Uluslararası Satış Yönetimi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İş görüşmesinde görüşmecinin çekim alanına girmesine ne denir?


Halo etkisi

Peşin hükümlülük

Kendini ön plana çıkarma

Gereksiz sorular yöneltme

Rol oynama


2.Soru

1900–1950 yılları, firmaların satış stratejileri hangisidir?


baskıcı satış ve yanıltıcı reklam

müşteri odaklı satış

üretim odaklı satış

veri tabanı odaklı satış

kalite odaklı satış


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yargısal tahmin yöntemleri içinde en fazla kullanılan tahmin yöntemleri dışında kalır?


Üst yöneticilerin yargılarına dayanan yöntem

Delphi yöntemi

Basit ekstrapolasyon

Satış stratejileri planlama

Tarihi analog yöntemi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış gücünün işletme için önemli olmasını sağlayan nedenlerinden biri değildir?


Satış gücü işletmenin müşteriyle olan bağlantısıdır.

Satış gücü, işletmenin sahip olduğu en değerli ve pahalı sermayedir.

Satış gücü, belirli niteliklere sahip çalışanlardan oluşmaktadır

Satış gücü piyasa kararlarının veren ana mercidir. 

Satış gücü işletmenin pazarlama bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.


5.Soru

Satış elemanlarının işlerinde gösterdikleri bilgi, beceri ve değerlerin kazanılması sürecine ne denir?


Sadakat

İş tatmini

Realizm

Rol tanımı

Satış gücünün sosyalleşmesi


6.Soru

Müşteriler satış elemanının güvenilir ve yeni fikir ve çözümler için değerli bir kaynak olduğunu fark ettiklerinde, satış elemanı ile
ilişkilerini güçlendirmek için çaba gösterirler.

Yukarıdaki durum aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?


Müşterinin ihtiyaç ve problemleri

Dürüstlük ve samimiyet

Satış sonrası destek

Uzun dönem bakış açısı

Sözünde durma


7.Soru

Sosyal bir varlık olan insanın olmazsa olmaz olan eylemi aşağıdakilerden hangisidir?


Değerlendirme

Savunma

Birleşim

İletişim

Etkileşim


8.Soru

Aynı pazara ya da teknolojiye sahip bir işletmenin satın alınması aşağıdaki satın alma türlerinden hangisi kapsamında sınıflandırılabilir?


Ortak merkezli satın alma

Dikey satın alma

Yatay satın alma

Şirket topluluğu

Tam mülkiyetli satın alma


9.Soru

Satış elemanının yürüttüğü ilişkilerde müşteri değeri oluşturabilmesi için dört aşamalı bir süreçten geçmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan birisi değildir?


müşterileri tanılama

farklılaştırma

bakış açısı kazanma

etkileşim kurma

kişiselleştirme


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tahmininde kullanılan istatistiksel yöntemlerden biridir?


Tarihi analog yöntemi

Hareketli ortamlar yöntemi

Regresyon yöntemi

Üst yöneticilerin yargılarına dayanan yöntem

Mevsimlik dalgalanmaların tespiti yöntemleri


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un hiyerarşik olarak tanımladığı insan ihtiyaçlarından biri değildir? 


Kendini Gösterme İhtiyacı

Fizyolojik İhtiyaçlar

İlişki kurma ihtiyacı 

Kendini Tamamlama İhtiyacı

Güvenlik İhtiyaçları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi süreç teorilerinden birisidir?


David McClelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi

Eşitlik Teorisi

X ve Y Teorisi

Clayton Alderfer’in ERG Teorisi

Herzberg’in Çift Etki Teorisi


13.Soru

İşletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek yoluyla kişilerin kendi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayarak onların bu yönde gönüllü hareket etmeleri işi aşağıdakilerden hangisidir?


Motivasyon

Empati

Özgüven

İdare etme

Hırs


14.Soru

I. İş tatmini

II. Uyarılma

III. Performans

IV. Tanınma

V. İhtiyaç 

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri motivasyonun süreçlerindendir? 


II, IV, V

II, III

IV

IV, V

I, III, V


15.Soru

Görüşmecinin adayın çekim alanına girmesine ne denir?


Peşin hükümlülük 

Halo etkisi 

Kendini ön plana çıkarma

Gereksiz sorular yöneltme 

Hatalı değerlendirme


16.Soru

Satış yönetiminde dolaylı kanallar ile etkili satış yapmak için kaç koşulun var olması gerekir?


8

7

6

5

4


17.Soru

Görüşmecinin görüşülen adayın çekim alanına girmesi görüşmenin geçerliğini etkileyen hatalardan hangisidir?


Halo etkisi

Peşin hükümlülük

Kendini ön plana çıkarma

Gereksiz sorular yöneltme

Adayı yönlendirme


18.Soru

  • Basit bir dikkatsizlik
  • Birden fazla anlamlı kelime kullanımı
  • Deyim kullanımı

Yukarıdaki problemler hangisinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir?


Kişinin ana dilinden başka bir dilde konuşma yapılması

Satış elemanının alıcının dilini bilmediği durumda

Konuşma içerisinde argo dilin kullanılması

Müşterilerin kişisel özelliklerine dikkat edilmemesi

Satış elemanının müşteri ile ilgili bilgiye sahip olmaması 


19.Soru

Firmanın kendi iç çevresi dışında yer alan firmayla ilgili faktör ve şartların tamamından oluşan çevre aşağıdakilerden hangisidir?


Algılanan Dış Çevre

Gerçek Dış Çevre

Karar Alanı veya Uygulama Çevresi

Özümsenen Dış Çevre

Sabit Dış Çevre


20.Soru

Müşterinin ürün ihtiyacının ne olduğunun belirlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Uzun ortalıklık

Sinerjik Evre

Erken evre

İlişki öncesi evre

Orta evre