Türkiye Ekonomisi Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün genel özellikleri arasında yer alır?


Tarımsal üretim iklim şartlarına bağlıdır
Tarımsal üretim mevsimlerin ritmine bağlıdır
Tarımsal mallarda arzın fiyat esnekliği dikkate alınır
Tarım kesiminde üretim tekniklerini geliştirebilme imkânları sınırlıdır
Tarımsal ürün fiyatları istikrarsızdır

2.Soru

Türkiye'de vergi yükü ile ilgili yargilardan hangisi yanlıştır?


Vergi yükü 2000’li yıllardan itibaren sosyal güvenlik gelirleri hariç %20’lerde sosyal güvenlik gelirleri dâhil %25 oranlarında gezinmektedir.
Toplumlar›n devletten ta-ep ettiği mal ve hizmetlerin miktar ve çeşidinde artışlar meydana gelmişltir.
Daha fazla hizmet talebi devletlerin bu hizmetleri karşılamak için daha yüksek miktarlarda vergi almasına neden olmuştur.
Türkiye’de vergi yüküne baktığımızda 1975 yılında sosyal güvenlik harcamaları dâhil %13,8 olan oran 2010 yılında %28,4’e ç›kmıştır.
Türkiye'de vergi yükü ABD'den düşüktür.

3.Soru

Türkiye’de bölgesel kalkınma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Günümüzde yerel aktörler bölgesel kalkınma süreçlerine planlama aşamalarında daha fazla katılmaktadır. 

1923-1950 döneminde Marmara Bölgesi’nin kalkınmasına ağırlık verilmiştir. 

1950-1960 döneminde özel sektör yatırımları Ankara ve çevresinde toplanmıştır. 

Türkiye’de 32 adet Düzey 2 bölgesi oluşturulmuştur. 

Bölgesel kalkınma için kalkınma ajansları 1960’lı yıllarda kurulmuştur.


4.Soru

Kamu gelirlerinden faiz ödemeleri dışındaki kamu harcamalarının çıkarılması sonucu ulaşılan denge aşağıdakilerden hangisidir?


Bütçe açığı

Bütçe fazlası

Faiz dışı denge

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği

Konkordato


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dahilde alınan mal ve hizmet vergileri arasında sayılır?


Gelir vergisi

Kurumlar vergisi

Motorlu taşıtlar vergisi

Şans oyunları vergisi

Damga vergisi


6.Soru

2012 verilerine göre Türkiye ekonomisinde hizmetler sektörünün istihdam içindeki payı yüzde (%) kaçtır?


25
36
43
51
56

7.Soru

Türkiye Bor madenlerinin yaklaşık yüzde kaçını ihraç etmektedir? 


%91
%93
%95
%97
%99

8.Soru

Ulusal gelir artışından ortaya çıkan fayda ve fırsatların toplumun farklı kesimlerine dengeli şekilde dağıtıldığı bir ekonomik büyüme, ......... olarak adlandırılır.

Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğu doğru olarak dolduracak kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kapsayıcı büyüme

Adil Büyüme

Potansiyel büyüme

Eşit maliyetli büyüme

Eşit büyüme


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kaynakların kullanımınıın nispeten daha belirleyici olduğu kamu harcamaları sınıflandırmalarından birisidir?


İdari (kurumsal) Sınıflandırma
Fonksiyonel (İşsizlik) Sınıflandırma
İşlevsel Sınıflandırma
Ekonomik Sınıflandırma
Vergi Sınıflandırması

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının fonksiyonel sınıflandırması içerisinde yer almaz?


Genel kamu hizmetleri
Savunma hizmetleri
Yatırım harcamaları   
Çevre koruma hizmetleri
Eğitim hizmetleri

11.Soru

Dünyada en güçlü ekonomik yapıya sahip ülkeler arasında Türkiye’nin yeri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Dünyanın en büyük ekonomiye sahip 10 ülkesinden biri

Dünyanın en büyük ekonomiye sahip 40 ülkesinden biri

Dünyanın en büyük ekonomiye sahip 30 ülkesinden biri

Dünyanın en büyük ekonomiye sahip 50 ülkesinden biri

Dünyanın en büyük ekonomiye sahip 20 ülkesinden biri


12.Soru

2017 yılında Türkiye’de sebze türüne göre üretim oranları incelendiğinde en çok üretilen sebze aşağıdakilerden hangisidir? 


Patlıcan

Domates

Biber

Hıyar

Soğan


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi i nüfusun eğitim özellikleri arasında yer almaz? 


1927 nüfus sayımına göre nüfusun %30’u okuryazar idi.
Türkiye’deki işgücü niteliğinin artırılması için iş ve çalışma hayatında hizmet içi eğitimin daha nitelikli ve işlevsel hale getirilmesi gerekir
Günümüzde en yüksek okuryazarlık oranı kadınlardadır
Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişi okuma-yazma bilmemektedir
Türkiye’de yaklaşık 10 milyon yüksekokul veya fakülte mezunudur.

14.Soru

Türkiye Cumhuriyetinin 1930-1939 döneminde % 11,6’lık büyüme hızı ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. Bu hızlı büyümedeki en büyük paya sahip alan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Madencilik

Sanayi

Tarım

Teknoloji

Hizmet sektörü


15.Soru

Ülkemizde kamu borçlanmasından sorumlu birim aşağıdakilerden hangisidir?


Ticaret Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi

İçişleri Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tarım ve Orman Bakanlığının merkez birimleri arasındadır? 


Atatürk Orman Çiftliği

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Su Enstitüsü

Et ve Süt Kurumu

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü


17.Soru

Türkiye, ekonomik yapısını etkileyen hangi iklim özelliğine sahiptir?


Çöl
Yarı kurak
Tropikal
Muson
Karasal

18.Soru

Aşağıdaki gelir gruplarından hangisi Türkiye’de GSYH’den en çok payı almaktadır?


Maaş ve ücret
Müteşebbis
Yevmiye
Menkul kıymet
Transfer

19.Soru

Türkiye ekonomisi 2002-2011 döneminde ortalama yüzde kaç büyüme gerçekleştirmiştir?


%9.3
 %6.5
%3.2
%2
%1.4

20.Soru

"Belirli bir amacın veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı, bütçe içi veya bütünüyle bütçe dışı kamusal nitelikli özel bir hesaptır." şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Fon

Gelir

Gider

Bütçe açığı

Cari harcama