Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kepler, Galileo ve Newton gibi doğa felsefecilerinin tüm fikir hayatını
etkilemeleri sonucunda bu yaklaşım, 16. ve 17. yüzyılda yeniden güncellik kazanmıştır. Fiziksel dünyada yasalar, sistemler ve yapılar arayan bu bilim adamları astronomi, fizik ve mekanikte ortaya koydukları sistem ve yapılarla, insan ve toplumla ilgilenen düşünürleri de etkisi altında bırakmıştır.

Bu bilgiler toplumsal yapıyı açıklayan hangi kurama aittir?


Yapısalcılık

Yapısal fonksiyonalizm

Sosyal alışveriş kuramı

Çatışma kuramı

Evrimci sentez kuramı


2.Soru

Max Weber’e göre toplumda tabakalaşmaya neden olan faktörler nelerdir?


Max Weber’e göre tabakalaşmaya neden olan faktörler, özel mülkiyet ve üretim araçlarıdır.

Max Weber’e göre tabakalaşmaya neden olan faktörler, mesleki sınıflar ve toplumdaki zenginliktir.

 Weber’e göre tabakalaşmaya neden olan faktörler, prestij, zenginlik ve soyluluk olarak belirtmiştir.

 

Max Weber’e göre tabakalaşmaya neden olan faktörler, sınıf, statü ve bir örgüte üye olmadır.

Max Weber’e göre tabakalaşmaya neden olan faktörler, işçiler, tarım kesimi ve kadınları vurgulamıştır.


3.Soru

Toplumda uzun bir süre birlikte yaşanmışlıktan dolayı oluşan kültür, sonraki kuşaklara nasıl aktarılır?


Toplumsallaşma yoluyla

Eğitim yoluyla

Aile ile

Kreşler ile

Kitle iletişim araçları


4.Soru

Aile konusunda öncü çalışmalardan biri olan "Social Structure" adlı çalışma kime aittir?


Murdock

Merton

Strauss

Goode

Parsons


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal gruplardan biridir?


Resmi örgütler

Şirketler

Siyasi partiler

Arkadaş grupları

Sendikalar


6.Soru

Bir toplum nelerden meydana gelir?


Toplum bir coğrafyada yaşayan + ortak yaşanan geçmiş/ paylaşımlar sonrasında aralarında duygu birlikteliği, oluşan + kendini oraya ait hisseden insanlardan oluşan yapıdır.

Bir toplum oluşması için özellikle ortak para birliği gereklidir.

Bir toplum oluşması için aynı coğrafyada yaşamak ve aynı yönetim altında olmak gerekir.

Bir toplumda dil birliği aranır.

Bir toplumda aynı örf ve adetler ile hukuk birliği önemlidir.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile eğitimde meydana gelen değişikliklerden biri değildir?


Fiziki sermayenin yanında bilgi de önemli bir unsur olmuştur.

Eğitim sistemi daha fazla piyasa merkezli olmuştur.

Bilginin depolanmasından çok bilginin nasıl elde edildiği ve kullanıldığı ön plana çıkmıştır.

Neoliberalizm süreci başlamıştır.

Eğitim maliyetlerinde artış meydana gelmiştir.


8.Soru

Aşağıdakilerin hangisi veya hangileri Türk insanının davranışlarını biçimleyen kültür bağlamının incelenmesi sonucunda elde edilen bulgulardandır?

I. Toplulukçu değer ve normlar egemendir
II. Kadınsı değerler biraz daha ön plandadır

III. Güç mesafesi fazladır
IV. Belirsizlikten kaçınma eğilimi yüksektir


Yalnız III

I-II

III-IV

I-II-III

I-II-III-IV


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürün öğelerinden biri değildir?


