Türkiye Ekonomisi Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “bağımlılık oranı”nın tanımıdır?


Bir ülke nüfusunun 15-64 yaş arasındaki bireylerinin miktarıdır

Bir ülkede çalışan her 100 kişinin bakmakla yükümlü olduğu çalışmayan kişi sayısıdır

Bir ülke nüfusunun 15-64 yaş arasındaki bireylerinin miktarıdır

Bir ülkenin 15 yaş altındaki nüfusun 15 yaş üstü nüfusa oranıdır

Bir ülkenin 65 yaş üstü nüfusuna 15 yaş üstü nüfusa oranıdır


2.Soru

Yıllık 5 milyon tonluk üretimiyle uzun yıllardır yatay bir seyir takip eden patates ağırlıklı olarak aşağıdaki illerden hangisinde üretilmektedir?


Aydın

Niğde

Adana

Şanlıurfa

Diyarbakır


3.Soru

Merkezi hükümetin borç yükü aşağıdaki ülkelerden hangisinde en yüksektir?


Brezilya
ABD
Yunanistan
Türkiye
İngiltere

4.Soru

Türkiye bütçesinin gelişimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?


Eğitim ve sağlık harcamaları kalkınma carileri olarak bilinir.

 İkinci Dünya Savaşı süresince devletçi politikalar tercih edilmiştir.

5018 sayılı Yasa  çerçevesinde, 2006 yılından itibaren bütçenin kapsamı genişletilmiştir.

İlk kamu maliyesi düzenlemesi olan Muhasebe-i Umumiye Kanunu 1927'de çıkartılmıştır.

Yeni kamu mali yönetimi girdi odaklı bütçeleme anlayışına sahiptir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarım sektörüne uygulanan destek kategorilerinden olan fiyat desteklerinden birisidir?


Eğitim

Primler

Pazarlama

Araştırma-geliştirme

Dağıtım ve yayım


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küçükbaş hayvancılık sektöründe ortaya çıkan yetersizliğinin oluşmasında etkili olan faktörlerden biri değildir


Türkiye’de koyun ve keçi eti üretiminin genellikle modern işletmecilik usullerine uygun olarak yapılmaması

Üretimde ölçeğin çok küçük, etkinsiz, dolayısıyla maliyetlerin yüksek olması

Üretici ile tüketici arasındaki aracıların rekabetçi bir yapıya sahip olmamasından ötürü, yüksek rantı ellerinde bulundurmaları

Hayvancılıkla uğraşan bireylerde sağlık sorunlarının artması

Tarımsal nüfusun hızla şehre göç etmesinden dolayı, köyde yetiştirici nüfusun azalması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğine üye ülkelerin tarım politikalarını siyasal ve ekonomik anlamda bütünleştirmeyi hedefleyen politikaların amaçlarından biri değildir? 


Üretim standartlarını ve tarım teknolojisini geliştirmek

Tarımsal üretim araçlarının etkili kullanımını sağlamak

Avrupa’daki tarımsal üretimin verimliliğini artırmak

Fiyata dayalı rekabet yaratmak

Piyasalarda istikrarı sağlamak


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomide faiz dışı dengenin pozitif olması durumunu yansıtır?


Kamu gelirlerinin fazla olması
Kamu giderlerinin fazla olması
Faiz ödemelerinin artması
Faiz ödemelerin azalması
Vergi gelirlerinin azalması

9.Soru

İktisat literatüründe temel sektörler arasında ikincil sektör olarak hangisi anılır?


Maden
İnşaat
Hizmetler
Sanayi
Tarım

10.Soru

Savunma, sağlık, eğitim gibi hizmetler, o hizmetleri hangi kuruluşların yaptığı dikkate alınmaksızın harcamaların hangi amaçları gerçekleştirdiğine bakılarak yapılan sınıflandırmaya ne ad verilir?


İdari sınıflama
Fonksiyonel (İşlevsel) sınıflama
Yönetimsel sınıflama
Kurumsal sınıflama
Ekonomik sınıflama

11.Soru

Türkiye aşağıdaki madenlerden hangisinde dünya rezervinin önemli bir kısmına sahiptir?


Petrol
Linyit
Bor
Krom
Manganez

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sınıflandırmaya göre merkezi yönetim bütçesinde yer alan harcama başlıklarından DEĞİLDİR?


Personel giderleri

Mal ve hizmet alımları

Faiz giderleri

Savunma hizmetleri

Sosyal güvenlik kurumları devlet primi


13.Soru

Türkiye’de yer alan sosyal güvenlik sistemi ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?I. Sosyal güvenlik sistemi, belirli sosyal risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan muhtelif zararların, ilave maliyetlerin veya gelir kayıplarının kısmen veya bütünüyle telafisine yönelik oluşturulan ekonomik güvence sistemidir.II. Modern anlamda sosyal güvenlik sistemi I. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturulmuştur.III. 1 Ocak 1946’da yürürlüğe giren 4792 sayılı Kanun ile birlikte o tarihe kadar kurulan çok sayıda işçi sandığı İşçi Sigortaları Kurumu çatısı altında birleştirilmiştir.IV. Mayıs 2006’da kabul edilen 5502 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kurulmuştur.V. 1 Ocak 1950’de yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanun ile Emekli Sandığı kurulmuştur.


I.
II.
III.
IV.
V

14.Soru

Türkiye’de varlık vergisinin konulmasının temel nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 


II. Dünya savaşının olumsuz etkileri 
Devlet bütçesinde yeniden yapılanma ihtiyacı 
Ekonomik olarak dışa bağımlılığın artması 
Dış ticareti sübvanse etme gereği 
Mali kontrol

15.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin  1940-1945 yılları arasında uygulamaya koymuş olduğu programlardan biri değildir?


Milli Koruma Kanunu

Varlık Vergisi

Toprak Mahsulleri Vergisi

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

İktisadi Savunma Planı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in kanun ile kurulan ilk sosyal güvenlik kuruluşudur?


Emekli Sandığı 

İşçi Sigortaları Kurumu 

Sosyal Sigortalar Kurumu 

Amele Birliği 

Devlet Planlama Teşkilatı 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun sayısal olarak yetersiz ol­masının sonucudur?


Konut talebindeki artış

Elde edilen gelirin daha çok kişi tarafından tüketilmesi

Refah kaybı

İşsizlik

Üretim gücünün atıl kalması


18.Soru

I- Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak

II- Sanayi sektörüne hammadde sağlamak

III- İnsan ilişkilerini geliştirmek

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tarım sektörünün işlevleri arasındadır? 


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün işlevleri arasında yer almaz?

 

 


İnsanların besin gereksinimlerini karşılamak,

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak

Sanayi sektörüne hammadde sağlamak,

Çevre sağlığı ve toplumun ruhsal dengesi­ni korumak

Tarım sektöründeki davranışlar kurumlar tarafından şekillendirilir


20.Soru

Türkiye’de 2006-2017 döneminde gelir eşitsizliğin en çok arttığı il aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Ankara

İzmir

Konya

İstanbul

Diyarbakır