Türkiye Ekonomisi Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İthal ikameci sanayileşme stratejisi terk edilerek, ihracata ağırlık ve öncelik veren sanayileşme modelinin benimsendiği kararların alındığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?


12 Eylül 1980

24 Ocak 1980

12 Mart 1971

27 Mayıs 1960

11 Kasım 1938


2.Soru

Devlet planlama teşkilatı tarafından Türkiye’deki sanayi sektörü nasıl sınıflandırılmıştır?


Madencilik, imalat sanayi, enerji
Tarım, hayvancılık, enerji
Tarım, madencilik, enerji
Madencilik, hayvancılık, enerji
Madencilik, tarım enerji

3.Soru

Dokuzuncu kalkınma planı hangi dönemleri kapsamaktadır?


2007-2013
2002-2006
1996-2001
1990-1995
1984-1989

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cari işlemler hesabına kaydedilir?


Portföy yatırımları

Doğrudan yatırımlar

Rezerv varlıkları

Mal ve hizmet ticareti

Finansal türevler


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küresel kriz karşısında Türkiye’de üretim ve ihracata yönelik alınan tedbirlerden biridir?


Vergi borçlarına taksitlendirme imkânı getirilmiş

Hisse senedi kazançlarında yerli yatırımcıya uygulanan %10’luk stopaj sıfıra indirilmiş

Gelişmişlik düzeyine göre iller düzeyinde farklı vergi indirimleri uygulanmış

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerine yönelik teşvikler artırılmış

Yurt dışı tedarikçilerden sağlanan kredilerde stopaj oranı %5’e indirilmiş


6.Soru

Aşağıdaki bitkisel ürünlerden hangisinin üretim miktarı en yüksektir?


Haşaş
Buğday
İncir
Antep Fıstığı
Kestane

7.Soru

1942 yılı başında Ankara ve İstanbul’da karne uygulamasına gidilmiş, başlangıçta günlük 300 gram, daha sonra kişi başına 175 
gram ekmek verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi karne uygulamasına son verilen tarihtir?


1943

1944

1945

1946

1947


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yetkilerinden biridir?


Açık piyasa işlemleri yapmak

Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı para ve döviz piyasalarını yürütmek

Mevduatların vade ve türleri ile katılım hesaplarının vadelerini belirlemek

Banknot ihracı imtiyazını tek elden yürütmek

Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı para ve döviz piyasalarını yürütmek


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 arası dönemde uygulanan sanayileşme politikasının özelliklerindendir?


Fiyat ve faiz denetimlerine son verilmesi

KİT’lerin özelleştirilmesi

KİT’ler (kamu bankaları) yoluyla özel sektöre ucuz girdi verilmesi

Parasal teşvikler yerine vergi indirimi muafiyeti gibi uygulamaların öne çıkması

Ara malı ve yatırım malı ithalatında hızlı artış 


10.Soru

5510 sayılı Kanun tüm hükümleri ile hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? 


1 Ekim 2008 

30 Temmuz 2012 

2 Ağustos 2018 

25 Nisan 2006 

1 Ocak 2012 


11.Soru

Planlı dönemin sonunda ithal ikameci yaklaşımın terk edilerek yerine ihracat yönelik sanayileşme stratejisinin konulduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?


1930
1945
1952
1980
2002

12.Soru

Türkiye’de ilk kapsamlı istikrar programı kararları kaç yılında alınmıştır?


1920
1933
1945
1950
1958

13.Soru

I. Banka, nihai kredi mercii olarak bankalara kredi verme işlerini yürütür. II. Türkiye’de banknot ihracı imtiyazı tek elden Banka’ya (TCMB) aittir. III. TCMB, olağanüstü hâllerde ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda, belirleyeceği usul ve esaslara göre bu Fon’a avans vermeye yetkilidir. IV. TCMB, hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder, buna uyumlu olarak para politikasını belirler. Yukardakilerden hangileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temel yetkileri arasında yer alır?


Yalnız I
Yalnız II
I ve III
I, II, III, ve IV
II, III, ve IV

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 1994 istikrar programının kısa vadeli hedeflerinden biridir?


Döviz piyasası istikrarının sağlanması 
Faizin düşürülmesi 
Bütçe açığının azaltılması 
İthalatın kısıtlanması 
Enflasyonun kontrol altına alınması 

15.Soru

Türkiye’de sanayi sektörü madencilik, imalat sanayi ve enerji (elektrik, gaz ve su) olarak aşağıdaki kurumların hangisi tarafından sınıflandırılmıştır?


Devlet Planlama Teşkilatı
Devlet Malzeme Ofisi
Devlet İstatistik Enstitüsü
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Sermaye Piyasası Kurulu

16.Soru

Krizler kaynağına göre sınıflandırıldığında, aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?


Borç krizi
Borsa krizi
Para krizi
Bankacılık krizi
Mortgage (ipotekli konut) krizi

17.Soru

Mahalli idareler bütçeleri denildiğinde belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası ve su ve kanalizasyon idareleri bütçeleri anlaşılmaktadır.

Mahalli idare bütçelerinin ne kadarını belediye bütçeleri oluşturmaktadır?


%10

%30

%50

%70

%90


18.Soru

Aşağıdaki boru hatlarından hangisi diğerlerinden daha eskidir?


Batman-Dörtyol boru hattı
Türkiye-Irak petrol boru hattı
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı
Mavi Akım Projesi
Nabucco Hattı

19.Soru

I. Satış II. Kiralama III. İşletme hakkı devri IV. Mülkiyet tesisi V. Güvence bedeli Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’deki özelleştirme yöntemlerinden birisidir?


II-III-IV
I-II-III
III-IV-V
I-III-V
I-II-V

20.Soru

Türkiye’de orman arazileri toplam tarım arazisinin yüzde kaçlık kısmını oluşturur?


% 63

% 37

% 21

% 16

% 9