Türk Dili 1 Final 46. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yapı ve kuruluş bakımından ikilemeler göz önüne alındığında aşağıdaki ikilemelerden hangisi yansıma kaynaklı ikilemelerdendir? 


salına salına yürümek

harıl harıl çalışmak 

bilmiş bilmiş konuşmak

arsız arsız gülmek 

sere serpe uzanmak 


2.Soru

'Benzetme ilgisi bulunmaksızın, neden sonuç gibi türlü ilişkilerle bir sözcüğün başka bir sözcük yerinde kullanılması sanatı, ad aktarması.'

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


mecaz-ı mürsel

argo

teşbih

istiare

alkış ve kargışlar


3.Soru

Aşağıda verilen örneklerden hangisinde belirtisiz ad tamlaması vardır?


Ali üç sınavdan da zayıf aldı.

Kahve kokusu tüm benliğimi sardı.

Ali Tarih dersinin sınavından zayıf aldı.

Bodrum’daki beyaz boyalı evler bir harika!

Tahta kapıdaki işlemelere hayran kaldım. 


4.Soru

Öznenin yaptığı işten doğrudan etkilenen ve geçişli eylemi tamlayan sözcükler, cümlenin ögelerinden hangisidir?


Nesne
Yüklem
Zarf tümleci
Dolaylı tümleç
Özne öbeği

5.Soru

I. Atasözleri, anlatıma açıklık kazandıran söz varlığı ögeleridir. II. Her dilin söz varlığında deyimler vardır. III. Yeryüzündeki her dilin atasözü yoktur. IV. Bir atasözünün oluşabilmesi için yüzyılların geçmesi gerekir. V. Türkçede yaklaşık 1.500 atasözü bulunmaktadır. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II, III
II, III, V
III, IV, V
II, III, IV, V
I, II, III, IV

6.Soru

Geçişli iken edilgen çatıya sokulan eylemlerle kurulan cümlelerde nesne bulunmaz.
Cümlenin asıl nesnesi olan öge, özne görünüşündedir; ama cümlenin asıl öznesi değil sözde öznesidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne bulunur? 


Ablam ve abim tatil başladığı için çok mutlulardı.

Kar, her yeri kaplayan kar, bizi eve hapsetmişti.

İkisi de güle oynaya evden çıktılar. 

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Benim dedem, Kurtuluş savaşına katılmış bir gaziydi.


7.Soru

Hangi yabancı kelime dilimize İtalyancadan gelmiştir?


Efendi

Sandal

Madalya

Pasaport

Mobbing


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’in kuzeyinde Kıpçak Türkçesi’yle yazılmış en önemli eserdir?


Codex Cumanicus

Mecalisü’n-Nefayis

Muhakemetü’l-Lügateyn

Nesayimü’l-Mahabbe

Atebetü’l-Hakâyık


9.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz yoktur?


Sabah aldığı kara haberle yıkıldı.

Onu o halde görünce içim cız etti.

Olan olaylara karşı kör ve sağır kaldı.

Yapılan gezi planından son anda vazgeçti.

Beni karanlıkta bırakmaması çok ince bir davranıştı.


10.Soru

I. İki veya daha fazla sözcükten oluşur.

II. Anlatım gücünü artırmak için bazen mantık dışına kayabilir.

III. Gerçek anlamdan ayrılır.

IV. Belirli meslek grupları tarafından kullanılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi deyimler ile ilgilidir?


Yalnız I

Yalnız III

III, IV

I, II, III

I, II, IV


11.Soru

Yer tamamlayıcılar cümlede aşağıdakilerden hangi ekleri alabilirler?


