Uluslararası Politika 1 Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Devletlerin gücünü devamlı olarak arttırmak istemesinin çok akıllıca bir strateji olmadığını, eğer devletler çok fazla güç kazanma çabası içine girerlerse sistemin onları cezalandıracağını  savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Neoklasik Realizm

Klasik Realizm

Savunmacı Realizm

Saldırgan Realizm

Revizyonizm


2.Soru

Büyükelçinin bulunmadığı durumlarda ona vekalet eden diplomata ne ad verilir?


Ad hoc elçi

Büyükelçi

Mukim büyükelçi

Müsteşar

Maslahatgüzar


3.Soru

II. Dünya Savaşı'nda oluşturulan ve Mihver Devletler olarak adlandırılan askeri ittifaka katılan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? 


İngiltere, Fransa, Almanya

Japonya, Almanya, Rusya

Almanya, İtalya, Japonya

ABD, İtalya, Almanya

Almanya, Fransa, İtalya


4.Soru

Kapitalist sınıfın yönetimini çalışan sınıfa fikirler ve ideolojiler yoluyla benimseterek devam ettirmesine ne ad verilir?


Hegemonya 

Rejim

Diplomasi

Neokolonyalizm

Faydacılık


5.Soru

Peloponnesian Savaşı'na taraf devletler aşağıdakilerden hangisidir?


Truva ile Atina

Truva ile Sparta

Atina ve Sparta

Ajax ve Sparta

Chou Hanedanlığı ve Sparta


6.Soru

İlk olarak 1962 yılında ABD ile SSCB arasında Küba Füze Krizi sırasında kullanılan yönteme özellikle güçlü devletler tarafından sıklıkla baflvurulan Diplomasi biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Parlamenter Diplomasi

Çok Taraflı Diplomasi

Zorlayıcı Diplomasi

Üçüncü Taraf Diplomasisi

Zirve Diplomasisi


7.Soru

Rasyonel karar alma modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


Devletlerin, belli amaçlara ve seçeneklere sahip yekpare birimler olarak, amaçlarına ulaşmada en iyi seçeneği belirleme yeteneğine sahip olduklarını kabul eder.

Karar vericiler, karar alma sürecinde fayda-maliyet analizi yapar.

Karar alma sürecinde faydası en yüksek, maliyeti ise en az politikayı benimser.

Karar vericilerin belli aşamalardan geçerek rasyonel bir karar vereceklerini varsayar.

Karar alma sürecinde kurumlar etkin rol oynar.


8.Soru

Dış politikada karar vericilerin amaçları ve alternatif eylemleri belirleme aşamalarını, karar alma sürecinde rol alan kurumlara bıraktığı karar alma modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Rasyonel Karar Alma Modeli

Realist Karar Alma Modeli

Liberal Karar Alma Modeli

Bireysel Karar Alma Modeli

Kurumsal Karar Alma Modeli


9.Soru

Dağınık halde bulunan kuralların bir araya getirilerek numaralandırılması ve bir metin haline getirilmesine ne ad verilir?


Müzakere

Mütareke

Kodifikasyon

Diplomasi

Ahde vefa


10.Soru

I. Devlet başkanı

II. Başbakan

III. Dışişleri Bakanı

IV.  Meclis Başkanı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri diplomatik temsil için yetki belgesine ihtiyaç duymayanlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I, IV

I, II, III

Hepsi


11.Soru

Misyon şefi görev yapacağı devlete gitmeden önce, gidilecek devlete bu kişinin adı bildirilir. O devletten gelen olumlu yanıta verilen isim aşağıdakierden hangisidir?


Beyanat

Doyen

Agreman

Kançılarya

Müsaade


12.Soru

Savaş konusunda yapılan akademik çalışmalar için verilebilecek ilk örneğin, yazarı ve kitabı hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?


Çinli General Suntzu’nun “Savaş Sanatı” isimli kitabıdır.

Prusyalı General Carl von Clausewitz’in “Savaş Üzerine” isimli kitabıdır.

General Erich Ludendorff'un  “Topyekûn Savaş” isimli kitabıdır.

Prusyalı General Carl von Clausewitz’in “Savaş Sanatı” isimli kitabıdır.

General Erich Ludendorff'un  “Savaş Üzerine” isimli kitabıdır.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sistemin işleyişinde doğal kaynakların önemi ile ilgili doğru bir ifadedir?


Doğal kaynaklar, endüstriyel ekonominin işleyişi için hayati bir öneme sahip değildir.

Doğal kaynaklar, devletlerin kontrol için rekabet ettiği belli bölgelerle özdeşleşmiştir.

Doğal kaynaklar, yeryüzünde eşit bir şekilde dağılmıştır.

Tüm ülkeler doğal kaynaklar açısından zengindir.

Doğal kaynak ticareti ülkeler açısından karlı değildir.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış politikayı etkileyen bireysel düzeydeki faktörler arasında yer almamaktadır?


Siyasi liderin ideolojisi

Liderlerin kişilik özellikleri

Liderin inançları

Ulusal özellikler

Liderin bilişsel durumu


15.Soru

Eski Yunan’dan çok önceleri, Chou Hanedanlığı (M.Ö. 1027-221) döneminde oluşturulmuştur. Bu fikirler daha sonra, M.Ö 6. yy. da kim tarafından tekrar ifade edilmiştir?


Sokrates

Konfüçyüs

Platon

Aristoteles

Thomas Aquinas


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fetih ile toprak kazanmayı ortadan kaldırmıştır? 


Viyana Kongresi

Kadeş Antlaşması

Karlofça Antlaşması

Paris Barış Konferansı

Versailles Antlaşması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri değildir?


ABD

SSCB

Çin

Almanya

Fransa 


18.Soru

I. Yapı II. Birbirleriyle etkileşim içinde olan birimler III. Devletlerin kapasiteleri Neorealist yaklaşımın “sistem” tanımlamasında yukarıdaki unsurlardan hangileri yer almaktadır?


Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

19.Soru

Savaş sonrası dönemde mevcut statükodan rahatsız olan devletler aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyalist Devletler
Feodal Beylikler
Liberal Karşıtı Devletler
Revizyonist Devletler
Kriz Devletleri

20.Soru

Tarihte imzalanmış ilk barış antlaşması olan Kadeş antlaşması hangi ülkeler/ medeniyetler arasında imzalanmıştır?


Çin - Kore

Roma - Kartaca

Mısır - Hitit

İon - Makedonya

Germen - Frank