Türk Dili 1 Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Devlet; çok sayıda sözlü dilin yarattığı karmaşada hükmetme, denetleme ve icra gücünün aracı olacak, aynı zamanda egemenliğini simgeleyecek çatı görevinde bir üst dile ihtiyaç duyar. Genel olarak yazı dili, edebî dil vb. şekilde adlandırılan bu üst dile ne ad verilir? 


Üst Dil

Ana Dili

Ana Dil

Şive

Ölçünlü Dil


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilleri sınıflandırırken kullanılan ölçütlerden biri değildir?


tarihî

coğrafi

dil bilimsel

toplumsal

Sağlık


3.Soru

Orhun abidelerinden olan Bilge Kağan yazıtı hangi yıl dikilmiştir?


700

725

732 

735

780


4.Soru

Türkçe'nin yazı ile izlenemeyen dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


Altay Çağı

Hun Dönemi

Eski Türkçe Dönemi

Kuzey Türkçesi

Çağatay Türkçesi


5.Soru

Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses
yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her birine ne ad verilmektedir?


Ölçünlü dil

Yazı dili

Sözlü dil

Diyalekt

Ana dil


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi türkçe kökenli sözcüklerde söz başında bulunmayan ünsüzlerdendir?


k

p

b

t

y


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yabancılarca Run harfleri, Yenisey Run Harfleri, Runik alfabe, Türk Run yazısı gibi terimlerle, V. Thomsen tarafından da “Türk alfabesi” olarak adlandırmıştır?


Mani Alfabesi 

Köktürk Alfabesi 

Soğut Alfabesi 

Uygur Alfabesi 

Brahmi Alfabesi 


8.Soru

Aşağıdaki kelimelerdeki ünlüler artlık ve önlük bakımından sınıflandırıldığında hangisi farklıdır?


Ekin

Ölüm

Kağıt

Yünlü

Köfte


9.Soru

Denizde yüzen gemileri görünce aklıma, limana gitmek geldi.

Yukarıdaki cümlede belirlenen sözcükler hangi durum eklerini almıştır?


bulunma-belirtme-yönelme

ayrılma-yönelme-belirtme

tamlayan-ayrılma-yönelme

bulunma-ayrılma-belirtme

ayılma-belirtme-yönelme


10.Soru

Aşağıdaki dillerden hangisi "yalınlayan diller" grubunda yer almaktadır?


Çince

Rusça

Türkçe

İngilizce

Almanca


11.Soru

Bir dilin lehçe, ağız vb. sözlü ve yazılı farklı biçimleri ile karma dillerin ve sözel olmayan dillerin tamamını veya herhangi birini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?


Dil değişkesi

Gösterge

Tasvir

Ölçünlü dil

Kopyalama


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ‘genelleştirme’ yoluyla yapılmış bir sözcüktür?


imambayıldı

jilet

domates

körfez

bayan


13.Soru

Aşağıdaki dil ve yapı bakımından ait olduğu dil sınıfı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Bitişken - Türkçe 

Yalınlayan - İngilizce

Bitişken - Arapça

Bitişken - Rusça

Bükünlü - Çince


14.Soru

Gırtlaktan ağız boşluğuna gelen hava aşağıdakilerden hangisinin aracılığıyla çeşitli seslere dönüşür?


Boğaz

Geniz

Yanak

Dil

Kulak


15.Soru

Uygurların kuzeyden güneye göç etmelerini konu edinen destan aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Göç destanı

Gılgamış destanı

Ergenekon destanı

Göktürk destanı

Dede korkut destanı


16.Soru

"Ben en çok annemin yaptığı yemekleri severim." cümlesindeki 'ben' ve 'en çok' sözcüklerinin türü, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?


edat ve bağlaç
bağlaç ve sıfat
sıfat ve zamir
zamir ve zarf
edat ve zarf

17.Soru

Söz dizimi bakımından dünya dilleri ele alındığında 'Türkçe' hangi sınıfta ve hangi diller ile birlikte yer alır?


ÖYN (özne yüklem nesne) İngilizce İspanyolca
YNÖ (yüklem nesne özne) Aneityan, Baure
NYÖ (nesne yüklem özne) Apalai, Arecua
YÖN (yüklem özne nesne) Arapça, İrlanda Dili
ÖNY (özne nesne yüklem) Hintçe, Japonca

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ötümlülüğün belirleyicisidir?


Ses telleri

Dudaklar

Sert damak

Dil

Yumuşak damak


19.Soru

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır ?


Sanan olan sevgimi ifade edemem.

Kalbimi kırdın, senden hiç ummazdım.

Bu olayda kesin onun parmağı vardır.

Müzik ruhun gıdasıdır.

Rüzgar çok sert eser buralarda.


20.Soru

Yüklemin bildirdiği eylemin özneye döndüğünü, eylemin özne tarafından kendi kendine yapıldığını gösteren çatı aşağıdakilerden hangisidir?


Dönüşlü çatı

Kuvvetlendirme çatısı

Olumsuzluk çatısı

Sıklık çatısı

İşteş çatı