Türkiye Ekonomisi Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk vergi sisteminde dolaysız vergilerin payının azalmasından olumsuz etkilenir?

 


Ülke ihracatı

GSYH

Gelir dağılımı

Hane halkı yapısı

Kamu harcamaları


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AB Ortak Tarım Politikası'na yönelik olarak Ortak Mali Sorumluluk İlkesi'nin kapsamındadır? 


Tarımsal üretimin ülkeler arasında pay edilmesi  
Tarımsal üretim miktarının tek bir kurum tarafından planlanması  
Üye ülkelerde tarımsal ürün fiyatlarının aynı olmasını sağlamak  
Üye ülkelerin tarımsal tüketim kalıplarını yakınlaştırmak  
Ortak tarım politikalarına ilişkin tüm harcamaların AB bütçesinden karşılanması 

3.Soru

Türkiye'de GSYH’ya en çok katkı yapan ikinci sektör aşağıdakilerden hangisidir?


Tarım

Sanayi

İnşaat

Toptan ve perakende ticaret

Oteller ve lokantalar


4.Soru

Aşağıdaki yoksullukla ilgili kavramlardan hangisi bireyin hayatını idame ettiremediği yoksulluk türünü ifade eder?


Mutlak yoksulluk
Göreli yoksulluk
Yoksulluk sınırı
Yoksulluk oranı
Bölgesel yoksulluk

5.Soru

4.Türkiye Cumhuriyetinde ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?


1927
1928
1929
1930
1931

6.Soru

Ulusal gelir artışında ortaya çıkan fayda ve fırsatların toplumun farklı kesimlerine dengeli şekilde dağıtıldığı bir ekonomik büyüme, ‘_____________’ olarak adlandırılır. Yandaki boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Bütünleştirici büyüme

Sağlıklı büyüme

Kapsayıcı büyüme

Köklü büyüme

Genel büyüme


7.Soru

Cumhuriyet tarihinin ilk geniş kapsamlı sosyal güvenlik kurumu aşağıdakilerden hangisidir? 


Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ-KUR)

İşçi Sigortaları Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Emekli Sandığı 


8.Soru

Kamu-özel sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı aşağıdaki ülkelerin hangisinde en düşüktür?


Çekya

Meksika

Türkiye

Şili

Kore


9.Soru

Türkiye’de kamu borçlanmasından sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
Ekonomi Bakanlığı

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma planlarında tarım politikaları ile gerçekleştirilmek istenen amaç­lardandır?


Tarım doğa koşullarına fazlasıyla bağımlı olduğu için negatif arz şoklarına ziyadesiyle açıktır, o nedenle risk ve belirsizlik fazladır.

Tarımsal üretim seviyesini ve verimliliği ar­tırmak, sektörün gelişme hızını sürdürüle­bilir kılmak gereklidir.

Arazi yapısı genellikle çok parçalıdır ve da­ğınıktır, dolayısıyla üretimde ölçek deza­vantajı vardır.

Tarımsal ürünlerin arz ve talep esneklikleri genel olarak düşüktür.

Tarımsal ürünlerin saklanması ve pazarlanması hem daha zor hem de daha maliyetlidir.


11.Soru

Ekonomik sınıflamaya göre, bütçe içindeki payı son dönemlerde önemli ölçüde artan kamu harcaması aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal Güvenlik
İç faiz ödemeleri
Dış Faiz ödemeleri
Personel
Yatırım

12.Soru

Türkiye'de GSYH hesaplamalarında hangi yöntem uygulanmaktadır?


Üretim yöntemi

Harcama yöntemi

Gelir yöntemi

Gider yöntemi

Hizmet yöntemi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk tarım sektörü açısından tahılların önemini vurgular?

                                                                                                   


Bitkisel üretimde besin değeri en yüksek olandır

Hem ara hem nihai maldır

Pazarlaması en kolay olandır

        

Talebi en çok olandır

Üretimi en kolay olandır 


14.Soru

Türkiye ekonomisinde kamu gelirlerinin GSYH’a oranı 2010 yılı rakamlarına göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


56%
89%
%15 
23%
7%

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin 2001 yılında 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte 2001-2023 döneminde büyümenin %30’unun temeli olması hedeflenmiştir?


İşgücü

Toplam faktör verimliliği

Tarımda gerçekleşen reformlar

Sanayileşme

Eğitim


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının ekonomik kaynakların kullanımı açısından uygun bir sınıflandırma değildir? 


İdari
Kurumsal 
İşlevsel
Fonksiyonel
Savunma

17.Soru

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan insani Gelişme Raporu’nda kullanılan İnsani Gelişme Endeksi (IGE) kim tarafından geliştirilmiştir?


Pakistanlı ve Hintli iktisatçı liderliğindeki ekip tarafından
Bir grup İngiliz iktisatçının oluşturduğu ekip tarafından
Amerikalı ve Japon iktisatçı liderliğindeki ekip tarafından
Amerikalı ve İngiliz iktisatçı liderliğindeki ekip tarafından
Bir grup Alman iktisatçının oluşturduğu ekip tarafından

18.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen durumların hangisi dar anlamda yoksulluk olarak kabul edilmektedir?


Açlıktan ölme

Gıda

Giyim

Eğlence

Barınma


19.Soru

Borç yönetiminin temel amaci aşağıdakilerden hangisi olamaz?


Borç yükünü arttırmak
Borç yükünün azaltmak
Faiz oranlarını azaltmak
Likite dalgalanmaları azaltmak
Döviz kurlarını azaltmak

20.Soru

Türkiye Cumhuriyetinde toplam nüfusun tespitine yönelik nüfus sayımı ilk olarak hangi yıl yapılmıştır?


1930
1927
1932
1945
1962