Türk Dili 2 Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyük harfle yazma kurallarından birisi değildir?


Birleşik yapıdaki kişi ad ve soyadları, yer adlarının yazımı
Bir takım kısaltmaların tamamı veya ilk harflerinin yazımı
Hitap sonrası kullanılan unvanların yazımı
Bütün cümleler ile şiirlerde dizelerin yazımı
İki noktadan sonra veya tırnak içinde verilen cümlelerin ilk kelimesinin yazımı

2.Soru

I- İnsanları bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartışmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlar.
II- Türk edebiyatında Batılı anlamda düşünce yazılarının ortaya çıkışı Cumhuriyetin ilanıyla birliktedir.
III- Düşünce yazıları sanatsal boyutlu yazarlar değildir.
IV- Düşünce yazılarında yazarlar genellikle sözcüklerin mecaz anlamlarını kullanırlar.
Yukarıda düşünce yazıları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I ve III

II ve IV


3.Soru

Atatürk’ü dünyaya ve Türkiye’ye tanıtan ‘Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat’ isimli ilk röportaj örneği kime aittir?


Yaşar Kemal

Ruşen Eşref Ünaydın

Fikret Otyam

Mustafa Ekmekçi

Leyla Umar


4.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi makale ve deneme arasındaki farkı açıklar?


Deneme herhangi bir konuyu kişisel görüşlerle açıklar. Deneme yazarı kişisel görüşlerini kanıtlamak için belge ve tanıklara yer vermez. Makalede ise yazar, bilimsel görüşlerini ortaya konulan sonuçlarla kanıtlma amacı güder.

Deneme sanatsal yazı, makale düşünce yazısıdır.

Denemede okuyucunun konu üzerinde düşünüp bir sonuca varması amaçlamazken, makalede bu amaç, ayırıcı bir özelliktir.

Makalede yazar, kendi görüşlerinden bahsettiği için öznel bir dil kullanırken, denemede yazar nesnel ve bilimsel bir dil kullanır.

Deneme yazılarında anlatım yalın ve yoğunken, makalelerde gelişigüzel bir anlatım vardır.


5.Soru

İnsanları bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türlerine ne denir?


Düşünce yazıları
Sanat yazıları
Makale
Deneme
Biyografi

6.Soru

Bir şeyi kanıtlama amacı taşımaksızın, kanıttan çok içeriğin önemli olduğu, anlatılan olayların mantıksal bir düzen içinde anlatıldığı, öznel ve konuşma diline yakın bir biçimde kaleme alına yazılara ne ad verilir?


Günlük
Anı
Söyleşi
Fıkra
Gezi

7.Soru

I.Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce ya da konuya açıklık getirme amacıyla yazılan yazılardır. II. Açıklamaya ve bilgi vermeye dayalı yazı türleridir. III.Birinci tekil anlatımla yazılır. IV.Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Yukarıdakilerden hangileri Makale'nin özelliklerindendir?


I, II ve III
I, II ve IV
I, II, III ve IV
III ve IV
II ve IV

8.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde ki sözü yanlış yazılmıştır?

Bütün gece boşu boşuna sizi beklemişler, belki gelirsiniz diye ümit etmişler.

Dün akşamki kötü haberi alınca vaktin geç olmasına bakmadan yola koyulmuş.

 Mademki bu işler yarına kadar bitmeli, o halde herkes bu gece burada, tamam mı?

Yolculuğa çıkılacak saat belli, öyleyse ne diye geç kalınırki?

Beklenmedik işin çıktı, anladık; ne var ki biz de burada seni bekleye bekleye harap olduk!


9.Soru

Batı edebiyatında deneme türünün kurucusu olarak kabul edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?


William Shakespeare

Oscar Wilde

Montaigne

Edgar Allen Poe

Balzac


10.Soru

Noktalama işaretlerinin kullanımı ne zamanlara dayanır?


Antik Çağ
18.yy.
16.yy.
15.yy.
17.yy.

11.Soru

I. Aynen aktarmalar, kelime, kelime öbeği ya da
cümle olsun tırnak içinde verilir.
II. Cümlede özellikle vurgulanan unsurlar tırnak
içinde verilebilir.
III. Düz yazıda yapılan şiir alıntılarında mısraları
birbirinden ayırmak için kullanılır.
IV. Özel isme gelen iyelik, hal ve bildirme eklerinden
önce kullanılır.
Yukarıda tırnak işaretiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi
veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I ve IV


12.Soru

Herhangi bir konuyu yeni ve kişisel görüşlerle ele alarak etkili bir anlatımla sunan düz yazılara ne denir?


makale
düz yazı
betimleme
deneme
hikayeleme

13.Soru

İmla Lügatı hangi tarihte basılmıştır?


12 Aralık 1928
10 Mart 1927
22 Aralık 1930
7 Kasım 1929
11 Nisan 1926

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'ile' sözcüğünün yazım kurallarından birisi değildir?


Bağımsız kullanılır.
Ekleştiğinde, ünsüzle biten sözcüklere gelince baştaki /i/ sesi düşer; sonu ünlüyle biten sözcüklerde ise /i/ ,/y/ olur.
Hem bağlaç hem de edat olarak kullanılır.
Bağımsız kullanılamaz.
Ekleştirilerek kullanılır.

15.Soru

I- Anlatımda nesnellik egemendir.
II- İroniden geniş ölçülerde yararlanılır.
III- Özgün söyleyişlere yer verilir.
IV- Üçüncü tekil anlatım kullanılır.
Deneme türüyle ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

III ve IV


16.Soru

Aşağıdaki yazımlardan hangisi doğrudur?


DDY’ na

DDY’ ye

AB’ ne

TBBM’ ne

TC’ ye


17.Soru

Atatürk’ü dünyaya ve Türkiye’ye tanıtan ‘Anafartalar
Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat’ isimli ilk röportaj
örneği kime aittir?


Yaşar Kemal

Ruşen Eşref Ünaydın

Fikret Otyam

Mustafa Ekmekçi

Leyla Umar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konu başlığıyla ilgili doğru bir bilgidir?


Başlık yazıda düzeni sağlamaz.

Kompozisyon yazarı hiçbir zaman başlığı koyarak yazmaya başlamaz.

Ana düşünce, konu ve varılan sonuç başlığı değiştirmez.

Konu ile başlık arasında bir bağlantı aranmaz.

Başlık ana düşünceyle çelişebilir.


19.Soru

Hangi sözcük birleşik yazılmalıdır?


Avusturalya'da köpek balığı vakaları artık sık görülmemekte.

Ramazan bayramında en severek yediğim tatlı kalbura bastıdır.

Ülke ciddi bir iç savaşa sürüklenmekteydi.

Çoluk çocuk var demeyip hepsi kumsallara akın etmişti.

Kutup ayılarının soyu yok olmaktadır.


20.Soru

Aşağıda yazarlarıyla birlikte verilen eserlerden hangisi parantez içinde gösterilen türde yazılmıştır?


Evliya Çelebi- Seyahatname (röportaj)

Halikarnas Balıkçısı- Mavi Sürgün (öz yaşam öyküsü)

Ömer Seyfettin- Ruzname (gezi yazısı)

Stefan Zweig- Dünya Fikir Mimarları (anı)

Ruşen Eşref Ünaydın- Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat (söyleşi)