İlgi ve iyelik eki

Yaklaşma ve bulunma durum eki

İlgi ve bulunma durum eki

Çoğul eki ve yönelme durum eki

Çoğul eki ve ilgi eki


12.Soru

"Telauz, sesletim, söyleniş olarak da adlandırılan ve bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi olarak tanımlanan dil bilgisi terimi." olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yazım

Söz varlığı

Söyleyiş

Okuma

Ağız


13.Soru

Ayşe: Günaydın Ahmet Ahmet: Günaydın Ayşe: Kantinden çay alalım mı? Ahmet: Olur Ayşe: Ayyyy. Pantolonuna döktüm. Ahmet: Önemli değil. Gidip değiştireyim. Kendine iyi bak Ayşe: Sende Yukarıda yer alan konuşma diyaloğu için ne söylenebilir? I) Türkçenin yapısına aykırı ifadeler kullanılmıştır. II) Daha çok isim cümlelerine yer verilmiştir. III) Devrik cümle kullanımı söz konusudur. IV) Anlatım kalıplarında yabancı kaynaklı sözcükler hakimdir. V) Kültürümüzde yer alan ifadelere başvurulmuştur.


I ve IV
II ve III
I ve II
III ve IV
Hiçbiri

14.Soru

Sosyal medya ile dünyanın bir yerinden başka bir yerine anında aktarılabilen yazılı, sesli, görüntülü yeni bir iletişim ortamı giderek yayılmaktadır. Gönderilen iletilerin bütün takipçilere anında ulaşmasının yanında bu takipçilerin de iletileri kendi takipçileriyle paylaşması hızlı bir akış ve etkileşim sağlamaktadır. Bu hızlı iletişim olanaklarıyla Türkçenin kullanımı farklılaşmakta, kısaltılan ve yabancı sözcüklerden etkilenen kelimeler artmaktadır. Bu etkinin olumsuz yönlerini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


Sosyal medya yerine mektup, telgraf, faks gibi geleneksel yöntemlere dönülmelidir
Sosyal medya kullanıcıları eğitime tabi tutulmalıdır
Sosyal medyayı kullanacak bireyler seçilmelidir
Sosyal medya kullanımı bırakılmalıdır
Sosyal medyada yazım (imla) ve söyleyiş kurallarına uyulmalıdır

15.Soru

Sözcüklerin, eklerin yazılış biçimlerinden oluşan yazım kurallarını ve sözcüklerin, özel adların, kısaltmaların bu kurallara göre yazılış biçimlerini alfabetik bir sıra içerisinde veren, noktalama işaretlerinin kullanım alanlarını gösteren kaynak aşağıdakilerden hangisidir?


Türk Dil Kurumu

İnternet

Yazım Kılavuzu

Sosyal Medya

Radyo Televizyon Üst Kurulu


16.Soru

Türkçede akrabalık adlarının zenginliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


Çeşitli dillerin etkisi altında kalması

Türklerde aile bağlarının ve ilişkilerinin güçlü olması

Türkçenin eklemeli bir dil olması

Ses uyumlarının güçlü olması

Türk atasözlerinin sayıca çokluğu


17.Soru

Şor Türkçesi nerede konuşulmaktadır?


Kazakistan

Rusya Federasyonu (Kemerovo bölgesi)

Afganistan

Özbekistan

Ukrayna


18.Soru

Birleşik cümle kaça ayrılır?


1
2
3
4
5

19.Soru

"Bana bir tane simit sarıver simitçi." cümlesindeki öge sıralanışı hangisinde doğrudur?


Belirtisiz Nesne, Yüklem

Belirtisiz Nesne, Yüklem, Cümle Dışı Unsur

Dolaylı Tümleç, Belirtili Nesne, Yüklem, Cümle Dışı Unsur

Zarf Tümleci, Belirtisiz Nesne, Yüklem, Cümle Dışı Unsur

Dolaylı Tümleç, Belirtisiz Nesne, Yüklem, Cümle Dışı Unsur)


20.Soru

Bir çardak türü olan "kameriye"nin bir çiçek türü olan "kamelya" ile karıştırılması, "muhatap" sözcüğünün haberlerde "muhattap" biçiminde söylenmesi, iyi haber anlamına gelen "müjde" sözünün "müjdeli haber" şeklinde kullanılması, aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ifade edilmektedir?


Yabancı sözlerin kullanımı
Söyleyiş bozukluğu
Kısır söz varlığı
Anlam eksikliği
Pragmatik yetersizlik