Normlar

Ekonomi

Değerler

İnançlar 

Semboller


10.Soru

Comte ve Marx’ın çalışmalarıyla ortaya çıkan ve “İlişki, taraflardan daha önemlidir.” bakış açısını benimseyen kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Yapısal fonksiyonalizm

Evrimci sentez kuramı

Çatışma kuramı

Sosyal alışveriş kuramı

Yapısalcılık


11.Soru

Belli bir sınıfa özgü alışkanlıklar, davranış kalıpları ve zihniyet örüntülerini içeren o sınıfın bireylerinde görünen kültürel kalıbı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Habitus

Kültürel sermaye

Fırsat eşitliği

İşlevselci kuram

Yetenek ideolojisi


12.Soru

Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda çalışan üst düzey yöneticiler ile teknik iş gücü becerilerine sahip profesyoneller hangi toplumsal sınıf içerisine dahil edilmektedir?


Üst sınıf

Eski orta sınıf

Üst orta sınıf

Alt orta sınıf

Alt sınıf


13.Soru

Köyler neden toplumsal değişime daha yavaş tepki verirler?


Köyler, hayatın daha statik, durağan yaşandığı yerlerdir. Bu bağlamda toplumsal değişme daha yavaş gerçekleşir.

Köyler, kişi üzerinde toplumsal kontrolün çok güçlü olduğu yerleşim yerleridir.

Köyler zamanın yavaş aktığı yerlerdir.

Köy ve kasaba nüfus sayısının az olduğu yer­lerdir.

Köylerde nüfus az olduğu için herkes birbirini tanır.


14.Soru

Toplumsal değişmede belirleyici olarak öne çıkan temel faktörlerden birisi değildir?


Teknolojik değişmeler

Nüfus hareketleri ve göçler

Kesimler arasındaki iletişim ve etkileşimler

Asimilasyon

Eğitim


15.Soru

Biyolojik ve toplumsal sistemler arasındaki özel farklılık ve benzerlikleri ele alan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?


K. Marx

T. Parsons

W. Ogburn

M. Weber

H. Spencer


16.Soru

2016 verilerine göre kadınların boşanma sebeplerinden oranı en yüksek olan neden aşağıdakilerden hangisidir?


Dayak/Kötü muamele.

Evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama.

Eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması.

Sorumsuz ve ilgisiz davranma

Eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması


17.Soru

1.İlk Türk alfabesidir. Bu alfabe 38 harflidir. 4 ünlü, 30 ünsüz ve 4 heceden oluşur.

2.Bu alfabe 18 harflidir. 3 ünlü ve 15 ünsüz harf içermektedir. Yazı sağdan sola doğru yazılmaktadır ve “Z” dışındaki bütün harfler bitiştirilmektedir.

Yukarıda verilen bilgilere göre 1.i ve 2.i alfabelerin isimleri aşağıdakilerden hangisidir?


1.Göktürk alfabesi/ 2.Arap alfabesi

1.Arap alfabesi/ 2.Uygur alfabesi

1.Göktürk alfabesi / 2.Uygur alfabesi

1.Latin alfabesi/ 2.Uygur alfabesi

1.Latin alfabesi/2.Arap alfabesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumların aile yapıları ve kompozisyonlarının, aile içi ilişkilerinin değişiklik göstermesinin nedenlerinden biri değildir?


Sahip oldukları farklı tarihsel arka planları

Ekonomik yapılarının farklılıkları

Sosyo-kültürel yapılarının farklılıkları

Nüfusa ait yapı farklılıkları

Psikolojik farklılıklar


19.Soru

Başı sonu belli olmadan süregelen olaylar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?


Kültürel süreçler

Kültürel olaylar

Kültürel olgular

Kültürel yayılma

Kültürel özümseme


20.Soru

Toplumun yapısı ve temel değerlerinin korunması bakımından zorunlu sayılan, nispeten sürekli kurallar topluluğuna ne ad verilmektedir?toplumsal ilişkiler

toplumsal kurum

toplumsal statü

toplumsal rol

toplumsal değerler