Türk Dili 1 Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi marka adı iken tür adı olarak kullanılır?


Trend
Selpak
Telefon
Kravat
Döviz

2.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, cümle içinde kullanılmıştır?


Hiçbir sabah, duş almadan güne başlamaz.

Eve gittiğimde, tüm işler bitmişti.

Her dersten sonra, notlarımı temize çekerim.

İşim bitince, seninle görüşebilirim.

Kuruma, yeni düzenlemeler getirdi.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Türkçe kökenli bir kelimedir?


Uçak

Tayyare

Seyyare

Mefkûre

Mukmir


4.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ünsüz benzeşmesine örnek verilebilir?


Peçetelik

Yapışkan

Şekilsiz

Fıstık

Yoğurtlu


5.Soru

İngilizcenin bütün dünya dilleri üzerinde etkili olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Teknolojik, bilimsel ve siyasi sebepler
İngilizcenin kolay öğrenilebilir olması
İngilizcenin yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan bir dil olması
İngiltere ve Amerika'nın diğer ülkelerle kurduğu olumlu ilişkiler
İngilizcenin çok yönlü özellikli bir dil olması

6.Soru

7) Dillerin zaman içerisinde farklı dillerle etkileşime girmesi ve bu etkileşim sonucunda birbirlerinden aldıkları sözcüklere ne ad verilir?


İlişki Sözleri
Alkış
Alıntı Sözler
Kargış
Istiare

7.Soru

Aşağıda belirlenen sözcüklerin hangisinde, birden çok yapım eki kullanılmıştır?


Alış veriş merkezine yeni bir gözlükçü dükkânı açılmış.

Ablam, edindiği bilgi birikimini geliştirmeye devam ediyor.

Düzenlenecek yeni toplantılara, katılmayacağını bildirdi.

Yıllar süren deneyler, şaşırtıcı sonuçlar verdi.

Küçükken, dedemin her şeyi bildiğini sanırdım.


8.Soru

Horasan Türkçesi aşağıda verilen ülkelerden hangisinde en çok konuşulmaktadır?


Afganistan

Irak

İran

Gürcistan

Kazakistan


9.Soru

Aşağıdaki sıfat fiil eklerinden hangisi geniş zaman anlamı taşıyan sıfat fiildir?


tanıdık (adam)
bilmiş (çocuk)
oynar (başlık)
akacak (kan)
yakacak (odun)

10.Soru

Son cümleyi söyledim, söyleyeceklerini beklemeden uzaklaştım

......I...............II......................III........................IV...........

Tümcesindeki altı çizili öğeler sırayla nelerdir?


Nesne, yüklem, zarf tümleci, yüklem

Nesne, yüklem, dolaylı tümleç, yüklem

Zarf tümleci, yüklem, dolaylı tümleç, yüklem

Zamir, yüklem, zarf tümleci, yüklem

Özne, yüklem, zarf tümleci, yüklem


11.Soru

Aşağıdaki metin seçeneklerden hangisini örnekler?

Akar senin suların Kazılık tağı

Akar iken akmaz olsun!

Biter senin otların Kazılık tağı

Biter iken bitmez olsun!

Kaçar senin geyiklerin Kazılık tağı

Kaçar iken kaçmaz olsun!


Alkış

Dua

Övgü

Kargış

Nesir


12.Soru

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşıda verilen kavramı örnekler?


Gelmek misafirin gitmek ev sahibinin elinde----Çocuk Sevgisi
Sabırla koruk helva olur dut yaprağı atlas ----Nefret duygusu
Aman diyene kılıç kalkmaz ----Mertlik
Yuvayı dişi kuş yapar----Akrabalık
Ağırlık altın kale hafiflik başa bela-----Cimrilik

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilde kısırlaşmanın nedenlerinden biridir?


Sözcük kullanma alışkanlığının yaygınlaşması.

Büyük Türkçe Sözlük’te 616.767 söz varlığı bulunması.

Belirli sözcüklerin sık kullanılması sonucu bunların zamanla pek çok sözcüğün yerini alması.

Dilimizin söz varlığındaki öğelerin kullanım sıklığının yitirilmemesi.

Kitle iletişim araçlarında dilin doğru kullanılması.


14.Soru

"Kapının önünde gülümseyerek bana bakıyordu." cümlesinin yapısına göre türü nedir?


Olumlu
Birleşik
Bağlı
Sıralı
Basit

15.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerinden hangisinde Türkçenin söz varlığıyla ilgili somut ve kesin bir bilgi paylaşılmıştır?


Türklerin kültürünün aynasıdır

Türklerin dünya görüşünün göstergesidir

Türklerin yaşam tecrübelerini aktarmaktadır

TDK’ya göre Türkçe sözlükte 92.292 sözcük mevcuttur

Türkçenin gücünü göstermektedir


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deyimlerin özelliklerinden biri değildir?


Deyimler yargı bildirmezler.

Deyimler daha çok benzetme, kıyaslama yoluyla bir durumu açıklamak amacıyla kullanılır.

Deyimlerin amacı bir durumu ya da kavramı özel bir kalıp içinde çekici ve etkili bir anlatımla belirtmektir.

Deyimi oluşturan sözcükler bitişik yazılırlar.

Deyimler derin anlama sahip yapılardır.


17.Soru

Türklerin en uzun süre ile ve en yaygın olarak kullandığı yazı sistemi hangisidir?


Grek alfabesi

Latin alfabesi

Köktürk alfabesi

Kıril alfabesi

Arap alfabesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesinin ilk yazı dilidir?


Uygur Türkçesi

Oğuz Türkçesi

Arapça

Farsça

Sanskritçe


19.Soru

Herhangi bir dilin söz varlığı denildiğinde ne anlaşılmalıdır?


O dilin sözlüğünde yer alan sözcükler

O dilin sözlüğünde yer alan deyimler, atasözleri

O dilin sözlüğünde yer alan kalıp sözler, ikilemeler

O dilin sözlüğünde yer alan terimler, argolaşmış sözler, ilişki sözleri

O dilin sözlüğünde yer alan deyimler, atasözleri, kalıp sözler, ikilemeler, terimler, argolaşmış sözler, ilişki sözleri, alkış ve kargışlar


20.Soru

Türkçenin metinlerle izleyebildiğimiz tarihi boyunca kullandıkları ilk düzenli, kuralları yerleşmiş yazı sistemi hangisidir?


Kiril Alfabesi
Göktürk Alfabesi
Uygur Alfabesi
Arap Alfabesi
Köktürk Alfabesi