


Altaylar

Çuvaşlar

Teleütler

Yakutlar

Şorlar


17.Soru

Hinduizm için kutsal dil olarak kabul edilen dil hangisidir?


Sanskrit

Prakrit

İbranice

Arapça

İngilizce


18.Soru

Biçim birimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Daha küçük birimlere ayrılamayan ses ve yapı yönünden anlamlı en küçük ögelerdir

Tek başlarına kullanılabilen biçim birimler bağımsız biçim birimlerdir.

Bağımlı biçim birimler (ek) ise tek başlarına kullanılamayan biçim birimlerdir.

Bağımlı biçim birimler de görevlerini bağımsız biçim birimler gibi tek başlarına yerine getirebilirler.

Bağımsız biçim birimler kök olarak da adlandırılır.


19.Soru

Aşağıda verilen kelimeler ve açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


Temel anlam: Bir sözcüğün başlangıçta yansıttığı, ilk ve asıl kavrama temel anlam adı verilir.

Çağrıştırma anlamı: Herhangi bir sözcüğün akla getirdiği diğer bir anlam veya sözcüktür.

Somut anlam: Somut anlamın aksine, belirli bir nesneye ait olmayan, o nesneyi çağrıştırmayan, geleneksel tanımıyla beş duyu organı ile algılanmayan, yalnızca zihinde var olan anlamdır.

Aktarma: Sözcüğün dile getirdiği kavramla, bir başka kavram arasında çoğu kez benzetme yoluyla bir ilişki kurarak sözcüğün anlamını o kavrama aktarma olayıdır.

Argo: Hırsızlar, kabadayılar gibi yasadışı veya düşük sosyoekonomik statü gruplarının anlaşma ve iletişim aracı olarak kullandığı özel sözcük ve deyimlerdir.


20.Soru

Aşağıdaki kurumlardan hangisinin kısaltması yanlış verilmiştir?


TEV (Türk Eğitim Vakfı)
TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)
İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
ANÜ (Anadolu Üniversitesi)