Türkiye Ekonomisi Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Konut üretiminin Türkiye'de toplam yapı üretimindeki payı % kaçtır?


50
60
70
80
90

2.Soru

Aşağıdaki zaman aralıklarından hangisi sermaye yeterlilik %20’nin üzerinde kalmıştır?


2001-2006

2003-2007

2004-2010

2005-2009

2010-2012


3.Soru

Bir ülkenin ithal ettiği malları çok fazla fiziki değişikliğe uğratmadan başka ülkelere satması demek olan yeniden ihracatta kendisinden yararlanılan faktör hangisidir?


Ülkeler arası fiyat farkları

Ekonomik belirsizlikler

Kayıt dışı ekonomi sahası

Ülkeler arası ikili anlaşmalar

Kur farkları


4.Soru

  1. Kamu mülkiyetindeki ekonomik kuruluşların (KİT’lerin) yönetim ve mülkiyetinin özel sektöre devredilmesi
  2. KİT’lerin sermayesinin en az %50’sinin özel sektöre devri gerekmektedir.
  3. Özelleştirmede ilk şart mülkiyet devrinin gerçekleşmesidir.

Özelleştirmeye ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin ithalat yapılan ülkede ticari varlık kurmalarını gerektirmeksizin sınır ötesi hareketler aracılığıyla giderek artan bir şekilde hizmet sunma­larını mümkün kılmaktadır?


Uluslararası firmaların hizmet ticaretine verdiği önemin artması

Bireylerin farklı değer ve tatlara verdiği önemin artması

Tüketici zevklerinin değişmesi

Tüketicilerin vizesiz geçiş imkanına kavuşması

E-ticaretteki gelişmeler


6.Soru

I. UNDP tarafından yayınlanan bir raporda kullanılan endekstir. II. Pakistanlı iktisatçı ve maliye bakanı Mahbub ul Haq ve Nobel ödüllü Hintli iktisatçı Amartya Sen liderliğindeki ekip tarafından geliştirilmiştir. III. Endeksin en düşük değeri 0 iken, en yüksek değeri 1’dir. Yukarıda verilen bilgiler hangi endeksle ilgilidir?


Küresel Rekabetçilik Endeksi

İnsani Gelişme Endeksi

Kırılganlık endeksi

Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi

İnsani Gelişme Endeksi


7.Soru

Mahalli idareler bütçeleri aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?


Belediyeleri
Bakanlıkları
İl özel idareleri
İller bankası idarelerini
Kanalizasyon idarelerini

8.Soru

Uluslararası turizm talebine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Son on yılda %45 oranında artmıştır.
Son yıllarda dikkate değer bir değişim yoktur.
Son on yılda %35 oranında azalmıştır.
Son yıllarda en yüksek düzeyine ulaşmıştır.
Son yıllarda en düşük düzeyine düşmüştür.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de imalat sanayaisinin sorun ve eksiklikleri arasında yer almaz?

 


Enerji maliyetlerinin yüksekliği

Kayıt dışılık

Yüksek vergi oranları

Vasıfsız emek sayısının fazlalığı

Teşvikler ve piyasa düzenlemesinde yaşanan aksaklıklar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sağlık sisteminin finans­man yapısını belirtmektedir?


Destekli yapı

Gelişen yapı

Özel yapı

Kamusal yapı

Karma yapı


11.Soru

Bireyler, firmalar ve resmi kurumlardan sağladıkları fonları, ihtiyacı olanlara kredi, plasman ve menkul değer olarak transfer eden ve temel gelirlerini bu transfer işlemi esnasında fon temini ve aktarımından doğan maliyet ile getiri arasındaki farktan elde eden bankalara ne ad verilir?


Kalkınma bankaları
Yabancı sermayeli bankalar
Kamu sermayeli bankalar
Mevduat bankaları
Katılım bankaları

12.Soru

İşgücünün niteliği aşağıdakilerden hangisi ile ölçülmektedir?


İşbaşında alınan eğitim
Kullanılan teknoloji
Edinilen deneyim
Okuryazarlık oranı
Eğitim düzeyi

13.Soru

Merkez bankacılığı Dünya’da ilk kez 1694 yılında nerede ortaya çıkmıştır?


Türkiye

İngiltere

Fransa

Rusya

ABD


14.Soru

1980 yılından başlayarak ithal ikameci sanayileşme politikaları terk edilmiş, ihracata dayalı sanayileşme stratejisi uygulanmaya konulmuştur. Bu politika düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Dış ticaretin serbestleştirilmesi gerçekleştirilmiştir.
İhracatı teşvik edecek ve ithalatı serbestleştirecek nitelikte politikalar takip edilmiştir.
1980 öncesinde takip edilen sabit kur politikası terk edilerek kısmi serbesti sağlanmıştır.
Türkiye ekonomisinin finans piyasaları aracılığıyla dünya ekonomileriyle bütünleşmesi gerçekleşmiştir.
İhracatın ithalatı karşılama oranında artışlar yaşanmış ve dış ticaret fazlası verilmiştir.

15.Soru

Bireysel girişimin yanı sıra kamu yararının söz konusu olduğu alanlarda devlete de görev yükleyen Atatürk’ün devletçilik ilkesi, ekonomik alanda aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir? 


Karma ekonomi

Liberal ekonomi

Kamunun düzenleyici gücü

Kumanda ekonomisi

Sosyalist ekonomi


16.Soru

Birinci beş yıllık sanayi planı hangi tarihte yürürlüğe konmuştur?


1934
1935
1936
1937
1938

17.Soru

Türkiye ekonomisinde dış ticaret dengesinin dönem boyunca fazla vermesiyle altın stokunda artışların olduğu dönem hangisidir?


1922-28
1933-45
1950-55
1963-68
1970-76

18.Soru

Türkiye ekonomisinde “İthal İkamesi” yerine “İhracatı Teşvik” aşağıdaki seçeneklerde verilen planlardan hangisi ile gerçekleşmiştir? 


Marshall Planı 
Vaner Planı 
Rostow Planı 
Planlı ekonomiye geçiş planı 
Yenilik planı 

19.Soru

Hizmetler alt sektörleri içinde ulusal gelire katkı bakımından en hızlı gelişen alt sektör aşağıdakilerden hangisidir?


Dağıtım hizmetleri

Eğitim hizmetleri

Ticari hizmetler

Mali hizmetler

İnşaat ve mühendislikle ilgili hizmetler


20.Soru

Kamu mülkiyetindeki ekonomik kuruluşların (KİT’lerin) yönetim ve sermayesinin en az %51’inin özel sektöre devredilmesine ne olarak ifade edilmektedir?


Regülasyon
Deregülasyon
İştirak
Dar anlamda özelleştirme
Geniş anlamda özelleştirme