Türk Dili 1 Final 42. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Akraba adlarındaki çeşitlilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Türklerde aile bağlarının ve ilişkilerinin karmaşık olması, akrabalıkla ilgili adların zenginleşmesini sağlamıştır.

Türkçede en yakın akrabadan en uzak akrabaya kadar her birine farklı bir ad verilmiştir.

Türk dilinde baldız, bacanak, elti, görümce, yenge gibi ayrı ayrı akrabalık adları bulunmaktadır.

Türkçenin akrabalık düzeylerini, konuşurun cinsiyetini ve medeni durumunu gösterme özelliği de dikkat çekicidir.

Bir kişi baldızından, bacanağından söz ediyorsa konuşurun erkek olduğu; eltisinden, görümcesinden söz edenin ise kadın olduğu anlaşılır.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi argonun özelliklerindendir?

I. örtülü sözler kullanma

II. eski sözlerden yararlanma

III. hayvanları konuşturma


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

Yalnız I, III

I, II, III


3.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi düzlük-yuvarlaklık uyumuna örnek olarak verilemez?


yalan
sinek
kurak
varil
görev

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin karşı karşıya kaldığı sorunlardan biri değildir?


Türkçenin yabancı sözcüklerin etkisi altına girmesi
Türkçede deyimlerin çok fazla yer alması
Yabancı dillerden Türkçeye giren yabancı yerim adları
Kitle iletişim araçlarında kullanılan söyleyiş bozuklukları
Sosyal medyada Türkçenin kısaltılarak kullanılması

5.Soru

"Dün akşam söylediklerin ona epey dokundu.” cümlesindeki “dokundu” kelimesi gerçek anlamının dışında bir anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Bu duruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


mecaz

zarf

mübalağa

tümleç

ünlem


6.Soru

Tarih boyunca farklı alfabeler kullanarak değişen Türkçe, bugünkü halinde hangi alfabeden yararlanmaktadır? 


Kiril 

Latin 

Göktürk 

Tibet 

Arap 


7.Soru

Türkçedeki nezaket sözcüklerinin zenginliği, aşağıda ifade edilen hangi özellikle ilişkilidir?


Türkiye'de insan ilişkilerine çok önem verilmektedir.
Türkçe, birçok dilden etkilenmiştir.
Türkçe, atasözleri açısından zengin bir dildir.
Türkiye, diline önem veren bir ülkedir.
Türkçe, birçok dili yoğun biçimde etkileyen bir dildir.

8.Soru

Bir sözcüğün asıl anlamı yanında farklı anlamlara gelecek biçimde de kullanılmasına ne ad verilir?


Kavram

Soyutlama

Mecaz

Deyim 

Atasözü


9.Soru

Arapça farsça sözcükler kimlerin dönemindeki eserlerde görülmeye başlamıştır? 


Göktürkler

Uygurlar

Karahanlılar

Osmanlılar

Selçuklular


10.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisi ikileme sözcük barındırmaz?


Cümbür Cemaat kapıya dayandılar
Yarım yamalak işle bana bitirdim deme
Çocuklar içeride harıl harıl ders çalışıyorlar
Şaka maka bugünleri de gördük
Bileğindeki halhal çok yakışmıştı

11.Soru

Sarı Uygur Türkçesinin konuşulduğu ülke hangisidir?


Ukrayna

Çin

Tacikistan

Kazakistan

Kırgızistan


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin söz diziminin yabancılaşmasına yol açmıştır?


Arapçadan ikili çokluk biçiminin alıntılanması

Ön ek kullanılması

Yabancı sözcüklerin alınması

Yabancı çokluk eklerinin kullanılması

Asıl cümlenin yan cümleden önce gelmesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç içe birleşik cümleye örnektir?


Kimsyle konuşmayan tuhaf biriydi Hasan.
Keşke amcana benzeseydin demişti bana.
Sanıyordu ki bir daha mutlu olamayacak.
Belki onlar seviyorlar da ben farkına varamıyorum.
Benim gecem yeni bir umutla başladı.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumunun "Mortgage" sözcüğüne karşılık olarak önerdiği Türkçe kelimedir?


Ana Haber sunucusu

Ağaç parkı

Tutsat

Özçekim

Bezdiri


15.Soru

Seslerden oluşan dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesine ne ad verilir?


Çözüm

Okuma

Yazım

Dikte

Tekrar


16.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde cümlenin temel öğelerinden biri yoktur?


Korkma!

İnsan isterse yapar.

Gözlerinin rengi alev.

Konuşma benimle!

Durdurmayın beni.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "öğretmendir" sözcüğündeki ek eylem kipini ifade etmektedir?


Görülen geçmiş zaman
Duyulan geçmiş zaman
Şart kipi
İstek kipi
Geniş/şimdiki zaman

18.Soru

I. Köktürk dönemi

II. Uygur dönemi

III. Hun dönemi

Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri Eski Türkçe dönemimin bölümlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


19.Soru

"Büyük bir konsensüs bekliyoruz." cümlesinde yer alan konsensüs kelimesinin Türkçe'deki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Gösteri

Merasim

Tören

Uzlaşma

Değişim


20.Soru

Çatılar, öznenin ve nesnenin durumuna göre kaça ayrılır? 


1

2

3

4

5