Uluslararası Politika 1 Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Liberaller, Realizmin uluslararası politikaya bakışını eleştirerek kendi varsayımlarını ortaya koymuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu varsayımlar arasında sayılamaz?


Devletler, uluslararası politikanın tek aktörleri değillerdir

İnsanlar temelde iyi varlıklardır

Uluslararası sistem, sadece güç ilişkileri ve güç dağılımı açısından incelenmelidir

Uluslararası sistemde iş birliği mümkündür

Uluslararası sistem sadece güç açısından yapılandırılmamıştır


2.Soru

Devletler arası etkileşim iyi ise, bu devletlerin bencil kimlik yerine kolektif kimlik oluşturmalarına, kötü ise bencil kimlik oluşturmalarına sebep olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir


Realist

Marksist

Feminist

İnşacı

Ütopik


3.Soru

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi eleştirel teorinin öncüleri arasında yer almaz?


Raul Prebish

Antonio Gramsci

Max Horkheimer

Theodor Adorno

Walter Benjamin


4.Soru

“Bir aktörün diğer bir aktörün düşünce ve davranışını kontrol edebilme yeteneği” olarak tanımlamakta olan güç aşağıdakilerden hangisidir?


Mortgenblau gücü

Morgenthau gücü

Martenthau gücü

Millerthau gücü

Milton gücü


5.Soru

Klasik Liberal teorinin çkış noktasını aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?


Merkeziyetçilik
Toplum ruhu
Birey ve bireyin özgürleşmesi
Bireyin grup bağımlılığı
Bireyin oy verme hakkı

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Klasik Realist teori ve Neorealist teorinin ortaklaştığı noktalar arasında yer almaktadır?


Güç elde etmek devletler için temel amaçtır.

Uluslararası politika güç mücadelesinden ibarettir.

Güç mücadelesinin temel sebebi güvenliktir.

Devletler arasında işbirliği yapılması olasılığı düşüktür.

Güç kazanma hırsının kaynağında insan doğası vardır.


7.Soru

Feminist yaklaşımın uluslararası politika tartışmalarına katılması hangi dönemde başlamıştır?


1910'lar

1930'lar

1960'lar

1970'ler

1980'ler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik realistlere göre devletlerin dış politika davranışlarını şekillendiren temel nedendir?


Devletin maddi gücü
Devletin kapasitesi
Sistemik baskı
İçsel faktörler
Hem içsel hem dışsal faktörler

9.Soru

Neorealizme göre, en istikrarlı sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Çok kutuplu sistem
Tek kutuplu sistem
Üç kutuplu sistem
Hegemonik sistem
İki kutuplu sistem

10.Soru

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi uluslararası politikanın işleyişinde cinsiyetin önemli olduğunu ancak şimdiye kadar yapılan çalışmalarda göz ardı edildiğini savunmaktadır?


Marksizm

Liberalizm

Realizm

İdealizm

Feminizm


11.Soru

Aşağıdaki eserlerden hangisi Realist düşüncenin gelişmesine katkıda bulunmamıştır?


Adam Smith Ulusların Zenginliği
Thucydides-Peloponnesian Savaşları
Sun Tzu- Savaş Sanatı
Machiavelli-Prens
Hobbes-Leviathan

12.Soru

I. EFTA

II. OPEC

III. ILO

IV. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü

V. İslam Konferansı Örgütü

Yukarıdakilerden hangileri bölgesel ölçekli örgütlerdendir?


I,II,III

I,II,IV

II,III,IV

II,III,V

III,IV,V


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir devletin gücünü oluşturan fiziksel güç kaynakları öğeleri arasında yer almaz?


Gayri safi milli hasıla
Nüfus
Toprak
Devlet bürokrasinin kalitesi
Doğal kaynaklar

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi modern liberalizmin temel varsayımlarından biridir?


Devletler, uluslararası politikanın tek aktörleridir.

İnsanlar temelde kötü varlıklardır.

Uluslararası sistemde işbirliği mümkündür.

Uluslararası sistem sadece güç açısından yapılandırılmıştır.

Uluslararası› politikada askeri gücün kullanılmasının maliyetinin giderek azalmaktadır.


15.Soru

Aşağıda Neoliberal Kurumsalcılık (Neoliberalizm) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Devletler arasındaki çatışmaların azaltılmasında uluslararası örgütlerin önemine işaret ederler.

Devletlerin anarşi altında daima göreceli kazançlara odaklanmayacaklarını, mutlak kazançların da önemli olduğunu belirtirler.

Neoliberaller, anarşi altında iş birliğinin mümkün olmadığını ifade ederler.

1980’li yıllarda Realizme eleştiri olarak ortaya çıkmıştır.

Devletlerin uzun dönemli ortak kazançlar peşinde koşmaları, kısa dönemli bencil çıkarlar peşinde koşmalarından daha rasyonel bir davranıştır.


16.Soru

Bir devletin ülkesinde, devlet dışında bir grubun vergi toplaması aşağıdakilerden hangisinin ihlali anlamına gelir? 


Eşitlik 
Bağımsızlık  
Kendi Kaderini Tayin Hakkı 
Mali Özerklik
Egemenlik 

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir devletin gücünü oluşturan güç kaynaklarına örnek değildir?


Gayrisafi milli hasıla
Askeri güç
Nüfus
Toprak
Doğal kaynaklar

18.Soru

Temel prensiplerinden birisi "uluslararası politikada çıkar güç olarak tanımlanır" olan yaklaşım hangisidir?


Sürrealizm
Realizm
Neo-liberalizm
Liberalizm
Feodalizm

19.Soru

Bir devletin kendi güvenliğini arttırmak için savunma amaçlı almış olduğu tedbirlerin, diğer bir devlet tarafından kendisine yapılacak bir saldırının işareti olarak algılanması ve kendi güvenlik tedbirlerini almaya başlaması aşağıdakilerden hangisidir?


Güvenlik ikilemi
Güvenlik sanatı
Güvenlik zafiyeti
Güvenlik denkliği
Güvenlik başarısı

20.Soru

Peloponnessian Savaşlarını yazanı yazan aşağıdakilerden hangisidir?


Thucydides

Trudyness

Tryness

Thunderness

Thunsday